Obsah

Najnovšie

06.08.2020

Zmena ordinovania obvodného lekára MUDr.Kapcáta v Beňadikovej

MUDr.Vlastimil Kapcát oznamuje pacientom: A./ v období od 10.augusta 2020 do 15.septembra 2020 bude ambulancia v Beňadikovej zatvorená, ORDINOVAŤ BUDEME LEN V AMBULANCII NACHÁDZAJÚCEJ SA V LIPTOVSKOM MIKULÁŠI • Od 17.augusta 2020 do 15.septembra 2020 MUDr. Vlastimil Kapcát z dôvodu čerpania dovolenky neordinuje. Zdravotná sestra bude v ambulancii v Liptovskom Mikuláši prítomná. Zástup bude zabezpečený. B/ rušia sa natrvalo v piatok ambulantné hodiny v ambulancii v obci Beňadiková.

Detail Oznamy

05.08.2020

Vysoký Hrádok vo svetle historických údajov a aktuálna mapa lokality

Vzhľadom na to, že občania obce Jakubovany nevedia povedať veľa údajov o lokalite Vysoký Hrádok, v priloženom dokumente sú zhrnuté doteraz známe údaje z vydaných publikácií. Trvale bude tento dokument zverejnený v záložke OBEC / História obce Jakubovany

Detail Oznamy

01.08.2020

Vývoz separovaného odpadu v mesiaci august 2020 a informácie o spôsobe triedenia odpadov a ich zbere v obci

Vývoz separovaných odpadov za mesiac august 2020 je uvedený nižšie. Žiadame o dôsledné separovanie zložiek papiera, skla, plystyrénu, molitanu, PET fliaš, TETRAPAKOV, plechoviek z piva a malinoviek, kovového odpadu. S umiestňovaním papiera do zberných nádob na papier, skla do zberných nádob na sklo a ostatné uvedené komodity umiestňovať do zberných nádob na plasty, prípadne pri obchode SD Jednota kovy do samostatnej zbernej nádoby. Predídete tým zvýšeniu poplatku za skládkovanie v roku 2020 a následne k zvýšeniu poplatkov v obci za komunálne odpady. V prípade drobného stavebného odpadu ohláste tento na Obecnom úrade a starosta určí kde bude umiestnený a spoplatnený v zmysle platného VZN o miestnych poplatkoch. Neukladajte ho do veľkoobjemového kontajnera určeného pre komunálny odpad od chatárov, ani na priľahlom parkovisku pri dvore Agrie, a.s. Kroviny, odpad dreva je možné vyviesť na "Šinglovské" - nad sútok Trnovca a Klinovky. Kroviny a drevný odpad ukladať na označené miesto. Neumiestňovať tu iný odpad !!! Zelený odpad v zmysle VZN kompostujte doma. Zber zeleného odpadu bude vždy zo strany obce zverejnený a tiež miestnym rozhlasom oznámený. Pneumatiky je možné doviesť na zberné miesto Jakubovany 84 - dvor starej školy na Vršku. Odevy a textílie na charitu - zberným miestom je vestibul kultúrneho domu. Nepoužiteľné odevy a textílie - samostatne zberané vo vestibule kultúrneho domu. Nesmú byť znečistené ropnými látkami. Tieto budú odvezené na druhotné zhodnotenie. Použitý stolný olej, starý motorový olej, staré farby a obaly z nich, riedidlá a obaly z nich - zberné miesto je vo vestibule kultúrneho domu. Tieto odpady ukladajte do označenej zberovej nádoby v oblakoch z ktorých neunikajú (aby nedošlo k ich zmiešaniu v zbernej nádobe). Monočlánky, batérie, drobné elektrospotrebiče je možné uložiť do zbernej nádoby vo vestibule kultúrneho domu. Možnosť predaja papiera a oleja z domácností - 2x ročne zmluvná firma BRANTNER Poprad vykonáva výkup, keď vypláva peniaze, alebo poskytuje hygienické predmety. Veľkoobjemový odpad ( nábytky, mrazničky, práčky, koberce, atď.) zberá obec dva krát ročne. Je však možnosť počas celého roka kontaktovať starostu obce a poskytne možnosť okamžitého odobratia veľkoobjemových odpadov - počas pracovných hodín obecného úradu. Nespotrebované lieky a liečivá odovzdajte v niektorej z lekárni v meste. Všetky sú povinné zberať nespotrebované liečivá, bez poplatku. ŽIADAME OBČANOV, ABY NEPÚŠŤALI DO DVOROV VÝKUPCOV ODPADOV, OHROZUJETE SEBA, AJ OSTATNÝCH SPOLUOBČANOV, KEĎ TAKÚTO ČINNOSŤ SMÚ VYKONÁVAŤ LEN POVOLENÉ ZBERNE DRUHOTNÝCH SUROVÍN. NA ÚZEMÍ OBCE JAKUBOVANY NEMÁ ŽIADA FIRMA ZMLUVU (V ZMYSLE ZÁKONA O ODPADOCH) NA TAKÚTO ČINNOSŤ. OPRÁVNENÉ ZBEROVÉ SPOLOČNOSTI BUDÚ VŽDY VYHLÁSENÉ V MIESTNOM ROZHLASE, PRED VYKONÁVANÍM VÝKUPU.

