Obsah

Späť

Číslo rokovacie: 15 01 2019

Vyhlásenie volieb prezidenta Slovenskej republiky

Vyhlásenie volieb prezidenta Slovenskej republiky - prvé kolo 16.marca 2019

ZBIERKA ZÁKONOV

SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Ročník 2019

Vyhlásené: 10. 1. 2019 Časová verziapredpisuúčinnáod: 10. 1.2019

Obsah dokumentujeprávnezáväzný.

8

R OZHODNUTIE

PREDSEDU NÁRODNEJRADYSLOVENSKEJREPUBLIKY

z 10. januára2019

o vyhlásení voliebprezidentaSlovenskejrepubliky

Podľa čl. 89ods. 2písm.d)ÚstavySlovenskejrepublikya § 20, § 106 ods. 1a § 115 ods. 1

zákona č. 180/2014Z. z. o podmienkachvýkonuvolebnéhoprávaa o zmenea doplnení

niektorých zákonovv zneníneskoršíchpredpisov

v y hla s u je m

voľby prezidentaSlovenskejrepublikya

u r ču jem

1. deň ichkonaniana sobotu 16.marca2019,

2. lehotu nautvorenievolebnýchokrskova určenievolebnýchmiestnostído30.januára2019,

3. lehotu nautvorenieokresnýchvolebnýchkomisiía okrskovýchvolebnýchkomisiído11.

februára 2019a lehotunaichprvézasadaniedo21.februára2019.

Ak anijedenz kandidátovnaprezidentaSlovenskejrepublikynezískanadpolovičnúväčšinu

platných hlasovoprávnenýchvoličov,

u r ču jem

deň konaniadruhéhokolavoliebprezidentaSlovenskejrepublikyna sobotu 30.marca2019.

Andrej Dankov.r.

 

Strana 2 Zbierka zákonovSlovenskejrepubliky 8/2019 Z. z.

Vydavateľ ZbierkyzákonovSlovenskejrepubliky,správcaobsahua prevádzkovateľprávnehoa informačného

portálu Slov-Lexdostupnéhonawebovomsídlewww.slov-lex.skje

Ministerstvo spravodlivostiSlovenskejrepubliky,Župnénámestie13,813 11Bratislava,

tel.: 02 888 91 137,fax:02/52442853,e-mail:helpdesk@slov-lex.sk.

Vyvesené: 15. 1. 2019

Dátum zvesenia: 31. 3. 2019

Zodpovedá: Zuzaniak

Späť