Obsah

Späť

Registratúrna značka: 24 04 2019

Upozornenie vo veci neoprávneného zásahu - činnosti na cestnom pozemku, v telese cesty a na telese cesty III. triedy v majetku ŽSK

povinnosti občanov pri práci v ochrannom pásme cesty III triedy - usmernenie

Vyvesené: 20. 5. 2019

Dátum zvesenia: 21. 5. 2022

Zodpovedá: Zuzaniak

Dokument zverejnený iba na elektronické úradnej tabuli

Späť