Obsah

Správy

Oznam: Výlet s MS Červeného kríža Jakubovany v dňoch 2.6.2018 a 3.6.2018

MS Červeného kríža Jakubovany poriada v dňoch 2.6.2018 a 3.6.2018 výlet. Záujemci o účasť nájdu informácie v prílohe.

Kapacita výletu je už naplnená, preto ďalšie prihlasovanie nie je možné, len ako prípadný náhradník. celý text

ostatné | 15. 5. 2018 | Autor: Správca webu

Vývoz komunálneho odpadu za máj bude dňa 30.05.2018, poslednú stredu daného mesiaca

Vývoz komunálneho odpadu je dňa 30.05.2018, poslednú stredu daného mesiaca.
celý text

ostatné | 30. 4. 2018 | Autor: Správca webu
#

Vývoz separovaného odpadu v mesiaci máj 2018.

Vývoz separovaných odpadov za mesiac máj 2018

V prípade drobného stavebného odpadu ohláste tento na Obecnom úrade a starosta určí kde bude umiestnený a spoplatnený v zmysle platného VZN o miestnych poplatkoch. Neukladajte ho do veľkoobjemového kontajnera určeného pre komunálny odpad od chatárov, na parkovisku pri dvore Agrie, a.s. celý text

ostatné | 30. 4. 2018 | Autor: Správca webu
#

POVINNOSŤ KOSIŤ A UDRŽIAVAŤ TRÁVNATÉ PLOCHY

Podľa § 3 zákona 220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a o zmene zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov:
(1) Každý vlastník poľnohospodárskej pôdy (ďalej len „vlastník“) alebo nájomca a správca poľnohospodárskej pôdy (ďalej len „užívateľ“) je povinný
a) vykonávať agrotechnické opatrenia zamerané na ochranu a zachovanie kvalitatívnych vlastností a funkcií poľnohospodárskej pôdy a na ochranu pred jej poškodením a degradáciou,
b) predchádzať výskytu a šíreniu burín na neobrábaných pozemkoch, ak osobitný predpis2b) neustanovuje inak, ...............

celý text

ostatné | 17. 7. 2017 | Autor: Správca webu

Voľby do VÚC 4.novembra 2017 - základné informácie

predseda NR SR vyhlásil voľby do VÚC na deň 4. novembra 2017. V prílohách je vyhlásenie volieb zo Zbierky zákonov a v druhej prílohe informácie pre voliča.

celý text

ostatné | 29. 6. 2017 | Autor: Správca webu