Obsah

Správy

Oznámenie o zmene otváracích hodín Pošty Liptovský Ondrej dňa 28.9.2017

Dňa 28.9.2017(štvrtok) bude pošta celý deň zatvorená.

Králová Katarína
Vedúca pošty celý text

ostatné | 26. 9. 2017 | Autor: Správca webu

Vývoz separovaného odpadu, komunálneho odpadu v mesiaci september 2017 a drobný stavebný odpad.

Vývoz komunálneho odpadu bude poslednú stredu v mesiaci, za mesiac september júl dňa 27.09.2017.

V prípade drobného stavebného odpadu ohláste tento na Obecnom úrade a starosta určí kde bude umiestnený a spoplatnený v zmysle platného VZN o miestnych poplatkoch. Neukladajte ho do veľkoobjemového kontajnera určeného pre komunálny odpad od chatárov, na parkovisku pri dvore Agrie, a.s. celý text

ostatné | 4. 9. 2017 | Autor: Správca webu

Zrušenie ČASU ZVÝŠENÉHO NEBEZPEČENSTVA VZNIKU POŽIARU

Dňom 4.9.2017 bol zrušený: ČAS ZVÝŠENÉHO NEBEZPEČENSTVA VZNIKU POŽIARU

celý text

ostatné | 4. 9. 2017 | Autor: Správca webu

15 ročník výstupu na Baranec, z obce Jakubovany

Dńa 26.08.2017 sa uskutočnil 15 ročník výstupu, z obce Jakubovany na Baranec. Ďakujeme za účasť.
A organizátorom - Klub turistov Jakubovany, Miestny spolok Červeného kríža Jakubovany.
Sponzorom: Dalibor Žiaran a spol., p.Kompiš - ZOO kontakt, p.Tomáš Hvostik - kandidát na poslanca VÚC ZA. Ďalej za príspevok OZ Klokôtka.
Hlavný sponzor: Obec Jakubovany. celý text

ostatné | 26. 8. 2017 | Autor: Správca webu

PARKOVNIČKA 5.august 2017


ostatné | 7. 8. 2017 | Autor: Správca webu
#

POVINNOSŤ KOSIŤ A UDRŽIAVAŤ TRÁVNATÉ PLOCHY

Podľa § 3 zákona 220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a o zmene zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov:
(1) Každý vlastník poľnohospodárskej pôdy (ďalej len „vlastník“) alebo nájomca a správca poľnohospodárskej pôdy (ďalej len „užívateľ“) je povinný
a) vykonávať agrotechnické opatrenia zamerané na ochranu a zachovanie kvalitatívnych vlastností a funkcií poľnohospodárskej pôdy a na ochranu pred jej poškodením a degradáciou,
b) predchádzať výskytu a šíreniu burín na neobrábaných pozemkoch, ak osobitný predpis2b) neustanovuje inak, ...............

celý text

ostatné | 17. 7. 2017 | Autor: Správca webu

Voľby do VÚC 4.novembra 2017 - základné informácie

predseda NR SR vyhlásil voľby do VÚC na deň 4. novembra 2017. V prílohách je vyhlásenie volieb zo Zbierky zákonov a v druhej prílohe informácie pre voliča.

celý text

ostatné | 29. 6. 2017 | Autor: Správca webu

Spustenie novej obecnej stránky


ostatné | 5. 12. 2016 | Autor: Správca webu