Obsah

Najnovšie

30.03.2020

Zmena otváracích hodín Predajne Jednota v Jakubovanoch od 30.03.2020 - až do odvolania

Predajňa JEDNOTY v Jakubovanoch bude od 30.03.2020 uzatváraná o pol hodinu skôr z dôvodu dennej dezinfekcie predajne skutočné hodiny pre verejnosť pondelok 7:00-12:00 a 13:00 -14:30 utorok 7:00 - 12:00 a 13:00-13:30 streda 7:00-12:00 a 13:00-14:30 štvrtok 7:00-12:00 a 13:00-13:30 piatok 7:00-12:00 a 13:00-15:30 sobota 7:00-12:00a 13:00- 13:30

Detail Oznamy

26.03.2020

Vývoz komunálneho odpadu za apríl 2020 bude v stredu 29.04.2020

Žiadame o dôsledné separovanie zložiek papiera, skla, plystyrenu, molitanu, PET fliaš, TETRAPAKOV, plechoviek z piva a malinoviek, kovového odpadu. Umiestňovať papier do zberných nádob na papier, sklo do zberných nádob na sklo. Ostatné uvedené komodity umiestňovať do zberných nádob na plasty, prípadne pri obchode SD Jednota kovy do samostatnej zbernej nádoby, ale môže sa i do nádoby na plasty. Predídete tým zvýšeniu poplatku za komunálny odpad - skládkovanie. V prípade drobného stavebného odpadu ohláste tento na Obecnom úrade a starosta určí kde bude umiestnený a spoplatnený v zmysle platného VZN o miestnych poplatkoch za komunálny a drobný stavebný odpad. Neukladajte ho do veľkoobjemového kontajnera určeného pre komunálny odpad od chatárov, ani na priľahlom parkovisku pri dvore Agrie, a.s. Kroviny, odpad dreva je možné vyviesť na Šinglovské, ukladajte ho na označené miesto - k štiepkovaniu. Neumiestňovať tu iný odpad !!! Zelený odpad si v zmysle VZN kompostujte doma, keď do každej domácnosti, ktorá má plochu s výmerou nad 600m2 bol dodaný komposter. Ostatné domácnosti si musia zakúpiť vlastný malý kompostér, alebo iným spôsobom riešiť kompostovanie. Odevy a textil: použiteľné na charitu prosíme uložiť vo vreciach na zbernom mieste v kultúrnom dome. Tu je tiež možné v oddelenej časti uložiť nepoužiteľný textil a odev, ktorý bude odvezený na druhotné použitie. Neukladať však sem ropnými látkami znečistené odevy. Pneumatiky z aut, traktorov a plášte z bicyklov môžete odovzdať na zbernom mieste obce - dvor starej školy na Vršku. Prípadne v ktoromkoľvek pneuservise, zdarma. Obaly z farieb, staré farby, riedidlá a použité motorové oleje môžete uložiť na zbernom mieste v kultúrnom dome, do nádoby s príslušným označením, nefunkčné elektrické spotrebiče, batérie, autobaterie a žiarivky môžete uložiť na zbernom mieste - v kultúrnom dome- do zberových nádob. Použitý stolný olej v plastom obale môžete uložid do zberovej nádoby na staré farby a motorové oleje. Tento bude odovzdaný na druhotné zhodnotenie ako prísada do palív. Nespotrebované lieky a liečivá odovzdajte v niektorej z lekární v meste Liptovský Mikuláš alebo Liptovský Hrádok. Správnou separáciou a uložením do príslušnej zbernej nádoby zlepšujeme stav svojho okolia a prírody.

