Obsah

Správy

#

Povinnosti chovateľov hovädzieho dobytka, ošípaných, oviec, kôz

od 6.novembra 2018 sa zmenili povinnosti chovateľom dobytka. Regionálna veterinárna a potravinová správa zaslala základné informácie. Viac údajov v prílohe. celý text

ostatné | 19. 11. 2018 | Autor: Správca webu

Oznámenie zmeny otváracej doby - Pošta Liptovský Ondrej je dňa 22.11.2018 (štvrtok) celý deň zatvorená.

pošta Liptovský Ondrej je v štvrtok 22.11.2018 celý deň zatvorená.

Ďakujeme za pochopenie


Lucia Kojšová
Vedúca pošty

SLOVENSKÁ POŠTA, a. s.
Centrum regionálneho predaja a prevádzky Žilina
Obvod hlavnej pošty Liptovský Mikuláš
Pošta Liptovský Ondrej
Liptovský Ondrej č. 84, 032 04 Liptovský Ondrej
tel.: 044/ 559 52 24
e-mail: kojsova.lucia@slposta.sk
www.posta.sk
celý text

ostatné | 19. 11. 2018 | Autor: Správca webu

Oznám: Pozemkové spoločenstvo obce Konská vypláca členské podiely

Pozemkové spoločenstvo obce Konská, oznamuje svojím členom, že dňa 17.11.2018 /sobota/ a 24.11.2018 /sobota/ bude v čase od 12:00 hod do 14:00 hod vyplácať členské podiely v kultúrnom dome Konská
celý text

ostatné | 16. 11. 2018 | Autor: Správca webu

Vývoz komunálneho odpadu za november 2018 bude 28.11.2018 (streda)

Žiadame o dôsledné separovanie zložiek papiera, skla, plystyrénu, molitanu, PET fliaš, TETRAPAKOV, plechoviek z piva a malinoviek, kovového odpadu. S umiestňovaním papiera do zberných nádob na papier, skla do zberných nádob na sklo a ostatné uvedené komodity umeistňovať do zberných nádob na plasty, prípadne pri obchode SD Jednota kovy do samostatnej zbernej nádoby. Predídete tým zvýšeniu poplatku za skládkovanie v roku 2019.
V prípade drobného stavebného odpadu ohláste tento na Obecnom úrade a starosta určí kde bude umiestnený a spoplatnený v zmysle platného VZN o miestnych poplatkoch. Neukladajte ho do veľkoobjemového kontajnera určeného pre komunálny odpad od chatárov, ani na priľahlom parkovisku pri dvore Agrie, a.s.

Kroviny, odpad dreva je možné vyviesť na Šinglovské, ale kroviny a drevný odpad ukladať na označené miesto - k štiepkovaniu. Neumiestňovať tu iný odpad !!!
Zelený odpad si v zmysle VZN kompostujte doma. celý text

ostatné | 1. 11. 2018 | Autor: Správca webu
#

Vývoz separovaného odpadu v mesiaci november 2018.

Vývoz separovaných odpadov za mesiac november 2018 je uvedený nižšie

Žiadame o dôsledné separovanie zložiek papiera, skla, plystyrénu, molitanu, PET fliaš, TETRAPAKOV, plechoviek z piva a malinoviek, kovového odpadu. S umiestňovaním papiera do zberných nádob na papier, skla do zberných nádob na sklo a ostatné uvedené komodity umiestňovať do zberných nádob na plasty, prípadne pri obchode SD Jednota kovy do samostatnej zbernej nádoby. Predídete tým zvýšeniu poplatku za skládkovanie v roku 2019.
V prípade drobného stavebného odpadu ohláste tento na Obecnom úrade a starosta určí kde bude umiestnený a spoplatnený v zmysle platného VZN o miestnych poplatkoch. Neukladajte ho do veľkoobjemového kontajnera určeného pre komunálny odpad od chatárov, ani na priľahlom parkovisku pri dvore Agrie, a.s.


Kroviny, odpad dreva a zelený odpad je možné vyviesť na Šinglovské, ale kroviny a drevný odpad ukladať na označené miesto. Neumiestňovať tu iný odpad !!!
Zelený odpad v zmysle VZN kompostujte doma. celý text

ostatné | 1. 11. 2018 | Autor: Správca webu

Povinné označenie (čipovanie) psov do 31.10.2019, narodených do 31.augusta 2018

Na základe zmeny v zákone sú majitelia psov narodených do 31.augusta 2018 sú povinný dať označiť psa čipom do 31.10.2019. Veterinárni lekári ponúkajú možnosť označiť - očipovať- psa, keď poplatok je celkom 15,-€ (10,-€ za očipovanie a 5,-€ za registračné úkony). Záujemca si musí priniesť údaje: rodné číslo majiteľa psa a telefónny kontakt, ktorý sa spolu s menom a adresou majiteľa psa zadáva do registra psov. celý text

ostatné | 17. 10. 2018 | Autor: Správca webu

Oznámenie dočasného obmedenia príjazdu, z dôvodu opravy miestnej komunikácie

Obecný úrad Jakubovany oznamuje, že od 02.10.2018 (utorka) začína stavebná firma s prevádzaním opravy miestnej komunikácie v úseku: od miestnej komunikácie vedúcej k bytovým domom (od reštaurácie), popred rodinné domy č. 34 a 35. Z toho dôvodu bude príjazd k rodinným domom 34, 35. K rodinným domom 35, 36, 46, 190, 54, 55 a záhumenkám len z miestnej komunikácie zo Starého konca. celý text

ostatné | 1. 10. 2018 | Autor: Správca webu

BARANEC 12.08.2018 - 16.ročník výstupu na Baranec, z obce Jakubovany

Dňa 12.08.2018 (nedeľa) sa uskutočnil 16. ročník výstupu na Baranec z obce Jakubovany. V prílohe fotka z vrcholu Baranca.
Po zostupe čakalo účastník občerstvenie v podobe halušiek, piva, kofoly. Prebehlo ocenenie niektorých účastníkov výstupu, kde prispelo Občianske združenie Klokôtka. Členky a priaznivci MS Červeného kríža zaspievali pieseň o Baranci.
Ďakujeme všetkým za účasť a tiež za pomoc pri organizovaní akcie, ako i všetkým sponzorom za ich príspevky. celý text

ostatné | 13. 8. 2018 | Autor: Správca webu
#

POVINNOSŤ KOSIŤ A UDRŽIAVAŤ TRÁVNATÉ PLOCHY

Podľa § 3 zákona 220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a o zmene zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov:
(1) Každý vlastník poľnohospodárskej pôdy (ďalej len „vlastník“) alebo nájomca a správca poľnohospodárskej pôdy (ďalej len „užívateľ“) je povinný
a) vykonávať agrotechnické opatrenia zamerané na ochranu a zachovanie kvalitatívnych vlastností a funkcií poľnohospodárskej pôdy a na ochranu pred jej poškodením a degradáciou,
b) predchádzať výskytu a šíreniu burín na neobrábaných pozemkoch, ak osobitný predpis2b) neustanovuje inak, ...............

celý text

ostatné | 17. 7. 2017 | Autor: Správca webu