Obsah

Čo musí vedenie obce (starosta a poslanci) dodržať pri predaji obecného majetku.

Typ: ostatné
V obci sú rôzne názory na činnosť starostu a obecné zastupiteľstvo pri predaji pozemkov obce. V tomto článku informujeme verejnosť, podľa čoho sa riadime pri predaji a aké sú postupy - ktoré sú rovnaké u všetkých záujemcov, ktorí majú nárok na odkúpenie z dôvodu osobitého zreteľa.

Obec Jakubovany zverejňuje informáciu ako postupuje  predaji majetku obce.

 

Starosta a poslanci obecného zastupiteľstva nemôžu svojvoľne rozhodovať o kúpe a predaji majetku obce.  Riadia sa zákonom o majetku obce 138/1991 Zb.

 

Predaj majetku kontroluje ako prvý obecný kontrolór,  podklady si môže vyžiadať okresná prokuratúra a  NKÚ SR. Tak sme museli spracovať zoznam predajov podľa rokov ako si to vyžiadal NKÚ SR. Tieto údaje museli poskytnúť obce a mestá na Slovensku.  Na základe toho NKÚ SR vydal v roku 2021 správu, kde hodnotil spôsob nakladania s obecným majetkom.

Naša obec predáva alebo zamieňa pozemky len z dôvodu osobitého zreteľa, keď sa jedná o plochy pod a okolo rodinných domov. Pokiaľ bola inflácia na Slovensku nízka využíval sa znalecký posudok  k podobnej nehnuteľnosti ako sa mala predávať.  Keď  v roku 2022 došlo k prudkému nárastu cien nehnuteľností a rastu inflácie, musela obec riešiť pre predaj nehnuteľností znalecké posudky, aby sa nemohli poslanci a starosta podozrievať s predajov, ktoré finančne poškodili obec. Tiež aby nevznikalo podozrenie, že niekto má dobrý osobný vzťah s niektorým poslancom, alebo starostom a preto mu bola určená nízka cena.  A inému, ktorý nemá dobrí vzťahy bola určená neprimerane vysoká cena.

Niektorí občania nemajú doteraz vysporiadané pozemky pod svojimi rodinnými domami a dvormi. Bránia tomu rôzne dôvody. Najviac prípadov súvisí s „neznámym spoluvlastníkom“ a treba to zdĺhavo riešiť cez SPF. Obec má ešte niekoľko prípadov, kde je na pozemku obce rodinný dom, hospodárska stavba, alebo dvor. Vlastníci rodinného domu môžu požiadať o odpredaj z dôvodu osobitého zreteľa, ktorý má presne stanovené postupy – rovnaké u každého prípadu.

Obec by mala TTP a ornú pôdu v intraviláne obce prenajímať ak ju využívajú iné osoby (ktoré majú z toho finančný prospech). Mali by sa uzatvárať nájomné zmluvy. Ako je však stanovená cena pre extravilán nášho katastrálneho územia, tak za jeden hektár by to malo byť min. 17,-€/rok. A pri prepočte na užívané m2 by sa jednalo o 0,0017€/m2 a rok. Pri ploche 100m2 by to bolo 0,17€/rok a to by stálo spracovanie  faktúry viac, ale obec a užívateľ by mal mať stanovené zmluvne podmienky užívania obecného pozemku. Pri pozemkoch okolo budov a pod budovami (pokiaľ vlastník budovy si plochu  nechce odkúpiť), by sa mala stanoviť  nájomná ročná cena vychádzajúca z predajne ceny za m2 (podľa  znaleckého posudku) delená najviac 20-timi.   Alebo ak je o danú plochu viac záujemcov a nie je dôvod na osobitý zreteľ, tak cena nájmu by bola na základe najvyššej cenovej ponuky, pri podmienkach stanovených obcou pred zverejnením oznamu o zámere prenájmu.

 

NKÚ SR vydal článok: "Dobrá prax pri prevode a prenájme nehnuteľného majetku samosprávy", ktorý je v prílohe.

 

Obecný úrad Jakubovany, starosta a poslanci obce  dodržiavajú zákony a preto predaj vykonávajú v súlade so zákonom o majetku obce.  

Pokiaľ záujemca o kúpu obecného majetku uplatní požiadavku o pozemok obce tak obecné zastupiteľstvo na základe podkladov od obecného úradu a poznania intravilánu obce riešia stav, či sa bude prípad žiadateľa riešiť a za akých podmienok – prijatie uznesenia.  Teda spracovanie geometrického plánu – kto bude znášať náklady, účasť starostu a jedného poslanca pri zameriavaní geometrického plánu, podmienka že predaj bude ďalej prebiehať podľa zákonov a stanoveného postupu a ceny aktuálnej v danom období, kedy sa predaj bude schvaľovať.  Robí sa znalecký posudok podľa spracovaného geometrického plánu, alebo obec má iný znalecký posudok, kde sú porovnateľné podmienky pozemkov využije sa cena z tohto znaleckého posudku.  Potom prebieha schválenie zverejnenia zámeru predaja z dôvodu osobitého zreteľa, zverejnenie tohto zámeru predaja. Ďalším krokom je schválenie predaja a opäť jeho zverejnenie. Až potom , ak neboli závažné pripomienky zo strany verejnosti, dochádza k schváleniu kúpnopredajnej zmluvy. Pritom sa už nesmie zmeniť nič z údajov, ktoré boli zverejnené v schválenom predaji obecného majetku.

Tieto kroky majú chrániť majetok obce pred svojvoľným nakladaním s majetkom obce, s predajom pod cenu, alebo s kúpou majetku za neprimerane vysokú cenu. Vedenie obce robí transparentné kroky pri každom predaji, teda vždy dodržuje tie isté postupy, bez ohľadu o akého občana sa jedná.

 

Správa NKÚ SR - predaje obecných majektov (398.92 kB)


Príloha

Vytvorené: 2. 2. 2023
Posledná aktualizácia: 14. 7. 2023 10:21
Autor: Správca webu