Obsah

Správy

#

Vývoz separovaného odpadu, komunálneho odpadu v mesiaci január 2018.

Vývoz komunálneho odpadu bude poslednú stredu v mesiaci, za mesiac január dňa 31.01.2018.

V prípade drobného stavebného odpadu ohláste tento na Obecnom úrade a starosta určí kde bude umiestnený a spoplatnený v zmysle platného VZN o miestnych poplatkoch. Neukladajte ho do veľkoobjemového kontajnera určeného pre komunálny odpad od chatárov, na parkovisku pri dvore Agrie, a.s. celý text

ostatné | 3. 1. 2018 | Autor: Správca webu

Separované odpady - plasty, papier, sklo, kov v obci Jakubovany

Obecný úrad Jakubovany zaznamenal požiadavky na rozšírenie miest umiestnenia zberných nádob v obci.
Toto rozšírenie nie je len vecou obecného úradu, ale dohody s organizáciou, ktorá financuje zberové nádoby a odvoz vyseparovaných zložiek odpadov. V článku popisujeme podmienky, ktoré je nutné splniť, aby sme dostali ďalšie zberné nádoby. celý text

ostatné | 3. 1. 2018 | Autor: Správca webu
#

Usmernenie ohľadom vtáčej chrípky

Regionálna veterinárna a potravinová správa Liptovský Mikuláš vydala usmernenie v súvislosti s vtáčou chrípkou. V prílohe je vlastné usmernenie a zoznam voľne žijúceho vtáctva. celý text

ostatné | 19. 12. 2017 | Autor: Správca webu
#

POVINNOSŤ KOSIŤ A UDRŽIAVAŤ TRÁVNATÉ PLOCHY

Podľa § 3 zákona 220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a o zmene zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov:
(1) Každý vlastník poľnohospodárskej pôdy (ďalej len „vlastník“) alebo nájomca a správca poľnohospodárskej pôdy (ďalej len „užívateľ“) je povinný
a) vykonávať agrotechnické opatrenia zamerané na ochranu a zachovanie kvalitatívnych vlastností a funkcií poľnohospodárskej pôdy a na ochranu pred jej poškodením a degradáciou,
b) predchádzať výskytu a šíreniu burín na neobrábaných pozemkoch, ak osobitný predpis2b) neustanovuje inak, ...............

celý text

ostatné | 17. 7. 2017 | Autor: Správca webu

Voľby do VÚC 4.novembra 2017 - základné informácie

predseda NR SR vyhlásil voľby do VÚC na deň 4. novembra 2017. V prílohách je vyhlásenie volieb zo Zbierky zákonov a v druhej prílohe informácie pre voliča.

celý text

ostatné | 29. 6. 2017 | Autor: Správca webu