Obsah

Správy

Oznámenie zmeny otváracej doby - Pošta Liptovský Ondrej je dňa 26.08.2019 (pondelok) otvorená len od 12:30- do 14:30hod.

Oznámenie zmeny otváracej doby - Pošta Liptovský Ondrej je dňa 26.08.2019 (pondelok) otvorená len od 12:30 hod. do 14:30hod.

Ďakujeme za pochopenie


Lucia Kojšová
Vedúca pošty

SLOVENSKÁ POŠTA, a. s.
Centrum regionálneho predaja a prevádzky Žilina
Obvod hlavnej pošty Liptovský Mikuláš
Pošta Liptovský Ondrej
Liptovský Ondrej č. 84, 032 04 Liptovský Ondrej
tel.: 044/ 559 52 24
e-mail: kojsova.lucia@slposta.sk
www.posta.sk
celý text

ostatné | 19. 8. 2019 | Autor: Správca webu

Výmena starých odrazových lán za nové zvodilá

Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja - závod Liptov (SC ŽSK) vykonala v dňoch 16.8.2019 - 18.8.2019 výmenu starých nefunkčných odrazových lán za nové normu spĺňajúce zvodidlá, na úseku od hornej zastávky po most pred predajňou Jednoty. Táto akcia sa podarila zrealizovať po 3 rokoch jednaní zo strany vedenia obce a príslušných pracovníkov SC ŽSK. Akcia sa podarila uskutočniť vďaka prideleniu financií pre SC ŽSK, nad ich pôvodný plán údržby, pre rok 2019. Obec má naplánované na druhej strane cesty budovanie chodníka pre chodcov, keď SC ŽSK potom rozšíri komunikáciu až po teleso chodníka. Tým sa celkom odstráni jeden z nebezpečných úsekov na komunikácii III.triedy, v obci Jakubovany. celý text

ostatné | 17. 8. 2019 | Autor: Správca webu

Upozornenie na zákaz znečisťovania toku potoka vhadzovaním odpadov

Obecný úrad Jakubovany zaevidoval sťažnosti občanov, že v potoku Trnovec sa nachádzajú odpady zelene z kosenia a zo záhrad. Vzhľadom na tento stav upozorňujeme vlastníkov nehnuteľností, že odpady zelene zo záhrad, ako i z kosenia majú kompostovať. Zákon o ochrane vôd zakazuje znečisťovať toky. Je zakázané vhadzovať do potokov akékoľvek odpady a obecný úrad bude priebežne stav monitorovať, aby boli identifikované osoby ktoré potok znečisťujú. celý text

ostatné | 15. 8. 2019 | Autor: Správca webu
#

DESATORO BEZPEČNÉHO SENIORA

prosíme poučte svojich rodičov, starých rodičov, aby si dávali pozor na rôzne spôsoby podvodov.
Radšej nech Vás zavolajú priamo na Vaše telefónne číslo, alebo na obecný úrad 044 5595251, starosta 0902 350 753, aby sa poradili.Nikdy nevpúšťať cudzie osoby do dvora a do domu. celý text

ostatné | 5. 8. 2019 | Autor: Správca webu
#

Odpady - ako je to s triedením kovových odpadov v obci Jakubovany?

Odpady - ako je to s triedením kovových odpadov v obci Jakubovany?

Drobné kovové odpady, plechovky z nápojov, plechovky z konzervy, klince, plechové vedrá, rôzne drobné kovové diely sa v obci Jakubovany umiestňujú do nádob, ktoré sú určené i na plasty, molitan, polystyrén. Teda do žltých zberných nádob. Len pri obchode COOP Jednota je jedna samostatná červená zberná nádoba určená len pre kovové odpady.

Prečo je zber v jednej nádobe spolu s plastmi, molitanom, polystyrénom? Zberová spoločnosť tieto druhy vytriedených odpadov odváža v jednom zbernom vozidle a na triediacej linke následne separujú jednotlivé zložky, pri kovoch môžu k ich vytriedeniu využiť ich magnetickú vlastnosť, len u hliníkových obalov sa robí ručné dotriedenie.
Do zberných nádob nepatria kovové zložky ktoré sú znečistené olejom, obaly z farieb. Tieto druhy odpadov - zaradené sú ako nebezpečné - obec zbiera samostatne dva krát do roka. celý text

ostatné | 1. 8. 2019 | Autor: Správca webu

Vývoz komunálneho odpadu za august 2019 bude 28.08.2019 (streda)

Žiadame o dôsledné separovanie zložiek papiera, skla, plystyrénu, molitanu, PET fliaš, TETRAPAKOV, plechoviek z piva a malinoviek, kovového odpadu. S umiestňovaním papiera do zberných nádob na papier, skla do zberných nádob na sklo a ostatné uvedené komodity umiestňovať do zberných nádob na plasty, prípadne pri obchode SD Jednota kovy do samostatnej zbernej nádoby, ale môže sa i do nádoby na plasty. Predídete tým zvýšeniu poplatku za komunálny odpad - skládkovanie.
V prípade drobného stavebného odpadu ohláste tento na Obecnom úrade a starosta určí kde bude umiestnený a spoplatnený v zmysle platného VZN o miestnych poplatkoch. Neukladajte ho do veľkoobjemového kontajnera určeného pre komunálny odpad od chatárov, ani na priľahlom parkovisku pri dvore Agrie, a.s.

