Obsah

Správy

Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva požiaru od 15.6.2018 od 7:00 hod.

V prílohe je list o vyhlásení času zvýšeného nebezpečenstva požiaru id 15.6.2018 7:00 hod. celý text

ostatné | 14. 6. 2018 | Autor: Správca webu
#

LIDL informuje o obsadzovaní nových pracovných miest

Aktuálne obsadzujeme nové pracovné miesta na našej predajni LIDL v Liptovskom Hrádku (aktuálna predajňa) a v Liptovskom Mikuláši (úplne nová predajňa, ktorá je vo výstavbe).

www.lidl.sk - sekcia Kariéra
celý text

ostatné | 11. 6. 2018 | Autor: Správca webu

Vývoz komunálneho odpadu za jún bude dňa 27.06.2018, poslednú stredu daného mesiaca

Vývoz komunálneho odpadu od rodinných domov a bytových domov je dňa 27.06.5018, poslednú stredu daného mesiaca.
celý text

ostatné | 31. 5. 2018 | Autor: Správca webu
#

Vývoz separovaného odpadu v mesiaci jún 2018.

Vývoz separovaných odpadov za mesiac jún 2018

V prípade drobného stavebného odpadu ohláste tento na Obecnom úrade a starosta určí kde bude umiestnený a spoplatnený v zmysle platného VZN o miestnych poplatkoch. Neukladajte ho do veľkoobjemového kontajnera určeného pre komunálny odpad od chatárov, na parkovisku pri dvore Agrie, a.s. celý text

ostatné | 31. 5. 2018 | Autor: Správca webu
#

POVINNOSŤ KOSIŤ A UDRŽIAVAŤ TRÁVNATÉ PLOCHY

Podľa § 3 zákona 220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a o zmene zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov:
(1) Každý vlastník poľnohospodárskej pôdy (ďalej len „vlastník“) alebo nájomca a správca poľnohospodárskej pôdy (ďalej len „užívateľ“) je povinný
a) vykonávať agrotechnické opatrenia zamerané na ochranu a zachovanie kvalitatívnych vlastností a funkcií poľnohospodárskej pôdy a na ochranu pred jej poškodením a degradáciou,
b) predchádzať výskytu a šíreniu burín na neobrábaných pozemkoch, ak osobitný predpis2b) neustanovuje inak, ...............

celý text

ostatné | 17. 7. 2017 | Autor: Správca webu