Obsah

Najnovšie

16.10.2017

Oznámenie obce: V dňoch 16.10.2017 (pondelok) až 20.10.2017 (piatok) je obecný úrad zatvorený. Pracovníčka neprítomná

Oznámenie obce: V dňoch 16.10.2017 (pondelok) až 20.10.2017 (piatok) je obecný úrad zatvorený. Pracovníčka neprítomná. Starosta obce vybavuje len časť jej agendy, úkony ktoré nevyžadujú prácu na počítači v aplikáciách, kde má prístup len pracovníčka Obecného úradu.

Detail Oznamy

02.10.2017

Vývoz separovaného odpadu, komunálneho odpadu v mesiaci október 2017 a drobný stavebný odpad.

Vývoz komunálneho odpadu bude poslednú stredu v mesiaci, za mesiac október dňa 25.10.2017. V prípade drobného stavebného odpadu ohláste tento na Obecnom úrade a starosta určí kde bude umiestnený a spoplatnený v zmysle platného VZN o miestnych poplatkoch. Neukladajte ho do veľkoobjemového kontajnera určeného pre komunálny odpad od chatárov, na parkovisku pri dvore Agrie, a.s.

Detail Oznamy

26.08.2017

15 ročník výstupu na Baranec, z obce Jakubovany

Dńa 26.08.2017 sa uskutočnil 15 ročník výstupu, z obce Jakubovany na Baranec. Ďakujeme za účasť. A organizátorom - Klub turistov Jakubovany, Miestny spolok Červeného kríža Jakubovany. Sponzorom: Dalibor Žiaran a spol., p.Kompiš - ZOO kontakt, p.Tomáš Hvostik - kandidát na poslanca VÚC ZA. Ďalej za príspevok OZ Klokôtka. Hlavný sponzor: Obec Jakubovany.

Detail Oznamy

17.07.2017

POVINNOSŤ KOSIŤ A UDRŽIAVAŤ TRÁVNATÉ PLOCHY

Podľa § 3 zákona 220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a o zmene zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov: (1) Každý vlastník poľnohospodárskej pôdy (ďalej len „vlastník“) alebo nájomca a správca poľnohospodárskej pôdy (ďalej len „užívateľ“) je povinný a) vykonávať agrotechnické opatrenia zamerané na ochranu a zachovanie kvalitatívnych vlastností a funkcií poľnohospodárskej pôdy a na ochranu pred jej poškodením a degradáciou, b) predchádzať výskytu a šíreniu burín na neobrábaných pozemkoch, ak osobitný predpis2b) neustanovuje inak, ...............

Detail Oznamy

29.06.2017

Voľby do VÚC 4.novembra 2017 - základné informácie

predseda NR SR vyhlásil voľby do VÚC na deň 4. novembra 2017. V prílohách je vyhlásenie volieb zo Zbierky zákonov a v druhej prílohe informácie pre voliča.

Detail Oznamy

Výber z fotogalérie