Obsah

Najnovšie

26.09.2017

Oznámenie o zmene otváracích hodín Pošty Liptovský Ondrej dňa 28.9.2017

Dňa 28.9.2017(štvrtok) bude pošta celý deň zatvorená. Králová Katarína Vedúca pošty

Detail Oznamy

04.09.2017

Vývoz separovaného odpadu, komunálneho odpadu v mesiaci september 2017 a drobný stavebný odpad.

Vývoz komunálneho odpadu bude poslednú stredu v mesiaci, za mesiac september júl dňa 27.09.2017. V prípade drobného stavebného odpadu ohláste tento na Obecnom úrade a starosta určí kde bude umiestnený a spoplatnený v zmysle platného VZN o miestnych poplatkoch. Neukladajte ho do veľkoobjemového kontajnera určeného pre komunálny odpad od chatárov, na parkovisku pri dvore Agrie, a.s.

Detail Oznamy

04.09.2017

Zrušenie ČASU ZVÝŠENÉHO NEBEZPEČENSTVA VZNIKU POŽIARU

Dňom 4.9.2017 bol zrušený: ČAS ZVÝŠENÉHO NEBEZPEČENSTVA VZNIKU POŽIARU

Detail Oznamy

26.08.2017

15 ročník výstupu na Baranec, z obce Jakubovany

Dńa 26.08.2017 sa uskutočnil 15 ročník výstupu, z obce Jakubovany na Baranec. Ďakujeme za účasť. A organizátorom - Klub turistov Jakubovany, Miestny spolok Červeného kríža Jakubovany. Sponzorom: Dalibor Žiaran a spol., p.Kompiš - ZOO kontakt, p.Tomáš Hvostik - kandidát na poslanca VÚC ZA. Ďalej za príspevok OZ Klokôtka. Hlavný sponzor: Obec Jakubovany.

Detail Oznamy

07.08.2017

PARKOVNIČKA 5.august 2017

.

Detail Oznamy

17.07.2017

POVINNOSŤ KOSIŤ A UDRŽIAVAŤ TRÁVNATÉ PLOCHY

Podľa § 3 zákona 220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a o zmene zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov: (1) Každý vlastník poľnohospodárskej pôdy (ďalej len „vlastník“) alebo nájomca a správca poľnohospodárskej pôdy (ďalej len „užívateľ“) je povinný a) vykonávať agrotechnické opatrenia zamerané na ochranu a zachovanie kvalitatívnych vlastností a funkcií poľnohospodárskej pôdy a na ochranu pred jej poškodením a degradáciou, b) predchádzať výskytu a šíreniu burín na neobrábaných pozemkoch, ak osobitný predpis2b) neustanovuje inak, ...............

Detail Oznamy

29.06.2017

Voľby do VÚC 4.novembra 2017 - základné informácie

predseda NR SR vyhlásil voľby do VÚC na deň 4. novembra 2017. V prílohách je vyhlásenie volieb zo Zbierky zákonov a v druhej prílohe informácie pre voliča.

Detail Oznamy

25.05.2017 - 29.09.2017

24 máj 2017 Most ponad Klokôtku pred rodinným domom č.72

V mesiaci máj 2017, po dažďoch z 31.4.2017 na 01.05.2017 došlo k odplaveniu drevených pomocných stoják pod mostom smer Kopanička. Stav vodnej hladiny však nebol taký, aby sa mohol vyhlásiť zvýšený stupeň nebezpečenstva. Obec už v novembri 2016 dala vyrobiť betónové panely na tento most. Keď sa 9.mája 2017 zložili drevené fošne zistilo sa, že sa musia opraviť steny mosta, lebo betón sa rozpadáva. Práce previedla firma M+M Prefa, ako havarijnú opravu a dňa 24.05.2017 bol most opät plne funkčný, aj pre nákladné motorové vozidlá. Pracovníci obce pomohli pri odstraňovaní starých fošní, nosných koľajníc a pri úprave odvodnenia povrchu cesty nad mostom.

Detail Udalosti

Úradná tabuľa

Výber z fotogalérie