Kroviny, odpad dreva je možné vyviesť na Šinglovské, ukladajte ho na označené miesto
- k štiepkovaniu. Neumiestňovať tu iný odpad !!!
Zelený odpad si v zmysle VZN kompostujte doma, keď do každej domácnosti, ktorá má plochu kde výmera je nad 600m2 bol dodaný komposter. Ostatné domácnosti si musia zakúpiť vlastný malý kompostér, alebo iným spôsobom riešiť kompostovanie. celý text

ostatné | 1. 8. 2019 | Autor: Správca webu
#

Vývoz separovaného odpadu v mesiaci august 2019.

Vývoz separovaných odpadov za mesiac august 2019 je uvedený nižšie.

Žiadame o dôsledné separovanie zložiek papiera, skla, plystyrénu, molitanu, PET fliaš, TETRAPAKOV, plechoviek z piva a malinoviek, kovového odpadu. S umiestňovaním papiera do zberných nádob na papier, skla do zberných nádob na sklo a ostatné uvedené komodity umiestňovať do zberných nádob na plasty, prípadne pri obchode SD Jednota kovy do samostatnej zbernej nádoby. Predídete tým zvýšeniu poplatku za skládkovanie v roku 2020 a následne k zvýšeniu poplatkov v obci za komunálne odpady.
V prípade drobného stavebného odpadu ohláste tento na Obecnom úrade a starosta určí kde bude umiestnený a spoplatnený v zmysle platného VZN o miestnych poplatkoch. Neukladajte ho do veľkoobjemového kontajnera určeného pre komunálny odpad od chatárov, ani na priľahlom parkovisku pri dvore Agrie, a.s.


Kroviny, odpad dreva je možné vyviesť na "Šinglovské" - nad sútok Trnovca a Klinovky. Kroviny a drevný odpad ukladať na označené miesto. Neumiestňovať tu iný odpad !!!
Zelený odpad v zmysle VZN kompostujte doma.

Pneumatiky je možné doviesť na zberné miesto Jakubovany 84 - dvor starej školy na Vršku.

Odevy na charitu - zberným miestom je vestibul kultúrneho domu.

Monočlánky, batérie, drobné elektrospotrebiče je možné uložiť do zbernej nádoby vo vestibule kultúrneho domu.

Možnosť predaja papiera a oleja z domácností - 2x ročne zmluvná firma BRANTNER Poprad vykonáva výkup, keď vypláva peniaze, alebo poskytuje hygienické predmety.

Veľkoobjemový odpad ( nábytky, mrazničky, práčky, koberce, atď.) zberá obec dva krát ročne,. Je však možnosť počas celého roka kontaktovať starostu obce a poskytne možnosť okamžitého odobratia odpadov - počas pracovných hodín obecného úradu.

ŽIADAME OBČANOV, ABY NEPÚŠŤALI DO DVOROV VÝKUPCOV ODPADOV, OHROZUJETE SEBA, AJ OSTATNÝCH SPOLUOBČANOV, KEĎ TAKÚTO ČINNOSŤ SMÚ VYKONÁVAŤ LEN POVOLENÉ ZBERNE DRUHOTNÝCH SUROVÍN. NA ÚZEMÍ OBCE JAKUBOVANY NEMÁ ŽIADA FIRMA ZMLUVU (V ZMYSLE ZÁKONA O ODPADOCH) NA TAKÚTO ČINNOSŤ. OPRÁVNENÉ ZBEROVÉ SPOLOČNOSTI BUDÚ VŽDY VYHLÁSENÉ V MIESTNOM ROZHLASE, PRED VYKONÁVANÍM VÝKUPU. celý text

ostatné | 1. 8. 2019 | Autor: Správca webu

INFORMÁCIA PRE NÁVŠTEVNÍKOV CINTORÍNA

Obec Jakubovany umiestnila pri dome smútku 240l nádobu na užitkovú vodu, pre polievanie kvetín. K dispozícii sú i krhly, ktoré prosíme po použití vrátiť späť. Pri hlavnom vstupe do cintorína sú umiestnené metličky a smetáre, ktoré je možné použiť a pri odchode prosíme zavesiť späť.
Pri separovaní odpadov prosíme do nádoby na zelený odpad a plasty nedávať umelé kytice a misky s obsahom štrku a betónu, tie patria do komunálneho odpadu - čiernej nádoby. ĎAKUJEME. celý text

ostatné | 1. 7. 2019 | Autor: Správca webu

17 ročník obecného výstupu na Baranec 07.09.2019

prosíme sledujte naďalej stránku obce Jakubovany, v prípade ak dôjde k nejakej zmene, bude nový údaj doplnený do tejto správy celý text

ostatné | 21. 6. 2019 | Autor: Správca webu

ENVI-PAK informuje: Rebríček miest a obcí podľa ich úspešnosti v triedení vyseparovaného odpadu, rok 2017 a rok 2018

