Obsah

Stav kultúrneho domu a telocvične v materskej škole - informácie pre verejnosť

Typ: ostatné
prezentácia stavu miestností po úpravách

Starosta obce Jakubovany a obecné zastupiteľstvo zaevidovalo znevažovanie ich činnosti, keď na sociálne siete boli dňa 28.5.2022 umiestnené fotografie z veľkej sály kultúrneho domu v Jakubovanoch, kde je uložený rôzny materiál.

Nasledovali neprimerané komentáre osôb, bez znalosti podstaty stavu. A to osôb z iných obcí.

Pre objasnenie skutkového stavu zverejňujeme tento príspevok.

fotografie stavu miestností po úpravách

Poslanci a starosta obce Jakubovany, vzhľadom na obmedzené finančné zdroje postupne prevádzajú vnútorné úpravy kultúrneho domu. Zateplenie budovy s výmenou okien, vybudovanie plynovej kotolne s rozvodmi ústredného kúrenia, výmenou všetkých svietidiel bolo vykonané z eurofondov  so spoluúčasťou obce v objeme 5% nákladov. Podobne to bolo riešené i v budove materskej školy. Obec nemala potrebný objem financií a preto si musela požičať 90-tisíc euro. Tieto teraz postupne spláca. Celkove práce podľa zmlúv s MŽP SR:

na Materskej škole boli celkové náklady: 294 593,52 EUR, z toho dotácia  279 350,04 EUR;

Obecný úrad s kultúrnym domom:  celkové náklady 403 576,36  EUR, z toho  dotácia 383 397,54 EUR. Keď okrem spoluúčasti na financovaní musela obec uhradiť aj všetky náklady na práce ktoré projektová dokumentácia neobsahovala a museli sa zrealizovať, aby sa dosiahli kritériá stanovené v  zmluve.

 

V roku 2021 aj v roku 2022 sa v prvom  rade financuje udržovanie poriadku v obci a chod materskej školy. Prevádzanie potrebných prác v kultúrnom dome  sa vykonáva brigádnicky. Len nevyhnutné práce sa objednávajú cez dodávateľov.  Keď pre COVID-19 nebolo možné organizovať  kultúrne a športové akcie v sále. Tak sa zo všetkých miestností v kultúrnom dome vypratal nepotrený materiál do hlavnej sály, aby v miestnostiach zostal len potrebný nábytok a vybavenie. Starosta zabezpečil vymaľovanie  miestnosti bývalej SPOZ, zakúpenie koberca a obecný poslanec s dobrovoľníkmi nalepili obklad a osadili darovanú kuchynskú linke, kde sa osadil prietokový ohrievač. Dve členky Miestneho spolku Červeného kríža   (ďalej len ČK) z materiálu zakúpeného obcou ušili nové poťahy na kreslá a tieto kreslá aj opravili.  Opravu kresiel vykonali aj v malej zasadačke. Závesy na okná ušili z vlastného materiálu. Ďalší priaznivci ČK založili vešiaky a zrkadlo. A tak sa upravila miestnosť na činnosť ČK. Starosta zabezpečil vymaľovanie miestnosť obecnej knižnice, malej zasadačky, chodby, podesty  a schodišťa. Do knižnice sa doplnili dve poličky, ktoré zakúpilo Občianske združenie Klokôtka a knihovníčka si tak mohla poukladať všetky knihy, ktoré boli pri výmene okien odložené z políc.   V malej zasadačke sa po vymaľovaní a oprave kresiel položil koberec. Aj v tejto miestnosti sa vykonala pred maľovaním oprava rozvodu vody a kanalizácie. Starosta daroval skrinku s drezom. Pozemkové spoločenstvo Jakubovany zakúpilo skrinky pre umiestnenie ich dokumentácie, ale i pre uloženie pohárov a iných predmetov potrebných pri akciách v tejto malej zasadačke.  Veľký objem prác v bývalej kuchynke kultúrneho domu (šenku) vykonali dvaja poslanci, keď oškrabali omietku, vysekali staré rozvody vody, kanalizácie, elektrických rozvodov a zapojili nové rozvody vody, kanalizácie, elektrických rozvodov. Zakúpil sa nový elektrický zásobníkový ohrievač vody. Obec objednala prevedenie zníženia stropu a nové obklady stien a stierky u súkromnej firmy. Zároveň bola na mieru objednaná nová  kuchynská linka. Vypratal sa sklad za kuchynkou a previedlo sa jeho maľovanie, do tohto priestoru sa umiestnila policová skriňa.  Bola vymaľovaná malá sála a členky ČK vyčistili všetky okná (druhý krát od ich výmeny).   Komunitná nadácia Liptov, na základe žiadosti starostu, prispela na farby a iný materiál potrebný pre úpravy priestorov bývalej poradne (miestnosť na javisku kde  nacvičovala kapela). Táto miestnosť, sociálne zariadenie, bočná časť javiska a schodište  boli vyčistené a vymaľované. Občianske združenie Klokôtka zakúpilo staršiu zostavu nábytku a starosta daroval koberec. Priestor je tak pripravený pre mládež, keď je však ešte potrebné osadiť drevenú deliacu priečku pre oddelenie javiska (zakúpený materiál je vo veľkej sále). Čím mládež bude využívať zadný vstup do kultúrneho domu. Sociálne zariadenie budú môcť používať aj cvičenci z posilovne. 

