Obsah

Späť

Registratúrna značka: 24 04 2019

Upozornenie vo veci neoprávneného zásahu - činnosti na cestnom pozemku, v telese cesty a na telese cesty III. triedy v majetku ŽSK

povinnosti občanov pri práci v ochrannom pásme cesty III triedy - usmernenie

úpozorennie na povinnsoti - cestné teleso III.trieda v obci Jakubovany

 

Na akýkoľvek zásah do telesa cesty alebo na činnosť na ceste je teda potrebné:

  • Rozhodnutie na zvláštne užívanie cesty, ktoré vydáva Okresný úrad Lipt. Mikuláš, Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií /§8, Zák. č. 135/1961 Zb. O pozemných komunikáciách/

 

Na zriadenie alebo úpravu vjazdu na cestu II. alebo III. triedy je teda potrebné:

  • Povolenie na zriadenie alebo úpravu vjazdu, ktoré vydáva Okresný úrad Lipt. Mikuláš, Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií /§3b, Zák. č. 135/1961 Zb. O pozemných komunikáciách/

 

Na činnosť v ochrannom pásme cesty mimo súvisle zastavané územie je teda potrebné:

  • Povolenie na udelenie výnimky zo zákazu činnosti v ochrannom pásme cesty, ktoré vydáva Okresný úrad Lipt. Mikuláš, Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií /§11, Zák. č. 135/1961 Zb. O pozemných komunikáciách/

 

Tieto podmienky neplatia len pre novostavby budované na základe stavebného povolenia, ale aj pre jestvujúce stavby a ostatné nehnuteľnosti. Žiadam Vás o uvedenom informovať na webovej stránke Obce, prípadne na úradnej tabuli Obce.

 

V opačnom prípade sa ten, kto vykoná neoprávnený zásah do telesa cesty vystavuje sa uloženiu pokuty podľa § 22, Zák. č. 135/1961 Zb. O pozemných komunikáciách.

Vyvesené: 1. 6. 2023

Dátum zvesenia: 29. 5. 2026

Zodpovedá: Zuzaniak

Dokument zverejnený iba na elektronickej úradnej tabuli

Späť