Obsah

Najnovšie

19.08.2019

Oznámenie zmeny otváracej doby - Pošta Liptovský Ondrej je dňa 26.08.2019 (pondelok) otvorená len od 12:30- do 14:30hod.

Oznámenie zmeny otváracej doby - Pošta Liptovský Ondrej je dňa 26.08.2019 (pondelok) otvorená len od 12:30 hod. do 14:30hod. Ďakujeme za pochopenie Lucia Kojšová Vedúca pošty SLOVENSKÁ POŠTA, a. s. Centrum regionálneho predaja a prevádzky Žilina Obvod hlavnej pošty Liptovský Mikuláš Pošta Liptovský Ondrej Liptovský Ondrej č. 84, 032 04 Liptovský Ondrej tel.: 044/ 559 52 24 e-mail: kojsova.lucia@slposta.sk www.posta.sk

Detail Oznamy

17.08.2019

Výmena starých odrazových lán za nové zvodilá

Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja - závod Liptov (SC ŽSK) vykonala v dňoch 16.8.2019 - 18.8.2019 výmenu starých nefunkčných odrazových lán za nové normu spĺňajúce zvodidlá, na úseku od hornej zastávky po most pred predajňou Jednoty. Táto akcia sa podarila zrealizovať po 3 rokoch jednaní zo strany vedenia obce a príslušných pracovníkov SC ŽSK. Akcia sa podarila uskutočniť vďaka prideleniu financií pre SC ŽSK, nad ich pôvodný plán údržby, pre rok 2019. Obec má naplánované na druhej strane cesty budovanie chodníka pre chodcov, keď SC ŽSK potom rozšíri komunikáciu až po teleso chodníka. Tým sa celkom odstráni jeden z nebezpečných úsekov na komunikácii III.triedy, v obci Jakubovany.

Detail Oznamy

15.08.2019

Upozornenie na zákaz znečisťovania toku potoka vhadzovaním odpadov

Obecný úrad Jakubovany zaevidoval sťažnosti občanov, že v potoku Trnovec sa nachádzajú odpady zelene z kosenia a zo záhrad. Vzhľadom na tento stav upozorňujeme vlastníkov nehnuteľností, že odpady zelene zo záhrad, ako i z kosenia majú kompostovať. Zákon o ochrane vôd zakazuje znečisťovať toky. Je zakázané vhadzovať do potokov akékoľvek odpady a obecný úrad bude priebežne stav monitorovať, aby boli identifikované osoby ktoré potok znečisťujú.

Detail Oznamy

05.08.2019

DESATORO BEZPEČNÉHO SENIORA

prosíme poučte svojich rodičov, starých rodičov, aby si dávali pozor na rôzne spôsoby podvodov. Radšej nech Vás zavolajú priamo na Vaše telefónne číslo, alebo na obecný úrad 044 5595251, starosta 0902 350 753, aby sa poradili.Nikdy nevpúšťať cudzie osoby do dvora a do domu.

Detail Oznamy

01.08.2019

Odpady - ako je to s triedením kovových odpadov v obci Jakubovany?

Odpady - ako je to s triedením kovových odpadov v obci Jakubovany? Drobné kovové odpady, plechovky z nápojov, plechovky z konzervy, klince, plechové vedrá, rôzne drobné kovové diely sa v obci Jakubovany umiestňujú do nádob, ktoré sú určené i na plasty, molitan, polystyrén. Teda do žltých zberných nádob. Len pri obchode COOP Jednota je jedna samostatná červená zberná nádoba určená len pre kovové odpady. Prečo je zber v jednej nádobe spolu s plastmi, molitanom, polystyrénom? Zberová spoločnosť tieto druhy vytriedených odpadov odváža v jednom zbernom vozidle a na triediacej linke následne separujú jednotlivé zložky, pri kovoch môžu k ich vytriedeniu využiť ich magnetickú vlastnosť, len u hliníkových obalov sa robí ručné dotriedenie. Do zberných nádob nepatria kovové zložky ktoré sú znečistené olejom, obaly z farieb. Tieto druhy odpadov - zaradené sú ako nebezpečné - obec zbiera samostatne dva krát do roka.

Detail Oznamy

01.08.2019

Vývoz komunálneho odpadu za august 2019 bude 28.08.2019 (streda)

