Obsah

Správy

Upozorenenie pre neplatičov miestnych daní a poplatkov.


ostatné | 27. 11. 2019 | Autor: Správca webu

Problém s nezodpovednými osobami

Pracovníci obce zistili, že na mieste umiestňovania lístia neznáme osoby vysypali z auta kopu smrekových konárov. Obec má však pre kroviny a konáre o 200metrov nižšie skládku drevného materiálu, určeného na štiepkovanie, čo je aj riadne označené.
Takéto umiestňovanie drevného odpadu je nezákonné a pokiaľ bude pôvodca zistený dôjde k správnemu konaniu pre porušenie zákona o ochrane prírody a zákona o odpadoch. Premiestnenie odpadu haluziny pôjde na náklady obce a v prípade zistenia pôvodcu budú tieto náklady od neho vymáhané.
V obci nikto nežiadal o povolenie na výrub smrekov. Ak máte informácie k osobám ktoré tento druh odpadu tu doviezli nahláste to na obecný úrad Jakubovany alebo na číslo 0902 350 753.
celý text

ostatné | 27. 11. 2019 | Autor: Správca webu

Pre deti a mládež - možnosť zahrať sa stolný tenis v kultúrnom dome od 2.12.2019 do 19.12.2019

príďte sa zahrať stolný tenis, počas pracovných hodín obecného úradu Jakubovany.
K dispozícii sú štyri stolnotenisové stoly.

Vstup zdarma, k dispozícii stolnotenisové rakety a loptičky, alebo hra s vlastnými.
Akciu podporuje Obec Jakubovany a OZ Klokôtka.

V prípade záujmu o hru v inom čase a dňoch ako sú stránkové hodiny obecného úradu je potrebné si dohodnúť so starostom obce na 0902 350 753 minimálne deň vopred, volať v pracovné dni v čase 07:00 hod - 15:00 hod. Rovnako je možnosť dohodnúť si hranie stolného futbalu. celý text

ostatné | 27. 11. 2019 | Autor: Správca webu

Oznam: odpady podľa nižšie uvedenej tabuľky, môžu občania odviesť na zberný dvor v Sv.Kríži, kde sa uhrádza poplatok, podľa váhy odpadu, v hotovosti.

informácie o možnosti odvozu väčších objemov odpadov zo strany občanov a podnikateľov priamo na zberný dvor v Svätom Kríži. celý text

ostatné | 13. 11. 2019 | Autor: Správca webu

Oznam pre záujemcov o prácu - burza práce a aktuálne voľné pracovné miesta

na základe dát z UPSVR zverejňuje dve prílohy celý text

ostatné | 8. 11. 2019 | Autor: Správca webu

Upozorenie na zniženú viditeľnosť a povinnosti chodcov, cyklistov, motoristov

Dlhšie noci, znížená viditeľnosť aj počas dňa, nízke teploty a zhoršené počasie prinášajú so sebou negatíva, na ktoré by mal pripraviť každý účastník cestnej premávky. Text pokračuje v prílohe. celý text

ostatné | 7. 11. 2019 | Autor: Správca webu

UPOZORNENIE NA SPRÁVNE PARKOVANIE NA MIESTNYCH KOMUNIKÁCIÁCH

V obci Jakubovany začína čoraz viac vodičov parkovať motorové vozidlá na miestnych komunikáciách a ich nespevnených okrajoch (mimo vybudované parkovacie plochy), Obecný úrad Jakubovany upozorňuje na opatrenia ktoré budú nasledovať: stav parkovania bude monitorovaný, fotograficky zdokumentovaný a v rámci objektívnej zodpovednosti bude vlastník motorového vozidla riešený v správnom konaní.
Najmä v zimnom období nesprávne parkovanie spôsobuje problém pri údržbe komunikácií a v plynulosti cestnej premávky.
Toto platí i pre cesty III.triedy, kde však priestupok bude riešiť PZ SR. celý text

ostatné | 10. 10. 2019 | Autor: Správca webu

Dňa 21.9.2019 sa uskutočnil 17 ročník obecného výstupu na Baranec

za krásneho slnečného dňa sa uskutočnil 17 ročník obecného výstupu na Baranec, ktorý organizoval Spolok turistov Jakubovany, Miestny spolok Červeného kríža a Obec Jakubovany. Za finančnej podpory OZ Klokôtka, ktoré podporuje športovo-kultúrne aktivity v obci.
Fotografické zábery už čoskoro zverejníme. celý text

ostatné | 30. 9. 2019 | Autor: Správca webu

Predaj mládok a krmív, výkup koží

zverejňujem ponuku pre občanov súkromnej firmy - predaj mládok, ponuka krmív a výkup koží celý text

ostatné | 20. 8. 2019 | Autor: Správca webu
#

DESATORO BEZPEČNÉHO SENIORA

prosíme poučte svojich rodičov, starých rodičov, aby si dávali pozor na rôzne spôsoby podvodov.
Radšej nech Vás zavolajú priamo na Vaše telefónne číslo, alebo na obecný úrad 044 5595251, starosta 0902 350 753, aby sa poradili.Nikdy nevpúšťať cudzie osoby do dvora a do domu. celý text

ostatné | 5. 8. 2019 | Autor: Správca webu
#

Odpady - ako je to s triedením kovových odpadov v obci Jakubovany?

