Obsah

Najnovšie

11.12.2017

Oznámenie obce: V dňoch 20.12. 2017 až 2.1.2018 (streda až utorok) je obecný úrad zatvorený.

Oznámenie obce: V dňoch 20.12.2017 (streda) až 2.1.2018 (utorok) bude obecný úrad zatvorený. V prípade závažných udalostí volajte starostu obce na 0902 350 753.

Detail Oznamy

22.12.2017

Koledovanie

Príďte si s nami zaspievať koledy, počuť novú zvesť o narodení Ježiška v podaní našich detí, dostať požehnanie od pani seniorky na tie najkrajšie sviatky v roku , niečo na zohriatie a sladké pod zub na hornej zástavke v Jakubovanoch

Detail Udalosti

30.11.2017

Vývoz separovaného odpadu, komunálneho odpadu v mesiaci december 2017 a drobný stavebný odpad.

Vývoz komunálneho odpadu bude poslednú stredu v mesiaci, za mesiac december dňa 27.12.2017. V prípade drobného stavebného odpadu ohláste tento na Obecnom úrade a starosta určí kde bude umiestnený a spoplatnený v zmysle platného VZN o miestnych poplatkoch. Neukladajte ho do veľkoobjemového kontajnera určeného pre komunálny odpad od chatárov, na parkovisku pri dvore Agrie, a.s.

Detail Oznamy

17.07.2017

POVINNOSŤ KOSIŤ A UDRŽIAVAŤ TRÁVNATÉ PLOCHY

Podľa § 3 zákona 220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a o zmene zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov: (1) Každý vlastník poľnohospodárskej pôdy (ďalej len „vlastník“) alebo nájomca a správca poľnohospodárskej pôdy (ďalej len „užívateľ“) je povinný a) vykonávať agrotechnické opatrenia zamerané na ochranu a zachovanie kvalitatívnych vlastností a funkcií poľnohospodárskej pôdy a na ochranu pred jej poškodením a degradáciou, b) predchádzať výskytu a šíreniu burín na neobrábaných pozemkoch, ak osobitný predpis2b) neustanovuje inak, ...............

Detail Oznamy

29.06.2017

Voľby do VÚC 4.novembra 2017 - základné informácie

predseda NR SR vyhlásil voľby do VÚC na deň 4. novembra 2017. V prílohách je vyhlásenie volieb zo Zbierky zákonov a v druhej prílohe informácie pre voliča.

Detail Oznamy

Výber z fotogalérie