Žiadame o dôsledné separovanie zložiek papiera, skla, plystyrénu, molitanu, PET fliaš, TETRAPAKOV, plechoviek z piva a malinoviek, kovového odpadu. S umiestňovaním papiera do zberných nádob na papier, skla do zberných nádob na sklo a ostatné uvedené komodity umiestňovať do zberných nádob na plasty, prípadne pri obchode SD Jednota kovy do samostatnej zbernej nádoby, ale môže sa i do nádoby na plasty. Predídete tým zvýšeniu poplatku za komunálny odpad - skládkovanie. V prípade drobného stavebného odpadu ohláste tento na Obecnom úrade a starosta určí kde bude umiestnený a spoplatnený v zmysle platného VZN o miestnych poplatkoch. Neukladajte ho do veľkoobjemového kontajnera určeného pre komunálny odpad od chatárov, ani na priľahlom parkovisku pri dvore Agrie, a.s. Kroviny, odpad dreva je možné vyviesť na Šinglovské, ukladajte ho na označené miesto - k štiepkovaniu. Neumiestňovať tu iný odpad !!! Zelený odpad si v zmysle VZN kompostujte doma, keď do každej domácnosti, ktorá má plochu kde výmera je nad 600m2 bol dodaný komposter. Ostatné domácnosti si musia zakúpiť vlastný malý kompostér, alebo iným spôsobom riešiť kompostovanie.

Detail Oznamy

01.08.2019

Vývoz separovaného odpadu v mesiaci august 2019.

Vývoz separovaných odpadov za mesiac august 2019 je uvedený nižšie. Žiadame o dôsledné separovanie zložiek papiera, skla, plystyrénu, molitanu, PET fliaš, TETRAPAKOV, plechoviek z piva a malinoviek, kovového odpadu. S umiestňovaním papiera do zberných nádob na papier, skla do zberných nádob na sklo a ostatné uvedené komodity umiestňovať do zberných nádob na plasty, prípadne pri obchode SD Jednota kovy do samostatnej zbernej nádoby. Predídete tým zvýšeniu poplatku za skládkovanie v roku 2020 a následne k zvýšeniu poplatkov v obci za komunálne odpady. V prípade drobného stavebného odpadu ohláste tento na Obecnom úrade a starosta určí kde bude umiestnený a spoplatnený v zmysle platného VZN o miestnych poplatkoch. Neukladajte ho do veľkoobjemového kontajnera určeného pre komunálny odpad od chatárov, ani na priľahlom parkovisku pri dvore Agrie, a.s. Kroviny, odpad dreva je možné vyviesť na "Šinglovské" - nad sútok Trnovca a Klinovky. Kroviny a drevný odpad ukladať na označené miesto. Neumiestňovať tu iný odpad !!! Zelený odpad v zmysle VZN kompostujte doma. Pneumatiky je možné doviesť na zberné miesto Jakubovany 84 - dvor starej školy na Vršku. Odevy na charitu - zberným miestom je vestibul kultúrneho domu. Monočlánky, batérie, drobné elektrospotrebiče je možné uložiť do zbernej nádoby vo vestibule kultúrneho domu. Možnosť predaja papiera a oleja z domácností - 2x ročne zmluvná firma BRANTNER Poprad vykonáva výkup, keď vypláva peniaze, alebo poskytuje hygienické predmety. Veľkoobjemový odpad ( nábytky, mrazničky, práčky, koberce, atď.) zberá obec dva krát ročne,. Je však možnosť počas celého roka kontaktovať starostu obce a poskytne možnosť okamžitého odobratia odpadov - počas pracovných hodín obecného úradu. ŽIADAME OBČANOV, ABY NEPÚŠŤALI DO DVOROV VÝKUPCOV ODPADOV, OHROZUJETE SEBA, AJ OSTATNÝCH SPOLUOBČANOV, KEĎ TAKÚTO ČINNOSŤ SMÚ VYKONÁVAŤ LEN POVOLENÉ ZBERNE DRUHOTNÝCH SUROVÍN. NA ÚZEMÍ OBCE JAKUBOVANY NEMÁ ŽIADA FIRMA ZMLUVU (V ZMYSLE ZÁKONA O ODPADOCH) NA TAKÚTO ČINNOSŤ. OPRÁVNENÉ ZBEROVÉ SPOLOČNOSTI BUDÚ VŽDY VYHLÁSENÉ V MIESTNOM ROZHLASE, PRED VYKONÁVANÍM VÝKUPU.

Detail Oznamy

01.07.2019

INFORMÁCIA PRE NÁVŠTEVNÍKOV CINTORÍNA

Obec Jakubovany umiestnila pri dome smútku 240l nádobu na užitkovú vodu, pre polievanie kvetín. K dispozícii sú i krhly, ktoré prosíme po použití vrátiť späť. Pri hlavnom vstupe do cintorína sú umiestnené metličky a smetáre, ktoré je možné použiť a pri odchode prosíme zavesiť späť. Pri separovaní odpadov prosíme do nádoby na zelený odpad a plasty nedávať umelé kytice a misky s obsahom štrku a betónu, tie patria do komunálneho odpadu - čiernej nádoby. ĎAKUJEME.

Detail Oznamy

21.06.2019

17 ročník obecného výstupu na Baranec 07.09.2019

prosíme sledujte naďalej stránku obce Jakubovany, v prípade ak dôjde k nejakej zmene, bude nový údaj doplnený do tejto správy

Detail Oznamy

Výber z fotogalérie