Obsah

Správy

#

Vakcinácia líšok proti besnote - oznámenie a poučenie

Regionálna veterinárna a potravinová správa Liptovský Mikuláš oznamuje a poučuje. celý text

ostatné | 7. 3. 2018 | Autor: Správca webu

Vývoz komunálneho odpadu je dňa 28.03.2018, poslednú stredu daného mesiaca

Vývoz komunálneho odpadu je dňa 28.03.2018, poslednú stredu daného mesiaca
Nefunkčné práčky, chladničky, pece a ďalší objemový elektroodpad môžete odovzdať - priniesť na dvor starej školy na Vršku. Tiež tam môžete ponechať pneumatiky.
Drobné elektrospotrebiče, baterky môžete odovzdať do zbernej nádoby v kultúrnom dome. celý text

ostatné | 7. 3. 2018 | Autor: Správca webu
#

Vývoz separovaného odpadu, komunálneho odpadu v mesiaci marec 2018.

Vývoz komunálneho odpadu bude poslednú stredu v mesiaci, za mesiac marec dňa 28.03.2018.

V prípade drobného stavebného odpadu ohláste tento na Obecnom úrade a starosta určí kde bude umiestnený a spoplatnený v zmysle platného VZN o miestnych poplatkoch. Neukladajte ho do veľkoobjemového kontajnera určeného pre komunálny odpad od chatárov, na parkovisku pri dvore Agrie, a.s. celý text

ostatné | 1. 3. 2018 | Autor: Správca webu

Zápis detí do "Materskej školy Jakubovany", v dňoch 27.03. - 28.03.2018

V dňoch 27.03.2018 a 28.03.2018 bude prebiehať zápis detí do materskej školy v Jakubovanoch.

Na zápis je potrebné doniesť rodný list dieťaťa. Tlačivo písomnej žiadosti si zákonný zástupca môže prevziať od riaditeľky materskej školy.
Tf.kontakt: 044 5595 326
e-mail: msjakubovany@gmail.com
informácie o materskej škole na: http://www.msjakubovany.estranky.sk/ celý text

ostatné | 14. 2. 2018 | Autor: Správca webu
#

Nestaňte sa obeťami podvodníkov a zlodejov!

rady ako sa nestať obeťou podvodníkov a zlodejov

kpt. JUDr. Anna Poljaková
preventistka
Okresné riaditeľstvo Policajného zboru Liptovský Mikuláš

celý text

ostatné | 2. 2. 2018 | Autor: Správca webu
#

POVINNOSŤ KOSIŤ A UDRŽIAVAŤ TRÁVNATÉ PLOCHY

Podľa § 3 zákona 220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a o zmene zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov:
(1) Každý vlastník poľnohospodárskej pôdy (ďalej len „vlastník“) alebo nájomca a správca poľnohospodárskej pôdy (ďalej len „užívateľ“) je povinný
a) vykonávať agrotechnické opatrenia zamerané na ochranu a zachovanie kvalitatívnych vlastností a funkcií poľnohospodárskej pôdy a na ochranu pred jej poškodením a degradáciou,
b) predchádzať výskytu a šíreniu burín na neobrábaných pozemkoch, ak osobitný predpis2b) neustanovuje inak, ...............

celý text

ostatné | 17. 7. 2017 | Autor: Správca webu

Voľby do VÚC 4.novembra 2017 - základné informácie

predseda NR SR vyhlásil voľby do VÚC na deň 4. novembra 2017. V prílohách je vyhlásenie volieb zo Zbierky zákonov a v druhej prílohe informácie pre voliča.

celý text

ostatné | 29. 6. 2017 | Autor: Správca webu