Detail Oznamy

26.03.2020

Vývoz separovaného odpadu v mesiaci apríl 2020 a informácie o spôsobe triedenia odpadov a ich zbere v obci

Vývoz separovaných odpadov za mesiac apríl 20202 je uvedený nižšie. Žiadame o dôsledné separovanie zložiek papiera, skla, plystyrénu, molitanu, PET fliaš, TETRAPAKOV, plechoviek z piva a malinoviek, kovového odpadu. S umiestňovaním papiera do zberných nádob na papier, skla do zberných nádob na sklo a ostatné uvedené komodity umiestňovať do zberných nádob na plasty, prípadne pri obchode SD Jednota kovy do samostatnej zbernej nádoby. Predídete tým zvýšeniu poplatku za skládkovanie v roku 2020 a následne k zvýšeniu poplatkov v obci za komunálne odpady. V prípade drobného stavebného odpadu ohláste tento na Obecnom úrade a starosta určí kde bude umiestnený a spoplatnený v zmysle platného VZN o miestnych poplatkoch. Neukladajte ho do veľkoobjemového kontajnera určeného pre komunálny odpad od chatárov, ani na priľahlom parkovisku pri dvore Agrie, a.s. Kroviny, odpad dreva je možné vyviesť na "Šinglovské" - nad sútok Trnovca a Klinovky. Kroviny a drevný odpad ukladať na označené miesto. Neumiestňovať tu iný odpad !!! Zelený odpad v zmysle VZN kompostujte doma. Zber zeleného odpadu bude vždy zo strany obce zverejnený a tiež miestnym rozhlasom oznámený. Pneumatiky je možné doviesť na zberné miesto Jakubovany 84 - dvor starej školy na Vršku. Odevy a textílie na charitu - zberným miestom je vestibul kultúrneho domu. Nepoužiteľné odevy a textílie - samostatne zberané vo vestibule kultúrneho domu. Nesmú byť znečistené ropnými látkami. Tieto budú odvezené na druhotné zhodnotenie. Použitý stolný olej, starý motorový olej, staré farby a obaly z nich, riedidlá a obaly z nich - zberné miesto je vo vestibule kultúrneho domu. Tieto odpady ukladajte do označenej zberovej nádoby v oblakoch z ktorých neunikajú (aby nedošlo k ich zmiešaniu v zbernej nádobe). Monočlánky, batérie, drobné elektrospotrebiče je možné uložiť do zbernej nádoby vo vestibule kultúrneho domu. Možnosť predaja papiera a oleja z domácností - 2x ročne zmluvná firma BRANTNER Poprad vykonáva výkup, keď vypláva peniaze, alebo poskytuje hygienické predmety. Veľkoobjemový odpad ( nábytky, mrazničky, práčky, koberce, atď.) zberá obec dva krát ročne. Je však možnosť počas celého roka kontaktovať starostu obce a poskytne možnosť okamžitého odobratia veľkoobjemových odpadov - počas pracovných hodín obecného úradu. Nespotrebované lieky a liečivá odovzdajte v niektorej z lekárni v meste. Všetky sú povinné zberať nespotrebované liečivá, bez poplatku. ŽIADAME OBČANOV, ABY NEPÚŠŤALI DO DVOROV VÝKUPCOV ODPADOV, OHROZUJETE SEBA, AJ OSTATNÝCH SPOLUOBČANOV, KEĎ TAKÚTO ČINNOSŤ SMÚ VYKONÁVAŤ LEN POVOLENÉ ZBERNE DRUHOTNÝCH SUROVÍN. NA ÚZEMÍ OBCE JAKUBOVANY NEMÁ ŽIADA FIRMA ZMLUVU (V ZMYSLE ZÁKONA O ODPADOCH) NA TAKÚTO ČINNOSŤ. OPRÁVNENÉ ZBEROVÉ SPOLOČNOSTI BUDÚ VŽDY VYHLÁSENÉ V MIESTNOM ROZHLASE, PRED VYKONÁVANÍM VÝKUPU.

Detail Oznamy

23.03.2020

Oznámenie zmeny otváracej doby - Pošta Liptovský Ondrej je od 23.03.2020 až do odvolania otvorená denne len od 07:00 hod do 10:00hod.

