Obsah

Najnovšie

16.09.2019

Vandalský čin - postriekanie domu smútku

Dňa 12.9.2019 bolo v ranných hodinách zistené postriekanie steny domu smútku. Tiež bola postriekaná súkromná garáž pod Kopanicou. Pracovníci obce dňa 11.9.2019 vykonávali maľovanie štítov domu smútku, výkop kanalizačnej rúry. Ešte o 16:30hod. bol všetko v poriadku. Ráno však občianka obce ohlásila postriekanú stenu domu smútku. Prípad bol nahlásený na PZ SR, ako trestný čin. Rovnako došlo k postriekaniu súkromnej garáže pod Kopanicou.

Detail Oznamy

16.09.2019

Oznámenie neprítomnosti starostu obce: v dňoch 22.9.2019 - 27.9.2019 starosta je na služobnej ceste

Starosta obce upozorňuje občanov, že pokiaľ plánujú riešiť veci, ktoré sú len v kompetencii starostu, že počas neprítomnosti starostu nebudú veci vybavované. Doporučujeme kontaktovať starostu pred dovolenkou, alebo až po 30.09.2019. Len v mimoriadnych a závažných problémoch volajte starostu na 0902 350 753. Pokiaľ sa neprihlási ihneď ozve sa podľa možností späť. Pripadne je možné odoslať mu SMS.

Detail Oznamy

16.09.2019

Dňa 17.9.2019 (utorok) je obecný úrad Jakubovany zatvorený.

Pracovníčka obecného úradu je v dňa 17.9.2019 neprítomná - služobná cesta. Prosíme aby ste si návštevu obecného úradu naplánovali na ďalšie pracovné dni. V závažných a mimoriadnych prípadoch volajte starostu na 0902 350 753, ktorý v priebehu dňa môže byť mimo kanceláriu (v obci a v Lipt.Mikuláši).

Detail Oznamy

09.09.2019

SPOLOČNÝ ZBOROVÝ DEŇ - 70 ROKOV CIRKEVNÉHO ZBORU LIPTOVSKÝ ONDREJ, nedeľa 22.9.2019

SPOLOČNÝ ZBOROVÝ DEŇ - 70 ROKOV CIRKEVNÉHO ZBORU LIPTOVSKÝ ONDREJ, nedeľa 22.9.2019 od 9:30hod. 22.9.2019 od 9:30hod. v Ev.kostole v Liptovskom Ondreji budú slávnostné služby Božie. Po spoločnom obede účastníkov zborového dňa, v kultúrnom dome obce Liptovský Ondrej, bude program pokračovať od 14:00 hod. spomienkovým programom na uplynulých 70rokov. Na akcii sú vítaní všetci bratia a sestry ECAV z CZ Liptovský Ondrej, CZ Liptovský Peter, CZ Liptovský Ján.

Detail Oznamy

02.09.2019

Vývoz komunálneho odpadu za september 2019 bude 25.09.2019 (streda)

Žiadame o dôsledné separovanie zložiek papiera, skla, plystyrénu, molitanu, PET fliaš, TETRAPAKOV, plechoviek z piva a malinoviek, kovového odpadu. S umiestňovaním papiera do zberných nádob na papier, skla do zberných nádob na sklo a ostatné uvedené komodity umiestňovať do zberných nádob na plasty, prípadne pri obchode SD Jednota kovy do samostatnej zbernej nádoby, ale môže sa i do nádoby na plasty. Predídete tým zvýšeniu poplatku za komunálny odpad - skládkovanie. V prípade drobného stavebného odpadu ohláste tento na Obecnom úrade a starosta určí kde bude umiestnený a spoplatnený v zmysle platného VZN o miestnych poplatkoch. Neukladajte ho do veľkoobjemového kontajnera určeného pre komunálny odpad od chatárov, ani na priľahlom parkovisku pri dvore Agrie, a.s. Kroviny, odpad dreva je možné vyviesť na Šinglovské, ukladajte ho na označené miesto - k štiepkovaniu. Neumiestňovať tu iný odpad !!! Zelený odpad si v zmysle VZN kompostujte doma, keď do každej domácnosti, ktorá má plochu kde výmera je nad 600m2 bol dodaný komposter. Ostatné domácnosti si musia zakúpiť vlastný malý kompostér, alebo iným spôsobom riešiť kompostovanie.

Detail Oznamy

20.08.2019

Predaj mládok a krmív, výkup koží

zverejňujem ponuku pre občanov súkromnej firmy - predaj mládok, ponuka krmív a výkup koží

Detail Oznamy

17.08.2019

Výmena starých odrazových lán za nové zvodilá

Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja - závod Liptov (SC ŽSK) vykonala v dňoch 16.8.2019 - 18.8.2019 výmenu starých nefunkčných odrazových lán za nové normu spĺňajúce zvodidlá, na úseku od hornej zastávky po most pred predajňou Jednoty. Táto akcia sa podarila zrealizovať po 3 rokoch jednaní zo strany vedenia obce a príslušných pracovníkov SC ŽSK. Akcia sa podarila uskutočniť vďaka prideleniu financií pre SC ŽSK, nad ich pôvodný plán údržby, pre rok 2019. Obec má naplánované na druhej strane cesty budovanie chodníka pre chodcov, keď SC ŽSK potom rozšíri komunikáciu až po teleso chodníka. Tým sa celkom odstráni jeden z nebezpečných úsekov na komunikácii III.triedy, v obci Jakubovany.

Detail Oznamy

15.08.2019

Upozornenie na zákaz znečisťovania toku potoka vhadzovaním odpadov

Obecný úrad Jakubovany zaevidoval sťažnosti občanov, že v potoku Trnovec sa nachádzajú odpady zelene z kosenia a zo záhrad. Vzhľadom na tento stav upozorňujeme vlastníkov nehnuteľností, že odpady zelene zo záhrad, ako i z kosenia majú kompostovať. Zákon o ochrane vôd zakazuje znečisťovať toky. Je zakázané vhadzovať do potokov akékoľvek odpady a obecný úrad bude priebežne stav monitorovať, aby boli identifikované osoby ktoré potok znečisťujú.

Detail Oznamy

Výber z fotogalérie