Obsah

Najnovšie

24.04.2018

Oznámenie - Pošta Liptovský Ondrej je dňa 27.04.2018 (piatok) zatvorená

dňa 27.04.2018 (piatok) je Pošta Liptovský Ondrej zatvorená Králová Katarína, vedúca pošty Slovenská pošta, a.s úsek pobočkovej siete a retailového predaja Obvod hlavnej pošty Liptovský Mikuláš Pošta Liptovský Ondrej Liptovský Ondrej 84 032 04 Liptovský Ondrej tel.: 044/5595224 www.posta.sk .

Detail Oznamy

10.04.2018

Vývoz komunálneho odpadu je dňa 25.04.2018, poslednú stredu daného mesiaca

Vývoz komunálneho odpadu je dňa 25.04.2018, poslednú stredu daného mesiaca Od 10.04.2018 do 24.04.2018 prebieha zber elektroodpadu, železa, obalov z farieb, autobatérií, starého motorového oleja, pneumatík a objemového komunálneho odpadu (starý nábytok, sedačky)- zberné miesto je pri kultúrnom dome Jakubovany 21. V prípade požiadavky na odvoz z domu, volajte na obecný úrad Jakubovany 044 5595 251. Drobné elektrospotrebiče, baterky môžete po celý rok odovzdať do zbernej nádoby v kultúrnom dome.

Detail Oznamy

02.04.2018

Vývoz separovaného odpadu, komunálneho odpadu v mesiaci apríl 2018.

Vývoz komunálneho odpadu bude poslednú stredu v mesiaci, za mesiac apríl je to dňa 25.04.2018. V prípade drobného stavebného odpadu ohláste tento na Obecnom úrade a starosta určí kde bude umiestnený a spoplatnený v zmysle platného VZN o miestnych poplatkoch. Neukladajte ho do veľkoobjemového kontajnera určeného pre komunálny odpad od chatárov, na parkovisku pri dvore Agrie, a.s.

Detail Oznamy

29.03.2018

Schválenie financií na zateplenie Obecného úradu s kultúrnym domom a na zateplenie Materskej školy

Obec Jakubovany prijala oznámenie od SIEA, že na základe podaných žiadosti na zatepľovanie verejných budov boli schválené finančné prostriedky na: -Zateplenie obecného úradu s kultúrnym domom NFP310040I623 v objeme 423 814,28 EUR pri celkových oprávnených nákladoch 446 120,29 EUR. -Zateplenie materskej školy NFP310040I608 v objeme 352 814,14 EUR pri celkových oprávnených nákladoch 371 383,30 EUR Na základe týchto rozhodnutí sa v súčasnej dobe robia kroky súvisiace s podpisom zmlúv.

Detail Oznamy

07.03.2018

Vakcinácia líšok proti besnote - oznámenie a poučenie

Regionálna veterinárna a potravinová správa Liptovský Mikuláš oznamuje a poučuje.

Detail Oznamy

17.07.2017

POVINNOSŤ KOSIŤ A UDRŽIAVAŤ TRÁVNATÉ PLOCHY

Podľa § 3 zákona 220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a o zmene zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov: (1) Každý vlastník poľnohospodárskej pôdy (ďalej len „vlastník“) alebo nájomca a správca poľnohospodárskej pôdy (ďalej len „užívateľ“) je povinný a) vykonávať agrotechnické opatrenia zamerané na ochranu a zachovanie kvalitatívnych vlastností a funkcií poľnohospodárskej pôdy a na ochranu pred jej poškodením a degradáciou, b) predchádzať výskytu a šíreniu burín na neobrábaných pozemkoch, ak osobitný predpis2b) neustanovuje inak, ...............

Detail Oznamy

29.06.2017

Voľby do VÚC 4.novembra 2017 - základné informácie

predseda NR SR vyhlásil voľby do VÚC na deň 4. novembra 2017. V prílohách je vyhlásenie volieb zo Zbierky zákonov a v druhej prílohe informácie pre voliča.

Detail Oznamy

Výber z fotogalérie