ENVI-PAK
Do nášho portfólia patrilo v roku 2018 približne 40 % všetkých miest a obcí na Slovensku. Rebríček bol zostavený kombináciou hodnotenia dvoch kľúčových parametrov pri zbere a triedení odpadov – efektivita a vyťažiteľnosť. Efektivita udáva, ako účinne je využívaná inštalovaná infraštruktúra v jednotlivých obciach. Konkrétne to znamená, koľko gramov odpadu sa vyzbiera v jednom litri zberných nádob, resp. vo vreciach určených na triedenie pre domácnosti. Druhý z ukazovateľov, ktorý je pre hodnotenie kľúčový, je vyťažiteľnosť. Predstavuje pomer hmotnosti triedeného odpadu na počet obyvateľov v danej obci. Jej hodnota je tak tým vyššia, čím viac kilogramov triedeného odpadu sa na obyvateľa obce ročne vyzbiera.

Priemerná vyťažiteľnosť na Slovensku je približne 33 kilogramov na obyvateľa ročne. Ukazovateľ efektivity najúspešnejších obcí sa pohybuje nad hranicou 100 g/liter, pričom priemerná hodnota obcí je 33 g/liter. celý text

ostatné | 16. 6. 2019 | Autor: Správca webu

Nové fotky - Jarná brigáda a Sadenie mája

Nové fotky - Jarná brigáda a Sadenie mája celý text

ostatné | 11. 6. 2019 | Autor: Správca webu

Neplaťte za to čo nepotrebujte : Ponuka revízií plynových rozvodov? vysvetlenie občanom

Súkromná firma z Bratislavy ponúka vykonať revízie plynových rozvodov v rodinných domoch. Je to však potrebné?
Pri rodinných domoch je plynová prípojka od hlavnej trasy až za regulátor plynu vo vlastníctve SPP-Distribúcia, a.s. Oni zodpovedajú za kontrolu týchto zariadení a tieto rozpojné body sú blombované. Od skrine do domu ide plynová prípojka vo vlastníctve majiteľa rodinného domu a tam nie sú žiadne spoje, len zvary. Spoj je až pri ventiloch pred vlastným spotrebičom (kotlom, plynovou rúrou, plynovým šporákom, plynovým ohrievačom úžitkovej vody). Preto pre rodinné domy takáto revízia nemá význam. Je potrebné robiť revíziu spotrebičov. O tom čo sa má robiť je text v prílohe. celý text

ostatné | 7. 5. 2019 | Autor: Správca webu

ZÁKAZ podomového výkupu kovov, autobaterií a iných materiálov v obci Jakubovany

dôvody zákazu a možné riešenie - čítajte nižšie celý text

ostatné | 28. 11. 2018 | Autor: Správca webu

Povinné označenie (čipovanie) psov do 31.10.2019, narodených do 31.augusta 2018

Na základe zmeny v zákone sú majitelia psov narodených do 31.augusta 2018 sú povinný dať označiť psa čipom do 31.10.2019. Veterinárni lekári ponúkajú možnosť označiť - očipovať- psa, keď poplatok je celkom 15,-€ (10,-€ za očipovanie a 5,-€ za registračné úkony). Záujemca si musí priniesť údaje: rodné číslo majiteľa psa a telefónny kontakt, ktorý sa spolu s menom a adresou majiteľa psa zadáva do registra psov. celý text

ostatné | 17. 10. 2018 | Autor: Správca webu
#

POVINNOSŤ KOSIŤ A UDRŽIAVAŤ TRÁVNATÉ PLOCHY

Podľa § 3 zákona 220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a o zmene zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov:
(1) Každý vlastník poľnohospodárskej pôdy (ďalej len „vlastník“) alebo nájomca a správca poľnohospodárskej pôdy (ďalej len „užívateľ“) je povinný
a) vykonávať agrotechnické opatrenia zamerané na ochranu a zachovanie kvalitatívnych vlastností a funkcií poľnohospodárskej pôdy a na ochranu pred jej poškodením a degradáciou,
b) predchádzať výskytu a šíreniu burín na neobrábaných pozemkoch, ak osobitný predpis2b) neustanovuje inak, ...............

celý text

ostatné | 17. 7. 2017 | Autor: Správca webu