Obsah

Správy

Oznámenie obce: V dňoch 16.10.2017 (pondelok) až 20.10.2017 (piatok) je obecný úrad zatvorený. Pracovníčka neprítomná

Oznámenie obce: V dňoch 16.10.2017 (pondelok) až 20.10.2017 (piatok) je obecný úrad zatvorený. Pracovníčka neprítomná. Starosta obce vybavuje len časť jej agendy, úkony ktoré nevyžadujú prácu na počítači v aplikáciách, kde má prístup len pracovníčka Obecného úradu. celý text

ostatné | 16. 10. 2017 | Autor: Správca webu

Vývoz separovaného odpadu, komunálneho odpadu v mesiaci október 2017 a drobný stavebný odpad.

Vývoz komunálneho odpadu bude poslednú stredu v mesiaci, za mesiac október dňa 25.10.2017.

V prípade drobného stavebného odpadu ohláste tento na Obecnom úrade a starosta určí kde bude umiestnený a spoplatnený v zmysle platného VZN o miestnych poplatkoch. Neukladajte ho do veľkoobjemového kontajnera určeného pre komunálny odpad od chatárov, na parkovisku pri dvore Agrie, a.s. celý text

ostatné | 2. 10. 2017 | Autor: Správca webu

15 ročník výstupu na Baranec, z obce Jakubovany

Dńa 26.08.2017 sa uskutočnil 15 ročník výstupu, z obce Jakubovany na Baranec. Ďakujeme za účasť.
A organizátorom - Klub turistov Jakubovany, Miestny spolok Červeného kríža Jakubovany.
Sponzorom: Dalibor Žiaran a spol., p.Kompiš - ZOO kontakt, p.Tomáš Hvostik - kandidát na poslanca VÚC ZA. Ďalej za príspevok OZ Klokôtka.
Hlavný sponzor: Obec Jakubovany. celý text

ostatné | 26. 8. 2017 | Autor: Správca webu
#

POVINNOSŤ KOSIŤ A UDRŽIAVAŤ TRÁVNATÉ PLOCHY

Podľa § 3 zákona 220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a o zmene zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov:
(1) Každý vlastník poľnohospodárskej pôdy (ďalej len „vlastník“) alebo nájomca a správca poľnohospodárskej pôdy (ďalej len „užívateľ“) je povinný
a) vykonávať agrotechnické opatrenia zamerané na ochranu a zachovanie kvalitatívnych vlastností a funkcií poľnohospodárskej pôdy a na ochranu pred jej poškodením a degradáciou,
b) predchádzať výskytu a šíreniu burín na neobrábaných pozemkoch, ak osobitný predpis2b) neustanovuje inak, ...............

celý text

ostatné | 17. 7. 2017 | Autor: Správca webu

Voľby do VÚC 4.novembra 2017 - základné informácie

predseda NR SR vyhlásil voľby do VÚC na deň 4. novembra 2017. V prílohách je vyhlásenie volieb zo Zbierky zákonov a v druhej prílohe informácie pre voliča.

celý text

ostatné | 29. 6. 2017 | Autor: Správca webu

Spustenie novej obecnej stránky


ostatné | 5. 12. 2016 | Autor: Správca webu