Detail Oznamy

26.07.2020

CVYKLOPOHÁR, MTB SÉRIA LIPTOVA - informácie z podujatia v roku 2020

výsledky z Cvyklopohára 2020 informácia pre priaznivcov terénnej cyklistiky, ale aj pre priaznivcov, ktorí sa radí pozrú a podporia pretekárov na tratiach.

Detail Oznamy

10.07.2020

Jakubovianske aktuality číslo 1 júl 2020

tu si môžete pozrieť aktuálne informácie v mesaici júl 2020, z obce Jakubovany

Detail Oznamy

09.07.2020

UPOZORNENIE NA SPRÁVNE PARKOVANIE NA MIESTNYCH KOMUNIKÁCIÁCH

V obci Jakubovany začína čoraz viac vodičov parkovať motorové vozidlá na miestnych komunikáciách a ich nespevnených okrajoch (mimo vybudované parkovacie plochy), Obecný úrad Jakubovany upozorňuje na opatrenia ktoré budú nasledovať: stav parkovania bude monitorovaný, fotograficky zdokumentovaný a v rámci objektívnej zodpovednosti bude vlastník motorového vozidla riešený v správnom konaní. Toto platí i pre cesty III.triedy, kde však priestupok bude riešiť PZ SR.

Detail Oznamy

01.07.2020

Upozornenie pre vodiacich psov: neporušujte zákon a platné VZN a vykonávajte zber výkalov po svojich psoch v obci.

Pri úprave komunikácií a verejných plôch v obci Jakubovany bolo zistené, že vodiaci psov pri venčení po verejných priestranstvách nezberajú výkaly po svojich miláčikoch a iní občania si tak nosia na obuvi neželané pamiatky domov. Nesťažujte sa, že nie je pokosená krajnica, keď pracovníci si musia denne meniť pracovný odev, len preto, že pri kosení sú zašpinený výkalmi a odmietajú kosiť tieto plochy. Pokiaľ sa stav zo strany vodiacich psov nezmení dôjde k nariadeniu malých obecných prác pre všetkých obyvateľov, aby povinne upratovali a kosili pred svojimi nehnuteľnosťami verejné priestranstvo, keď obec nebude mať pracovníkov, ktorí tieto práce môžu prevádzať. Pokiaľ nevedia občania upozorniť iného občana na to aby si upratal za svojím miláčikom budú napokon oni tými čo budú výkaly odpratovať.

Detail Oznamy

29.06.2020

Riaditeľka Materskej školy Jakubovany oznamuje, že pre školský rok 2020 - 2021 má k dispozícii ešte voľné miesta pre deti po dovŕšení dvoch rokov veku

Materská škola ( MŠ) v Jakubovanoch od septembra v školskom roku 2020/2021 má voľné miesta pre deti po dovŕšení dvoch rokov veku. Zákonní zástupcovia detí, ktorí majú záujem o umiestnenie dieťaťa môžu kontaktovať MŠ. Prevádzka MŠ je od 6,30 – 16,10 hod. Kontakt: v priebehu mesiaca júl 044 5595326. v priebehu mesiaca august na 044 5595 251 Prevádzka MŠ je od 6,30 – 16,10 hod. viac o Materskej škole na http://www.msjakubovany.estranky.sk/ Materská škola prešla v prvom polroku rozsiahlou rekonštrukciou, za finančného príspevku z Fondov ÉU, štátneho rozpočtu a 5% príspevku obce.

Detail Oznamy

Výber z fotogalérie