Obsah

Sprístupňovanie informácií

Sprístupňovanie informácií na žiadosť podľa Zákona č. 211/2000 o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií).

Obec Jakubovany je podľa Zákona č. 211/2000 o slobodnom prístupe k informáciám osobou povinnou sprístupňovať informácie.

Obec sprístupňuje informácie na základe žiadosti, z ktorej musí byť zrejmé:

  • ktorej povinnej osobe je žiadosť  určená (žiadosť musí byť adresovaná obci Jakubovany)
  • kto žiadosť podáva - meno a priezvisko, názov alebo obchodné meno žiadateľa, adresa pobytu alebo sídlo
  • ktorých informácií sa žiadosť týka
  • aký spôsob sprístupnenia informácií žiadateľ navrhuje (písomne, e-mailom...)

Obec je povinná žiadosť o informácie vybaviť bez zbytočného odkladu najneskôr do 8 pracovných dní od jej doručenia. Zákonnú lehotu možno výnimočne predĺžiť o ďalších 8 pracovných dní. O predĺžení lehoty bude žiadateľ informavaný bezodkladne, najneskôr pred uplynutím pôvodnej lehoty.

Žiadosti o sprístupnenie informácií je možné podať:

  • e-mailom: jakubovany@imafex.sk
  • poštou: na adresu Obecný úrad Jakubovany, Jakubovany 21, 032 04 Lipt. Ondrej
  • telefonicky: +421 44 5595 251
  • osobne: na Obecnom úrade v Jakubovanoch počas úradných hodín