Obsah

Správy

Zmena ordinovania obvodného lekára MUDr.Kapcáta v Beňadikovej

MUDr.Vlastimil Kapcát oznamuje pacientom:

A./
v období od 10.augusta 2020 do 15.septembra 2020 bude ambulancia v Beňadikovej zatvorená, ORDINOVAŤ BUDEME LEN V AMBULANCII NACHÁDZAJÚCEJ SA V LIPTOVSKOM MIKULÁŠI

• Od 17.augusta 2020 do 15.septembra 2020 MUDr. Vlastimil Kapcát z dôvodu čerpania dovolenky neordinuje. Zdravotná sestra bude v ambulancii v Liptovskom Mikuláši prítomná. Zástup bude zabezpečený.

B/ rušia sa natrvalo v piatok ambulantné hodiny v ambulancii v obci Beňadiková. celý text

ostatné | 6. 8. 2020 | Autor: Správca webu

Vysoký Hrádok vo svetle historických údajov a aktuálna mapa lokality

Vzhľadom na to, že občania obce Jakubovany nevedia povedať veľa údajov o lokalite Vysoký Hrádok, v priloženom dokumente sú zhrnuté doteraz známe údaje z vydaných publikácií. Trvale bude tento dokument zverejnený v záložke OBEC / História obce Jakubovany celý text

ostatné | 5. 8. 2020 | Autor: Správca webu

Vývoz separovaného odpadu v mesiaci august 2020 a informácie o spôsobe triedenia odpadov a ich zbere v obci

Vývoz separovaných odpadov za mesiac august 2020 je uvedený nižšie.

Žiadame o dôsledné separovanie zložiek papiera, skla, plystyrénu, molitanu, PET fliaš, TETRAPAKOV, plechoviek z piva a malinoviek, kovového odpadu. S umiestňovaním papiera do zberných nádob na papier, skla do zberných nádob na sklo a ostatné uvedené komodity umiestňovať do zberných nádob na plasty, prípadne pri obchode SD Jednota kovy do samostatnej zbernej nádoby. Predídete tým zvýšeniu poplatku za skládkovanie v roku 2020 a následne k zvýšeniu poplatkov v obci za komunálne odpady.
V prípade drobného stavebného odpadu ohláste tento na Obecnom úrade a starosta určí kde bude umiestnený a spoplatnený v zmysle platného VZN o miestnych poplatkoch. Neukladajte ho do veľkoobjemového kontajnera určeného pre komunálny odpad od chatárov, ani na priľahlom parkovisku pri dvore Agrie, a.s.


Kroviny, odpad dreva je možné vyviesť na "Šinglovské" - nad sútok Trnovca a Klinovky. Kroviny a drevný odpad ukladať na označené miesto. Neumiestňovať tu iný odpad !!!
Zelený odpad v zmysle VZN kompostujte doma. Zber zeleného odpadu bude vždy zo strany obce zverejnený a tiež miestnym rozhlasom oznámený.

Pneumatiky je možné doviesť na zberné miesto Jakubovany 84 - dvor starej školy na Vršku.

Odevy a textílie na charitu - zberným miestom je vestibul kultúrneho domu.

Nepoužiteľné odevy a textílie - samostatne zberané vo vestibule kultúrneho domu. Nesmú byť znečistené ropnými látkami. Tieto budú odvezené na druhotné zhodnotenie.

Použitý stolný olej, starý motorový olej, staré farby a obaly z nich, riedidlá a obaly z nich - zberné miesto je vo vestibule kultúrneho domu. Tieto odpady ukladajte do označenej zberovej nádoby v oblakoch z ktorých neunikajú (aby nedošlo k ich zmiešaniu v zbernej nádobe).

Monočlánky, batérie, drobné elektrospotrebiče je možné uložiť do zbernej nádoby vo vestibule kultúrneho domu.

Možnosť predaja papiera a oleja z domácností - 2x ročne zmluvná firma BRANTNER Poprad vykonáva výkup, keď vypláva peniaze, alebo poskytuje hygienické predmety.

Veľkoobjemový odpad ( nábytky, mrazničky, práčky, koberce, atď.) zberá obec dva krát ročne. Je však možnosť počas celého roka kontaktovať starostu obce a poskytne možnosť okamžitého odobratia veľkoobjemových odpadov - počas pracovných hodín obecného úradu.