Obec zakúpila a osadila informačnú tabuľu pred kultúrnym domom, aby členky Červeného kríža v Jakubovanoch mohli propagovať svoju činnosť. 

Vo veľkej sále kultúrneho domu sú umiestnené všetky stoly, z ktorých boli odstránené vrchné dosky. Kovové časti tam boli obrúsené a natreté pracovníkmi obce.  Bočná sála je pripravená na brúsenie a lakovanie parkiet, to svojpomocne.  Potom sa tam prenesú stolnotenisové stoly a spoločenské stoly, keď na kovové časti týchto stolov sa založia nové vrchné dosky (tie sú tiež uložené vo veľkej sále).  Podľa finančných možností obce objedná náter stien veľkej sály, kde to musí byť prevádzané dodávateľsky z elektrickej zdvíhacej plošiny. Potom budú svojpomocne aj vo veľkej sále vybrúsené a nalakované parkety. Všetky ostatné potrebné veci z veľkej sály sa uskladnia mimo kultúrny dom, aby sa nemuseli neustále presúvať medzi miestnosťami kultúrneho domu, ako to bolo v minulosti.  Ako posledný bude riešený priestor pod javiskom, ktorý je využívaný ako posilovňa a tam je potrebné opraviť podlahu, steny, vymaľovať priestory.  Práce v budove sa prevádzajú len pri nepriaznivom počasí.

V kultúrnom dome zostane úloha vyriešiť úpravu a modernizáciu sociálnych zariadení. Keď očakávame výzvy z eurofondov na takéto práce. 

Obec nemá od septembra 2021 zamestnancov, pre obmedzené financie. Práce pri zimnej údržbe  - mimo odhŕňania snehu traktorom s pluhom – vykonával fyzicky starosta s občanmi z úradu práce, v ranných a večerných hodinách. Svoju agendu v kancelárii vykonával starosta preto aj počas sobôt a nedieľ. 

Veríme, že fotografie jednotlivých upravených miestností Vás presvedčia o tom, že miestnosti sa zmodernizovali a jediná miestnosť – veľká sála - ktorá čaká na upratanie, nemôže znevážiť prácu starostu, poslancov, členiek a priaznivcov ČK, ako i priaznivcov športovania.

 

V Jakubovanoch, 3.6.2022


Príloha

Vytvorené: 3. 6. 2022
Posledná aktualizácia: 3. 6. 2022 15:04
Autor: Správca webu