Obsah

Späť

Číslo rokovacie: 72/2017

Zverejnenie ponuky prevodu vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku registra E KN Parcelné číslo 102/502

Identifikačné údaje prevádzajúcej osoby:
Meno a priezvisko: Elena KOMPIŠOVÁ
Rodné priezvisko: Repčeková
Dátum narodenia:
Adresa (miesto) trvalého pobytu: Nová 319/0, Liptovský Ján 032 03

Vyvesené: 9. 10. 2017

Dátum zvesenia: 10. 11. 2017

Zodpovedá: Zuzaniak

Späť