Nespotrebované lieky a liečivá odovzdajte v niektorej z lekárni v meste. Všetky sú povinné zberať nespotrebované liečivá, bez poplatku.

ŽIADAME OBČANOV, ABY NEPÚŠŤALI DO DVOROV VÝKUPCOV ODPADOV, OHROZUJETE SEBA, AJ OSTATNÝCH SPOLUOBČANOV, KEĎ TAKÚTO ČINNOSŤ SMÚ VYKONÁVAŤ LEN POVOLENÉ ZBERNE DRUHOTNÝCH SUROVÍN. NA ÚZEMÍ OBCE JAKUBOVANY NEMÁ ŽIADA FIRMA ZMLUVU (V ZMYSLE ZÁKONA O ODPADOCH) NA TAKÚTO ČINNOSŤ. OPRÁVNENÉ ZBEROVÉ SPOLOČNOSTI BUDÚ VŽDY VYHLÁSENÉ V MIESTNOM ROZHLASE, PRED VYKONÁVANÍM VÝKUPU. celý text

ostatné | 1. 8. 2020 | Autor: Správca webu

CVYKLOPOHÁR, MTB SÉRIA LIPTOVA - informácie z podujatia v roku 2020

výsledky z Cvyklopohára 2020
informácia pre priaznivcov terénnej cyklistiky, ale aj pre priaznivcov, ktorí sa radí pozrú a podporia pretekárov na tratiach.


celý text

ostatné | 26. 7. 2020 | Autor: Správca webu

HĽADÁME FOTOGRAFIE DO OBECNÉHO ARCHÍVU


ostatné | 22. 7. 2020 | Autor: Správca webu

Jakubovianske aktuality číslo 1 júl 2020

tu si môžete pozrieť aktuálne informácie v mesaici júl 2020, z obce Jakubovany celý text

ostatné | 10. 7. 2020 | Autor: Správca webu

UPOZORNENIE NA SPRÁVNE PARKOVANIE NA MIESTNYCH KOMUNIKÁCIÁCH

V obci Jakubovany začína čoraz viac vodičov parkovať motorové vozidlá na miestnych komunikáciách a ich nespevnených okrajoch (mimo vybudované parkovacie plochy), Obecný úrad Jakubovany upozorňuje na opatrenia ktoré budú nasledovať: stav parkovania bude monitorovaný, fotograficky zdokumentovaný a v rámci objektívnej zodpovednosti bude vlastník motorového vozidla riešený v správnom konaní.

Toto platí i pre cesty III.triedy, kde však priestupok bude riešiť PZ SR. celý text

ostatné | 9. 7. 2020 | Autor: Správca webu

Upozornenie pre vodiacich psov: neporušujte zákon a platné VZN a vykonávajte zber výkalov po svojich psoch v obci.

Pri úprave komunikácií a verejných plôch v obci Jakubovany bolo zistené, že vodiaci psov pri venčení po verejných priestranstvách nezberajú výkaly po svojich miláčikoch a iní občania si tak nosia na obuvi neželané pamiatky domov.
Nesťažujte sa, že nie je pokosená krajnica, keď pracovníci si musia denne meniť pracovný odev, len preto, že pri kosení sú zašpinený výkalmi a odmietajú kosiť tieto plochy. Pokiaľ sa stav zo strany vodiacich psov nezmení dôjde k nariadeniu malých obecných prác pre všetkých obyvateľov, aby povinne upratovali a kosili pred svojimi nehnuteľnosťami verejné priestranstvo, keď obec nebude mať pracovníkov, ktorí tieto práce môžu prevádzať. Pokiaľ nevedia občania upozorniť iného občana na to aby si upratal za svojím miláčikom budú napokon oni tými čo budú výkaly odpratovať. celý text

ostatné | 1. 7. 2020 | Autor: Správca webu

Riaditeľka Materskej školy Jakubovany oznamuje, že pre školský rok 2020 - 2021 má k dispozícii ešte voľné miesta pre deti po dovŕšení dvoch rokov veku

Materská škola ( MŠ) v Jakubovanoch od septembra v školskom roku 2020/2021 má voľné miesta pre deti po dovŕšení dvoch rokov veku. Zákonní zástupcovia detí, ktorí majú záujem o umiestnenie dieťaťa môžu kontaktovať MŠ. Prevádzka MŠ je od 6,30 – 16,10 hod.

