Obsah

Najnovšie

15.05.2018

Oznam: Výlet s MS Červeného kríža Jakubovany v dňoch 2.6.2018 a 3.6.2018

MS Červeného kríža Jakubovany poriada v dňoch 2.6.2018 a 3.6.2018 výlet. Záujemci o účasť nájdu informácie v prílohe. Kapacita výletu je už naplnená, preto ďalšie prihlasovanie nie je možné, len ako prípadný náhradník.

Detail Oznamy

30.04.2018

Vývoz komunálneho odpadu za máj bude dňa 30.05.2018, poslednú stredu daného mesiaca

Vývoz komunálneho odpadu je dňa 30.05.2018, poslednú stredu daného mesiaca.

Detail Oznamy

30.04.2018

Vývoz separovaného odpadu v mesiaci máj 2018.

Vývoz separovaných odpadov za mesiac máj 2018 V prípade drobného stavebného odpadu ohláste tento na Obecnom úrade a starosta určí kde bude umiestnený a spoplatnený v zmysle platného VZN o miestnych poplatkoch. Neukladajte ho do veľkoobjemového kontajnera určeného pre komunálny odpad od chatárov, na parkovisku pri dvore Agrie, a.s.

Detail Oznamy

17.07.2017

POVINNOSŤ KOSIŤ A UDRŽIAVAŤ TRÁVNATÉ PLOCHY

Podľa § 3 zákona 220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a o zmene zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov: (1) Každý vlastník poľnohospodárskej pôdy (ďalej len „vlastník“) alebo nájomca a správca poľnohospodárskej pôdy (ďalej len „užívateľ“) je povinný a) vykonávať agrotechnické opatrenia zamerané na ochranu a zachovanie kvalitatívnych vlastností a funkcií poľnohospodárskej pôdy a na ochranu pred jej poškodením a degradáciou, b) predchádzať výskytu a šíreniu burín na neobrábaných pozemkoch, ak osobitný predpis2b) neustanovuje inak, ...............

Detail Oznamy

29.06.2017

Voľby do VÚC 4.novembra 2017 - základné informácie

predseda NR SR vyhlásil voľby do VÚC na deň 4. novembra 2017. V prílohách je vyhlásenie volieb zo Zbierky zákonov a v druhej prílohe informácie pre voliča.

Detail Oznamy