Obsah

Najnovšie

07.03.2018

Vakcinácia líšok proti besnote - oznámenie a poučenie

Regionálna veterinárna a potravinová správa Liptovský Mikuláš oznamuje a poučuje.

Detail Oznamy

07.03.2018

Vývoz komunálneho odpadu je dňa 28.03.2018, poslednú stredu daného mesiaca

Vývoz komunálneho odpadu je dňa 28.03.2018, poslednú stredu daného mesiaca Nefunkčné práčky, chladničky, pece a ďalší objemový elektroodpad môžete odovzdať - priniesť na dvor starej školy na Vršku. Tiež tam môžete ponechať pneumatiky. Drobné elektrospotrebiče, baterky môžete odovzdať do zbernej nádoby v kultúrnom dome.

Detail Oznamy

01.03.2018 - 31.03.2018

Podujatia v Lipt. Hrádku mesiac marec 2018

https://www.liptovskyhradok.sk/kultura-a-sport/program-hradockej-kultury-marec-2018.html

Detail Udalosti

01.03.2018

Vývoz separovaného odpadu, komunálneho odpadu v mesiaci marec 2018.

Vývoz komunálneho odpadu bude poslednú stredu v mesiaci, za mesiac marec dňa 28.03.2018. V prípade drobného stavebného odpadu ohláste tento na Obecnom úrade a starosta určí kde bude umiestnený a spoplatnený v zmysle platného VZN o miestnych poplatkoch. Neukladajte ho do veľkoobjemového kontajnera určeného pre komunálny odpad od chatárov, na parkovisku pri dvore Agrie, a.s.

Detail Oznamy

14.02.2018

Zápis detí do "Materskej školy Jakubovany", v dňoch 27.03. - 28.03.2018

V dňoch 27.03.2018 a 28.03.2018 bude prebiehať zápis detí do materskej školy v Jakubovanoch. Na zápis je potrebné doniesť rodný list dieťaťa. Tlačivo písomnej žiadosti si zákonný zástupca môže prevziať od riaditeľky materskej školy. Tf.kontakt: 044 5595 326 e-mail: msjakubovany@gmail.com informácie o materskej škole na: http://www.msjakubovany.estranky.sk/

Detail Oznamy

02.02.2018

Nestaňte sa obeťami podvodníkov a zlodejov!

rady ako sa nestať obeťou podvodníkov a zlodejov kpt. JUDr. Anna Poljaková preventistka Okresné riaditeľstvo Policajného zboru Liptovský Mikuláš

Detail Oznamy

17.07.2017

POVINNOSŤ KOSIŤ A UDRŽIAVAŤ TRÁVNATÉ PLOCHY

Podľa § 3 zákona 220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a o zmene zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov: (1) Každý vlastník poľnohospodárskej pôdy (ďalej len „vlastník“) alebo nájomca a správca poľnohospodárskej pôdy (ďalej len „užívateľ“) je povinný a) vykonávať agrotechnické opatrenia zamerané na ochranu a zachovanie kvalitatívnych vlastností a funkcií poľnohospodárskej pôdy a na ochranu pred jej poškodením a degradáciou, b) predchádzať výskytu a šíreniu burín na neobrábaných pozemkoch, ak osobitný predpis2b) neustanovuje inak, ...............

Detail Oznamy

29.06.2017

Voľby do VÚC 4.novembra 2017 - základné informácie

predseda NR SR vyhlásil voľby do VÚC na deň 4. novembra 2017. V prílohách je vyhlásenie volieb zo Zbierky zákonov a v druhej prílohe informácie pre voliča.

Detail Oznamy

Úradná tabuľa

Výber z fotogalérie