Kontakt:
v priebehu mesiaca júl 044 5595326.
v priebehu mesiaca august na 044 5595 251
Prevádzka MŠ je od 6,30 – 16,10 hod.

viac o Materskej škole na http://www.msjakubovany.estranky.sk/

Materská škola prešla v prvom polroku rozsiahlou rekonštrukciou, za finančného príspevku z Fondov ÉU, štátneho rozpočtu a 5% príspevku obce. celý text

ostatné | 29. 6. 2020 | Autor: Správca webu

Video: Cyklopretek Filištín - JAKUBOVANY Živá kronika


ostatné | 22. 6. 2020 | Autor: Správca webu

ponuka geodetických prác pre občanov, ktorí potrebujú zamerať parcely.

máte problém zohnať geodeta na zameranie pozemku v našom katastrálnom území?

Ing.Uličná ponúka služby geodetickej kancelárie.
Kontakty sú v prílohe. celý text

ostatné | 5. 5. 2020 | Autor: Správca webu

Oznámenie a upozornenie: Odpadové koše na výkaly psov a povinnosť vodiaceho

V obci Jakubovany bolo rozmiestnených 7 kusov odpadových košov na výkaly psov, pre tých milovníkov psov, ktorí ich chodia venčiť po obci.
V zmysle zákona č. 282/2002 Z. z. v platnom znení dodatkov, paragraf 6, ods.(1): Ak pes znečistí verejné priestranstvo výkalmi, je ten, kto psa vedie, povinný výkaly bezprostredne odstrániť.
Vodiaci má mať so sebou vrecko/sáčok, resp. iné náradie, ktorým výkaly odstráni a umiestni do príslušných nádob.
Obec Jakubovany bude v zmysle platného zákona a VZN vykonávať kontroly z hľadiska dodržiavania čistoty po psoch. A vodenie psa na vôdzke. celý text

ostatné | 11. 3. 2020 | Autor: Správca webu

Predaj mládok a krmív, výkup koží

zverejňujem ponuku pre občanov súkromnej firmy - predaj mládok, ponuka krmív a výkup koží
17.3.2020
7.4.2020
28.4.2020
19.5.2020
9.6.2020
30.6.2020
11.8.2020
1.9.2020 celý text

ostatné | 28. 2. 2020 | Autor: Správca webu

Oznam: Pri čistení dvoror a pôjdov, keď je väčší objem odpaodv, môžu občania odpady podľa nižšie uvedenej tabuľky odviesť na zberný dvor pri Sv.Kríži, kde sa uhrádza poplatok, podľa váhy odpadu, v hotovosti.

informácie o možnosti odvozu väčších objemov odpadov zo strany občanov a podnikateľov priamo na zberný dvor v Svätom Kríži - plocha čerpacej stanice JURKY. celý text

ostatné | 13. 11. 2019 | Autor: Správca webu

INFORMÁCIA PRE NÁVŠTEVNÍKOV CINTORÍNA

Obec Jakubovany umiestnila pri dome smútku 240l nádobu na užitkovú vodu, pre polievanie kvetín. K dispozícii sú i krhly, ktoré prosíme po použití vrátiť späť. Pri hlavnom vstupe do cintorína sú umiestnené metličky a smetáre, ktoré je možné použiť a pri odchode prosíme zavesiť späť.
Pri separovaní odpadov prosíme do nádoby na zelený odpad a plasty nedávať umelé kytice a misky s obsahom štrku a betónu, tie patria do komunálneho odpadu - čiernej nádoby. ĎAKUJEME. celý text

ostatné | 1. 7. 2019 | Autor: Správca webu
#

POVINNOSŤ KOSIŤ A UDRŽIAVAŤ TRÁVNATÉ PLOCHY

Podľa § 3 zákona 220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a o zmene zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov:
(1) Každý vlastník poľnohospodárskej pôdy (ďalej len „vlastník“) alebo nájomca a správca poľnohospodárskej pôdy (ďalej len „užívateľ“) je povinný
a) vykonávať agrotechnické opatrenia zamerané na ochranu a zachovanie kvalitatívnych vlastností a funkcií poľnohospodárskej pôdy a na ochranu pred jej poškodením a degradáciou,
b) predchádzať výskytu a šíreniu burín na neobrábaných pozemkoch, ak osobitný predpis2b) neustanovuje inak, ...............

celý text

ostatné | 17. 7. 2017 | Autor: Správca webu