Oznámenie zmeny otváracej doby - Pošta Liptovský Ondrej je: otvorená denne len od07:00 hod. do 10:00hod. -dôvod karanténne opatrenia Ďakujeme za pochopenie Ing. Veronika Paškuliaková zastupujúca vedúca Lucia Kojšová Vedúca pošty SLOVENSKÁ POŠTA, a. s. Centrum regionálneho predaja a prevádzky Žilina Obvod hlavnej pošty Liptovský Mikuláš Pošta Liptovský Ondrej Liptovský Ondrej č. 84, 032 04 Liptovský Ondrej tel.: 044/ 559 52 24 e-mail: kojsova.lucia@slposta.sk www.posta.sk

Detail Oznamy

19.03.2020

Ponuka dovozu obedného menu v celkovej cene 4,-€ (za stravu, balenie a dovoz). Výber z 3 hlavných jedál

viac v prílohách možnosť priameho objednania: telefonicky na 0918 327 576 emailom na info@mamistyle.sk Obec môže zabezpečiť donášku objednaného menu pre seniorov a osoby, ktoré sa nesmú pohybovať mimo svoju nehnutelnosť

Detail Oznamy

12.03.2020

OZNAM: MATERSKÁ ŠKOLA JAKBOVANY BUDE UZATVORENÁ 14.03.2020 do odvolania krízovým štábom SR29.03.2020

Z dôvodu vyhlásenej celoslovenskej karantény pre školy a predškolské zariadenia, vyhlásenej krízovým štábom SR na území Slovenska bude Materská škola Jakubovany od 16.03.2020 do odvolania zatvorená. Keď obmedzenie bolo vydané zo strany krízového štábu SR a vlády SR. Rodič dieťaťa do 10 rokov má možnosť priamo u sociálnej poisťovne požiadať preplácanie za "ošetrovanie člena rodiny". Viac na www.socpoist.sk časť "Žiadosť o ošetrovné pre koronavírus". Teda aj bez osobnej návštevy lekára alebo sociálnej poisťovne. Veríme, že chápete snahu obmedziť šírenie vírusu medzi obyvateľmi. Prosíme, aby ste minimalizovali pohyb s deťmi na verejných priestoroch a nezhromažďovali sa vo väčších počtoch počas karanténneho obdobia.

Detail Oznamy

11.03.2020

Oznámenie a upozornenie: Odpadové koše na výkaly psov a povinnosť vodiaceho

V obci Jakubovany bolo rozmiestnených 7 kusov odpadových košov na výkaly psov, pre tých milovníkov psov, ktorí ich chodia venčiť po obci. V zmysle zákona č. 282/2002 Z. z. v platnom znení dodatkov, paragraf 6, ods.(1): Ak pes znečistí verejné priestranstvo výkalmi, je ten, kto psa vedie, povinný výkaly bezprostredne odstrániť. Vodiaci má mať so sebou vrecko/sáčok, resp. iné náradie, ktorým výkaly odstráni a umiestni do príslušných nádob. Obec Jakubovany bude v zmysle platného zákona a VZN vykonávať kontroly z hľadiska dodržiavania čistoty po psoch. A vodenie psa na vôdzke.

Detail Oznamy

10.03.2020

Neplaťte za to čo nepotrebujte : Ponuka revízií plynových rozvodov? vysvetlenie občanom

Súkromná firma z Bratislavy ponúka vykonať revízie plynových rozvodov v rodinných domoch. Je to však potrebné? Pri rodinných domoch je plynová prípojka od hlavnej trasy až za regulátor plynu vo vlastníctve SPP-Distribúcia, a.s. Oni zodpovedajú za kontrolu týchto zariadení a tieto rozpojné body sú blombované. Od skrine do domu ide plynová prípojka vo vlastníctve majiteľa rodinného domu a tam nie sú žiadne spoje, len zvary. Spoj je až pri ventiloch pred vlastným spotrebičom (kotlom, plynovou rúrou, plynovým šporákom, plynovým ohrievačom úžitkovej vody). Preto pre rodinné domy takáto revízia nemá význam. Je potrebné robiť revíziu spotrebičov. O tom čo sa má robiť je text v prílohe.

Detail Oznamy

10.03.2020

CVYKLO POHÁR, MTB SÉRIA LIPTOVA - informácie o podujatí

informácia pre priaznivcov terénnej cyklistiky, ale aj pre priaznivcov, ktorí sa radí pozrú a podporia pretekárov na tratiach. Viac informácií už čoskoro.

Detail Oznamy

Výber z fotogalérie