Obsah

Najnovšie

22.05.2019

CVYKLO POHÁR, MTB SÉRIA LIPTOVA - informácie o podujatí

informácia pre priaznivcov terénnej cyklistiky, ale aj pre priaznivcov, ktorí sa radí pozrú a podporia pretekárov na tratiach. Viac informácií k podujatiam www.cvyklo.sk f/CvykloPohar

Detail Oznamy

20.05.2019

Výkup papiera a kartónu, ako i odpadu jedlého oleja 29.5.2019 od 16:00 do 16:30hod. pred kultúrnym domom

Firma Brantner vykoná výkup papiera a kartónu, ako i odpadu jedlého oleja dňa 29.5.2019 od 16:00 do 16:30hod. pred kultúrnym domom. Za odovzdaný papier a olej je možné dostať toaletný papier, kuchynské utierky, hygienické vreckovky. Alebo peniaze: 1kg papiera 0,03€

Detail Oznamy

07.05.2019

Neplaťte za to čo nepotrebujte : Ponuka revízií plynových rozvodov? vysvetlenie občanom

Súkromná firma z Bratislavy ponúka vykonať revízie plynových rozvodov v rodinných domoch. Je to však potrebné? Pri rodinných domoch je plynová prípojka od hlavnej trasy až za regulátor plynu vo vlastníctve SPP-Distribúcia, a.s. Oni zodpovedajú za kontrolu týchto zariadení a tieto rozpojné body sú blombované. Od skrine do domu ide plynová prípojka vo vlastníctve majiteľa rodinného domu a tam nie sú žiadne spoje, len zvary. Spoj je až pri ventiloch pred vlastným spotrebičom (kotlom, plynovou rúrou, plynovým šporákom, plynovým ohrievačom úžitkovej vody). Preto pre rodinné domy takáto revízia nemá význam. Je potrebné robiť revíziu spotrebičov. O tom čo sa má robiť je text v prílohe.

Detail Oznamy

07.05.2019

Odpady - ako je to s triedením kovových odpadov v obci Jakubovany?

Odpady - ako je to s triedením kovových odpadov v obci Jakubovany? Drobné kovové odpady, plechovky z nápojov, plechovky z konzervy, klince, plechové vedrá, rôzne drobné kovové diely sa v obci Jakubovany umiestňujú do nádob, ktoré sú určené i na plasty, molitan, polystyrén. Teda do žltých zberných nádob. Len pri obchode COOP Jednota je jedna samostatná červená zberná nádoba určená len pre kovové odpady. Prečo je zber v jednej nádobe spolu s plastmi, molitanom, polystyrénom? Zberová spoločnosť tieto druhy vytriedených odpadov odváža v jednom zbernom vozidle a na triediacej linke následne separujú jednotlivé zložky, pri kovoch môžu k ich vytriedeniu využiť ich magnetickú vlastnosť, len u hliníkových obalov sa robí ručné dotriedenie. Do zberných nádob nepatria kovové zložky ktoré sú znečistené olejom, obaly z farieb. Tieto druhy odpadov - zaradené sú ako nebezpečné - obec zbiera samostatne dva krát do roka.

Detail Oznamy

06.05.2019

Daňový úrad Žilina informuje: Podnikatelia, ktorí evidujú tržbu v registračných pokladniciach, musia požiadať o pridelenie kódu pokladnice eKasa klient a to čo najskôr

Podnikatelia, ktorí evidujú tržbu v registračných pokladniciach, musia požiadať o pridelenie kódu pokladnice eKasa klient a to čo najskôr. Viac informácií na telefónnom čísle 048/4317222 alebo na www.financnasprava.sk“

Detail Oznamy

06.05.2019

Vývoz separovaného odpadu v mesiaci máj 2019.

Vývoz separovaných odpadov za mesiac apríl 2019 je uvedený nižšie. . Žiadame o dôsledné separovanie zložiek papiera, skla, plystyrénu, molitanu, PET fliaš, TETRAPAKOV, plechoviek z piva a malinoviek, kovového odpadu. S umiestňovaním papiera do zberných nádob na papier, skla do zberných nádob na sklo a ostatné uvedené komodity umiestňovať do zberných nádob na plasty, prípadne pri obchode SD Jednota kovy do samostatnej zbernej nádoby. Predídete tým zvýšeniu poplatku za skládkovanie v roku 2020 a následne k zvýšeniu poplatkov v obci za komunálne odpady. V prípade drobného stavebného odpadu ohláste tento na Obecnom úrade a starosta určí kde bude umiestnený a spoplatnený v zmysle platného VZN o miestnych poplatkoch. Neukladajte ho do veľkoobjemového kontajnera určeného pre komunálny odpad od chatárov, ani na priľahlom parkovisku pri dvore Agrie, a.s. Kroviny, odpad dreva je možné vyviesť na "Šinglovské" - nad sútok Trnovca a Klinovky. Kroviny a drevný odpad ukladať na označené miesto. Neumiestňovať tu iný odpad !!! Zelený odpad v zmysle VZN kompostujte doma. Pneumatiky je možné doviesť na zberné miesto Jakubovany 84 - dvor starej školy na Vršku. Odevy na charitu - zberným miestom je vestibul kultúrneho domu. Monočlánky, batérie, drobné elektrospotrebiče je možné uložiť do zbernej nádoby vo vestibule kultúrneho domu. Možnosť predaja papiera a oleja z domácností - 2x ročne zmluvná firma BRANTNER Poprad vykonáva výkup, keď vypláva peniaze, alebo poskytuje hygienické predmety. Veľkoobjemový odpad ( nábytky, mrazničky, práčky, koberce, atď.) zberá obec dva krát ročne,. Je však možnosť počas celého roka kontaktovať starostu obce a poskytne možnosť okamžitého odobratia odpadov - počas pracovných hodín obecného úradu. ŽIADAME OBČANAV, ABY NEPÚŠŤALI DO DVOROV VÝKUPCOV ODPPADOV, OHROZUJÚ SEBA AJ OSTATNÝCH SPOLUOBČANOV, KEĎ TAKÚTO ČINNOSŤ SMÚ VYKONÁVAŤ LEN POVOLENÉ ZBERNE DRUHOTNÝCH SUROVÍN. NA ÚZEMÍ OBCE JAKUBOVANY NEMÁ ŽIADMA FIRMA ZMLUVU (V ZMYLSE ZÁKONA O ODPADOCH) NA TAKÚTO ČINNOSŤ. OPRÁVENNÉ ZBEORVÉ SPOLOČNOSTI BUDÚ VŽDY VYHLÁSENĚ V MIESTNOM ROZHLASE PRED VYKONÁVANÍM VÝKUPU.

Detail Oznamy

30.04.2019

Hladáme záujemcov do kolektívu mladých hasičov v obci Jakubovany

v prílohe nájdete všetky potrebné informácie

Detail Oznamy

28.11.2018

ZÁKAZ podomového výkupu kovov, autobaterií a iných materiálov v obci Jakubovany

dôvody zákazu a možné riešenie - čítajte nižšie

Detail Oznamy

Výber z fotogalérie