Obsah

Správy

Oznámenie obce: V dňoch 21.12. 2017 až 2.1.2018 (štvrtok až utorok) je obecný úrad zatvorený.

Oznámenie obce:
V dňoch 21.12.2017 (štvrtok) až 2.1.2018 (utorok) bude obecný úrad zatvorený.
V prípade závažných udalostí volajte starostu obce na 0902 350 753. celý text

ostatné | 11. 12. 2017 | Autor: Správca webu
#

Verejné oznámenie o doručovaní zásielky do vlastných rúk


ostatné | 6. 12. 2017 | Autor: Správca webu

Vývoz separovaného odpadu, komunálneho odpadu v mesiaci december 2017 a drobný stavebný odpad.

Vývoz komunálneho odpadu bude poslednú stredu v mesiaci, za mesiac december dňa 27.12.2017.

V prípade drobného stavebného odpadu ohláste tento na Obecnom úrade a starosta určí kde bude umiestnený a spoplatnený v zmysle platného VZN o miestnych poplatkoch. Neukladajte ho do veľkoobjemového kontajnera určeného pre komunálny odpad od chatárov, na parkovisku pri dvore Agrie, a.s. celý text

ostatné | 30. 11. 2017 | Autor: Správca webu
#

POVINNOSŤ KOSIŤ A UDRŽIAVAŤ TRÁVNATÉ PLOCHY

Podľa § 3 zákona 220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a o zmene zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov:
(1) Každý vlastník poľnohospodárskej pôdy (ďalej len „vlastník“) alebo nájomca a správca poľnohospodárskej pôdy (ďalej len „užívateľ“) je povinný
a) vykonávať agrotechnické opatrenia zamerané na ochranu a zachovanie kvalitatívnych vlastností a funkcií poľnohospodárskej pôdy a na ochranu pred jej poškodením a degradáciou,
b) predchádzať výskytu a šíreniu burín na neobrábaných pozemkoch, ak osobitný predpis2b) neustanovuje inak, ...............

celý text

ostatné | 17. 7. 2017 | Autor: Správca webu

Voľby do VÚC 4.novembra 2017 - základné informácie

predseda NR SR vyhlásil voľby do VÚC na deň 4. novembra 2017. V prílohách je vyhlásenie volieb zo Zbierky zákonov a v druhej prílohe informácie pre voliča.

celý text

ostatné | 29. 6. 2017 | Autor: Správca webu

Spustenie novej obecnej stránky


ostatné | 5. 12. 2016 | Autor: Správca webu