Obsah

Späť

Registratúrna značka: 31 11 2019/1

Parlamentné voľby 29.02.2020 - informácie pre voličov

Obec na tejto časti úradnej tabule postupne zverejňuje informácie súvisiace s parlamentnými voľbami v roku 2020

Vyhlásenie parlamentých volieb na 29.2.2020, dokument č.351/2019 Z.z.

 

Právo voliť do Národnej rady Slovenskej republiky má občan Slovenskej republiky, ktorý najneskôr v deň konania volieb dovŕši 18 rokov veku. Prekážkou práva voliť je zákonom ustanovené obmedzenie osobnej slobody z dôvodov ochrany verejného zdravia. 150 poslancov Národnej rady Slovenskej republiky ako jediného ústavného a zákonodarného orgánu Slovenskej republiky volíme na 4 ročné funkčné obdobie. 
 
Volič môže voliť na území Slovenskej republiky
  1. vo volebnom okrsku, v ktorého zozname voličov je zapísaný
  2. v ktoromkoľvek volebnom okrsku na základe hlasovacieho preukazu
Volič môže voliť mimo územia Slovenskej republiky poštou, ak
  1. nemá trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a bol na základe žiadosti adresovanej Ministerstvu vnútra SR zapísaný do osobitného zoznamu voličov
  2. má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a v čase volieb sa zdržiava mimo jej územia.
 
V súvislosti s prípravou volieb do Národnej rady Slovenskej republiky v roku 2020 zverejňujeme emailovú adresu, ktorá je určená pre
  • delegovanie členov a náhradníkov do okrskových volebných komisií,
  • zasielanie žiadostí o vydanie hlasovacieho preukazu,
  • zasielanie žiadostí o voľbu poštou pre voličov s trvalým pobytom na území SR – v obci Jakubovany, ktorí sa v čase volieb budú zdržiavať mimo územia SR
  • iné otázky voličov, politických subjektov súvisiace s vykonaním volieb

 

 

e-mailová adresa:              jakubovany@imafex.sk,

                                          obec@jakubovany.sk,  

                              (správy z týchto adresy sú doručované do jednej schránky obce.)

 

 Informácie o podmienkach hlasovania poštou voličmi s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky, ktorí sa v čase volieb budú nachádzať mimo jej územia:  všetky dôležité informácie k voľbe poštou voličmi, ktorí majú trvalý pobyt na území Slovenskej republiky, ale v čase volieb sa budú zdržiavať mimo jej územia sú uvedené na webovej stránke Ministerstva vnútra Slovenskej republiky: http://www.minv.sk/?nr20-posta2 

 

príloha:  informácie pre voličov   v Slovenskom Jazyku.

             informácie pre voličov v jazyku národnostnej menšiny je na adrese:     www.minv.sk/?nr20-vzory1

 

kam zaslať oznámenie o delegovaní člena a náhradníka do okrskevej volebnej komisie:

adresa na zaslanie oznámenia

 

 

 

 

 

 

 

Vyvesené: 31. 10. 2019

Dátum zvesenia: 30. 4. 2020

Zodpovedá: Správca webu

Späť