Obsah

Najnovšie

04.06.2021

Archívne fotografie z obce Jakubovany - žiadosť o zapožičanie fotografií z rodinných zbierok

dopĺňame fotokroniku obce Jakubovany. Niektoré skupiny fotografií nájdete na našej webovej stránke v časti Obec/ Fotogaléria https://www.jakubovany.sk/obec-2/fotogaleria/#evt_66

Detail Oznamy

04.06.2021

Autobusové spojenia v dobe od 13.06.2021

Došlo k úprave časov aj na linke Liptovský Mikuláš - Beňadiková - Liptovský Ondrej -Jakubovany - Konská a späť Cestovné poriadky platné od 13.06.2021 sú zverejnené aj na webovej stránke našej spoločnosti: https://arriva.sk/liorbus a na stránke www.cp.sk a ubian.sk

Detail Oznamy

04.06.2021

ponuka geodetických prác pre občanov, ktorí potrebujú zamerať parcely.

máte problém zohnať geodeta na zameranie pozemku v našom katastrálnom území? Ing.Uličná ponúka služby geodetickej kancelárie. Kontakty sú v prílohe.

Detail Oznamy

03.06.2021

UPOZORNENIE NA SPRÁVNE PARKOVANIE NA MIESTNYCH KOMUNIKÁCIÁCH A MOŽNOSŤ POKUTOVANIA VO VÝŠKE 78€ CEZ OBJEKTIVNU ZODPOVEDNOSŤ

Obecný úrad Jakubovany upozorňuje, že od 1.5.2021 vstúpila do platnosti "objektívna zodpovednosť" a obec môže majiteľovi vozidla zaslať po zdokumentovaní priestupku zlého parkovania priamo pokutu vo výške 78,-€ s možnosťou jej vymáhania, až po exekučné konanie. Nemusí sa zakladať "papuča".

Detail Oznamy

03.06.2021

Poznáte ako sa v našom katastrálnom území volajú lokality podľa katastra?

v prílohe je mapka, kde nájdete názvy územia z nášho katastra, tak ako sú oficiálne vedené. V obci sa bežne používa pre niektoré plochy iný, miestny názov.

Detail Oznamy

02.06.2021

Upozornenie pre vodiacich psov: neporušujte zákon a platné VZN a vykonávajte zber výkalov po svojich psoch v obci.

zodpovednosť vodiacich psov - zberať výkaly po svojom psovi Výkaly nepatria do potoka, ale do zberných nádob rozmiestnených v obci, alebo do nádoby na komunálny odpad

Detail Oznamy

20.05.2021

POVINNOSŤ KOSIŤ A UDRŽIAVAŤ TRÁVNATÉ PLOCHY

Podľa § 3 zákona 220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a o zmene zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov: (1) Každý vlastník poľnohospodárskej pôdy (ďalej len „vlastník“) alebo nájo

Detail Oznamy

29.04.2021

Vývoz komunálneho odpadu za jún 2021 bude v stredu 30.06.2021

Žiadame o dôsledné separovanie zložiek papiera, skla, plystyrenu, molitanu, PET fliaš, TETRAPAKOV, plechoviek z piva a malinoviek, kovového odpadu. Umiestňovať papier do zberných nádob na papier, sklo do zberných nádob na sklo. Ostatné uvedené komodity umiestňovať do zberných nádob na plasty, príp

Detail Oznamy

29.04.2021

Vývoz separovaného odpadu v mesiaci máj a jún 2021, informácie o spôsobe triedenia odpadov a ich zbere v obci

Termín vývozu separovaných odpadov za mesiac máj a jún 2021 je uvedený nižšie. Vývoz komunálneho odpadu bude 26.5.2021 a 30.6.2021 - poslednú stredu v mesiaci.

Detail Oznamy

21.04.2021

Ponuka palivového dreva, brikiet a peletkov od dvoch firiem z Liptova.

Ak máte záujem o palivové drevo smrekové, bukové, bukové brikety alebo smrekové pelety nižšie kontakty na dve firmy .

Detail Oznamy

Úradná tabuľa

28.05.2021 - 24.06.2021

Prerušená dodávka elektrickej energie dňa 23.06.2021 (streda) v čase od 07:30hod. do 16:30hod.

prerušenie dodávky sa týka všetkých objektov chát v Studenej a ZOOKONTAKTU . Vo vlastnej obci prerušenie dodávky elektrickej energie nebude.

Detail

19.05.2021 - 02.07.2021

Vyhlásenie volieb hlavného kontrolóra obce Jakubovany

obec musí uplynutím funkčného obdobia opätovne rišeiť voľby hlavného kontrolóra obce.

Detail

05.11.2020 - 01.08.2021

Výzva na odstránenie drevín v ochrannom pásme nadzemného vedenia Slovak Telekom, a.s

Slovak Telekom, a.s. zverejňuje výzvu pre vlastníkov nehnuteľností nachádzajúcich sa na trase nadzemného telefónneho vedenia od rodinného domu Jakubovany 98 do Doliny Studnej chata 555, aby v ochrannom pásme 2 metrov okolo vedenia odstránili dreviny a kroviny.Viac informácií v prílohe.

Detail

15.03.2020 - 31.08.2024

Využívanie odpadov na povrchovú úpravu terénu, pre vlastníka "Obec Jakubovany, Jakubovany 21, na KN-E č.1-185, k.ú.Jakubovany

v prílohe je povolenie - rozhodnutie Okresného úradu v Žiline, Odbor starostlivosti o životné prostredie. Obec môže povolené odpady: škridla, obkladový materiál a keramika, zmes betónu tehál škridiel, obkladového materiálu a keramiky, zemina a kamenivo, výkopová zeminu využiť na zásyp starej vozovej cesty na obecnej parcele KN-E č.1-185, k.ú. Jakubovany. Toto je povolené len pre uvedené odpady ktoré vzniknú z činnosti obce. Občania sú povinní odvážať pri stavebných prácach tieto stavebné odpady na skládky s príslušným oprávnením. Povolenie platí do 31.08.2024 na max. 2 136m3. Kontaktná osoba: Ing.Milan Zuzaniak, 0902 3550 753. e-mail: obec@jakubvoany.sk.

Detail

Výber z fotogalérie