Odpady - ako je to s triedením kovových odpadov v obci Jakubovany?

Drobné kovové odpady, plechovky z nápojov, plechovky z konzervy, klince, plechové vedrá, rôzne drobné kovové diely sa v obci Jakubovany umiestňujú do nádob, ktoré sú určené i na plasty, molitan, polystyrén. Teda do žltých zberných nádob. Len pri obchode COOP Jednota je jedna samostatná červená zberná nádoba určená len pre kovové odpady.

Prečo je zber v jednej nádobe spolu s plastmi, molitanom, polystyrénom? Zberová spoločnosť tieto druhy vytriedených odpadov odváža v jednom zbernom vozidle a na triediacej linke následne separujú jednotlivé zložky, pri kovoch môžu k ich vytriedeniu využiť ich magnetickú vlastnosť, len u hliníkových obalov sa robí ručné dotriedenie.
Do zberných nádob nepatria kovové zložky ktoré sú znečistené olejom, obaly z farieb. Tieto druhy odpadov - zaradené sú ako nebezpečné - obec zbiera samostatne dva krát do roka. celý text

ostatné | 1. 8. 2019 | Autor: Správca webu

INFORMÁCIA PRE NÁVŠTEVNÍKOV CINTORÍNA

Obec Jakubovany umiestnila pri dome smútku 240l nádobu na užitkovú vodu, pre polievanie kvetín. K dispozícii sú i krhly, ktoré prosíme po použití vrátiť späť. Pri hlavnom vstupe do cintorína sú umiestnené metličky a smetáre, ktoré je možné použiť a pri odchode prosíme zavesiť späť.
Pri separovaní odpadov prosíme do nádoby na zelený odpad a plasty nedávať umelé kytice a misky s obsahom štrku a betónu, tie patria do komunálneho odpadu - čiernej nádoby. ĎAKUJEME. celý text

ostatné | 1. 7. 2019 | Autor: Správca webu

ENVI-PAK informuje: Rebríček miest a obcí podľa ich úspešnosti v triedení vyseparovaného odpadu, rok 2017 a rok 2018

ENVI-PAK
Do nášho portfólia patrilo v roku 2018 približne 40 % všetkých miest a obcí na Slovensku. Rebríček bol zostavený kombináciou hodnotenia dvoch kľúčových parametrov pri zbere a triedení odpadov – efektivita a vyťažiteľnosť. Efektivita udáva, ako účinne je využívaná inštalovaná infraštruktúra v jednotlivých obciach. Konkrétne to znamená, koľko gramov odpadu sa vyzbiera v jednom litri zberných nádob, resp. vo vreciach určených na triedenie pre domácnosti. Druhý z ukazovateľov, ktorý je pre hodnotenie kľúčový, je vyťažiteľnosť. Predstavuje pomer hmotnosti triedeného odpadu na počet obyvateľov v danej obci. Jej hodnota je tak tým vyššia, čím viac kilogramov triedeného odpadu sa na obyvateľa obce ročne vyzbiera.

Priemerná vyťažiteľnosť na Slovensku je približne 33 kilogramov na obyvateľa ročne. Ukazovateľ efektivity najúspešnejších obcí sa pohybuje nad hranicou 100 g/liter, pričom priemerná hodnota obcí je 33 g/liter. celý text

ostatné | 16. 6. 2019 | Autor: Správca webu

Nové fotky - Jarná brigáda a Sadenie mája

Nové fotky - Jarná brigáda a Sadenie mája celý text

ostatné | 11. 6. 2019 | Autor: Správca webu
#

POVINNOSŤ KOSIŤ A UDRŽIAVAŤ TRÁVNATÉ PLOCHY

Podľa § 3 zákona 220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a o zmene zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov:
(1) Každý vlastník poľnohospodárskej pôdy (ďalej len „vlastník“) alebo nájomca a správca poľnohospodárskej pôdy (ďalej len „užívateľ“) je povinný
a) vykonávať agrotechnické opatrenia zamerané na ochranu a zachovanie kvalitatívnych vlastností a funkcií poľnohospodárskej pôdy a na ochranu pred jej poškodením a degradáciou,
b) predchádzať výskytu a šíreniu burín na neobrábaných pozemkoch, ak osobitný predpis2b) neustanovuje inak, ...............

celý text

ostatné | 17. 7. 2017 | Autor: Správca webu