Obsah

Najnovšie

19.01.2022

Do konca januára sa podáva daňové priznanie k dani z nehnuteľností

upozorňujeme občanov, ktorí v priebehu minulého roka nadobudli kúpou resp. dedením nehnuteľnosti alebo uskutočnili predaj nehnuteľnosti, že je potrebné na všetky zmeny týkajúce sa nehnuteľností podať daňové priznanie v termíne do 31. 1. 2022.

Detail Oznamy

29.12.2021

Vývoz separovaného odpadu a komunálneho odpadu v mesiaci január 2022

Termín vývozu separovaných odpadov, za mesiac január 2022 je uvedený nižšie. Vývoz komunálneho odpadu bude v mesiaci január: 26.01.2022. Prosíme, sledujte našu stránku pre prípad zmeny termínu vývozu.

Detail Oznamy

28.12.2021

Aktuality pre chatárov a chalupárov v k.ú. Jakubovian

Aktuality pre chatárov a chalupárov, ktorí majú svoju nehnuteľnosť v k.ú.Jakubovany. Dôležité informácie pre rok 2022.

Detail Oznamy

27.12.2021

Zoznam odpadov, ktoré sa na území katastra obce Jakubovany majú separovať a miesta ich umiestňovania

pomôcka pre obyvateľov, majiteľov nehnuteľností, majiteľov chát a chalúp, návštevníkov v katastrálnom území obce Jakubovany. Táto pomôcka vychádza z VZN 01/2020 o odpadoch.

Detail Oznamy

14.12.2021

FOTOGRAFIE ZO SEPAROVANÝCH ODPADOV VYZBIERANÝCH V ROKU 2021

v prílohe sú fotografie odpadov, ktoré sme v obci vyzbierali v roku 2021 a neskončili v komunálnom odpade, ale budú zhodnotené zberovou spoločnosťou. Aj za tento druh odpadov musí obec uhradiť poplatky a odvoz, ale zlepšuje nám to percento separovania odpadov.

Detail Oznamy

30.11.2021

Oznam: Pri čistení dvorov a pôjdov, keď je väčší objem odpadov, môžu občania odpady podľa nižšie uvedenej tabuľky odviesť na zberný dvor pri Sv.Kríži, kde sa uhrádza poplatok, podľa váhy odpadu, v hotovosti.

informácie o možnosti odvozu väčších objemov odpadov zo strany občanov a podnikateľov priamo na zberný dvor v Svätom Kríži - plocha čerpacej stanice JURKY. Obecný úrad Jakubovany vydá občanovi tlačivo na základe ktorého bude odpad od neho prevzatý a následne započítaný do ročných objemov obce.

Detail Oznamy

01.10.2021

Čo kam patrí - ENVIPAK radí, ako správne triediť

Občania našej obce čoraz dôslednejšie triedia odpady, čím pokleslo množstvo komunálneho odpadu. Za odvoz a likvidáciu zložiek odpadov, ktoré sa dáme do žltých, zelených, modrých nádob sa nič neplatí. Poplatok sme už zaplatili v cene výrobku. Preto separujme a neplaťme druhý krát.

Detail Oznamy

Úradná tabuľa

15.03.2020 - 31.08.2024

Využívanie odpadov na povrchovú úpravu terénu, pre vlastníka "Obec Jakubovany, Jakubovany 21, na KN-E č.1-185, k.ú.Jakubovany

v prílohe je povolenie - rozhodnutie Okresného úradu v Žiline, Odbor starostlivosti o životné prostredie. Obec môže povolené odpady: škridla, obkladový materiál a keramika, zmes betónu tehál škridiel, obkladového materiálu a keramiky, zemina a kamenivo, výkopová zeminu využiť na zásyp starej vozovej cesty na obecnej parcele KN-E č.1-185, k.ú. Jakubovany. Toto je povolené len pre uvedené odpady ktoré vzniknú z činnosti obce. Občania sú povinní odvážať pri stavebných prácach tieto stavebné odpady na skládky s príslušným oprávnením. Povolenie platí do 31.08.2024 na max. 2 136m3. Kontaktná osoba: Ing.Milan Zuzaniak, 0902 3550 753. e-mail: obec@jakubvoany.sk.

Detail

19.02.2020 - 20.02.2023

Ochrana prírody a krajiny - zmeny platné od 1.1.2020 v právoci obce pri rozhodovaní o výrube drevína krovín

informácie dôležité pre občanov z pohľadu ochrany prírody a krajiny su v prílohe. Obec rozhoduje o výrube drevín a krovín len v zastavanom území obce a to v prípadoch, keď jej to zákon ukladá. U drevín ktoré rastú mimo lesné pozemky (ak nie sú zapísané v katastri nehnuteľností v C stave s druho pozemku les) koná a rozhoduje Okresný úrad Liptovský Mikuláš, odbor ochrany životného prostredia a krajiny.

Detail

20.05.2019 - 21.05.2022

Upozornenie vo veci neoprávneného zásahu - činnosti na cestnom pozemku, v telese cesty a na telese cesty III. triedy v majetku ŽSK

povinnosti občanov pri práci v ochrannom pásme cesty III triedy - usmernenie

Detail

24.04.2019 - 31.12.2022

Podmienky pre prevádzanie prác v cestnom telese a v ochrannom pásme cesty III.triedy a miestnych komunikácií

Oznámenie povinností pred prácou v telese cesty III.triedy a ochrannom pásme cesty III.triedy a pre prídapy prác v miestnych komunikáciách.

Detail

Výber z fotogalérie