Obsah

Najnovšie

20.07.2017

"Výstup na Baranec 2017." 26.8.2017 od 6:00 hod.

Klub turistov Jakubovany, v spolupráci s MS Červeného kríža a obcou Jakubovany, Vás pozýva na turistické podujatie "Výstup na Baranec 2017." Výstup sa uskutoční v sobotu 26. augusta 2017. Začiatok výstupu o 06:00 od kultúrneho domu. Účastníci si môžu kúpiť odznak, bryndzové halušky, pivo alebo kofolu.

Detail Oznamy

19.07.2017

VYHLÁSENIE: ČAS ZVÝŠENÉHO NEBEZPEČENSTVA VZNIKU POŽIARU

VYHLÁSENIE: ČAS ZVÝŠENÉHO NEBEZPEČENSTVA VZNIKU POŽIARU od 19.07.2017 od 10:00 hod. do odvolania

Detail Oznamy

17.07.2017

POVINNOSŤ KOSIŤ A UDRŽIAVAŤ TRÁVNATÉ PLOCHY

Podľa § 3 zákona 220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a o zmene zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov: (1) Každý vlastník poľnohospodárskej pôdy (ďalej len „vlastník“) alebo nájomca a správca poľnohospodárskej pôdy (ďalej len „užívateľ“) je povinný a) vykonávať agrotechnické opatrenia zamerané na ochranu a zachovanie kvalitatívnych vlastností a funkcií poľnohospodárskej pôdy a na ochranu pred jej poškodením a degradáciou, b) predchádzať výskytu a šíreniu burín na neobrábaných pozemkoch, ak osobitný predpis2b) neustanovuje inak, ...............

Detail Oznamy

15.07.2017

Informácia: od 15.7.2017 je až do odvolania uzatvorená cesta popod Strečno

od 15.7.2017 je až do odvolania uzatvorená cesta popod Strečno

Detail Oznamy

01.07.2017 - 31.07.2017

CZ ECAV na SLovensku Liptovský Ondrej oznamuje údalosti v mesiaci júl 2017

Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi a.v. na Slovensku Liptovský Ondrej tvoria cikrevníci z obcí Jakubovany, Konská a Liptovský Ondrej. Cirkevný zbor zverejňuje aktivity ktoré prebehnú v mesiaci júl 2017

Detail Udalosti

01.07.2017 - 31.07.2017

program Domu kultúry a Kina Nicolaus na mesiac júl 2017

V prílohách nájdete programy Domu kultúry a Kina Nicolaus na mesiac júl 2017.

Detail Udalosti

29.06.2017

Vývoz separovaného odpadu, komunálneho odpadu v mesiaci júl 2017 a drobný stavebný odpad.

Vývoz komunálneho odpadu bude poslednú stredu v mesiaci, za mesiac júl dňa 26.07.2017. V prípade drobného stavebného odpadu ohláste tento na Obecnom úrade a starosta určí kde bude umiestnený a spoplatnený v zmysle platného VZN o miestnych poplatkoch. Neukladajte ho do veľkoobjemového kontajnera určeného pre komunálny odpad od chatárov, na parkovisku pri dvore Agrie, a.s.

Detail Oznamy

29.06.2017

Voľby do VÚC 4.novembra 2017 - základné informácie

predseda NR SR vyhlásil voľby do VÚC na deň 4. novembra 2017. V prílohách je vyhlásenie volieb zo Zbierky zákonov a v druhej prílohe informácie pre voliča.

Detail Oznamy

25.05.2017 - 29.09.2017

24 máj 2017 Most ponad Klokôtku pred rodinným domom č.72

V mesiaci máj 2017, po dažďoch z 31.4.2017 na 01.05.2017 došlo k odplaveniu drevených pomocných stoják pod mostom smer Kopanička. Stav vodnej hladiny však nebol taký, aby sa mohol vyhlásiť zvýšený stupeň nebezpečenstva. Obec už v novembri 2016 dala vyrobiť betónové panely na tento most. Keď sa 9.mája 2017 zložili drevené fošne zistilo sa, že sa musia opraviť steny mosta, lebo betón sa rozpadáva. Práce previedla firma M+M Prefa, ako havarijnú opravu a dňa 24.05.2017 bol most opät plne funkčný, aj pre nákladné motorové vozidlá. Pracovníci obce pomohli pri odstraňovaní starých fošní, nosných koľajníc a pri úprave odvodnenia povrchu cesty nad mostom.

Detail Udalosti

Výber z fotogalérie