Obsah

Správy

Som zodpovedný - dám sa testovať

tu nájdete v priebehu nasledujúcich dní informácie o tom ako bude prebiehať testovanie v obci Jakubovany. Rovnako aj v časti "úradná tabuľa" a vyhlásime ich aj obecným rozhlasom. celý text

ostatné | 27. 10. 2020 | Autor: Správca webu
#

Vývoz separovaného odpadu v mesiaci novemberr 2020 a informácie o spôsobe triedenia odpadov a ich zbere v obci

Vývoz separovaných odpadov za mesiac november 2020 je uvedený nižšie.

Žiadame o dôsledné separovanie zložiek papiera, skla, polystyrénu, molitanu, PET fliaš, TETRAPAKOV, plechoviek z piva a malinoviek, kovového odpadu. S umiestňovaním papiera do zberných nádob na papier, skla do zberných nádob na sklo a ostatné uvedené komodity umiestňovať do zberných nádob na plasty, prípadne pri obchode SD Jednota kovy do samostatnej zbernej nádoby. Predídete tým zvýšeniu poplatku za skládkovanie v roku 2021 a následne k zvýšeniu poplatkov v obci za komunálne odpady.
V prípade drobného stavebného odpadu ohláste tento na Obecnom úrade a starosta určí kde bude umiestnený a spoplatnený v zmysle platného VZN o miestnych poplatkoch. Neukladajte ho do veľkoobjemového kontajnera určeného pre komunálny odpad od chatárov, ani na priľahlom parkovisku pri dvore Agrie, a.s.


Kroviny, odpad dreva je možné vyviesť na "Šinglovské" - nad sútok Trnovca a Klinovky. Kroviny a drevný odpad ukladať na označené miesto. Neumiestňovať tu iný odpad !!!
Zelený odpad v zmysle VZN kompostujte doma.

Pneumatiky je možné doviesť na zberné miesto Jakubovany 84 - dvor starej školy na Vršku.

Odevy a textílie na charitu - zberným miestom je vestibul kultúrneho domu. Tu je možné do jednej nádoby odovzdať odevy a textílie na charitu. Do druhej nádoby môžete priniesť nepoužiteľné šatstvo, textil a obuv.
Nepoužiteľné odevy a textílie - samostatne zberané vo vestibule kultúrneho domu nesmú byť znečistené ropnými látkami.

Použitý stolný olej, starý motorový olej, staré farby a obaly z nich, riedidlá a obaly z nich - zberné miesto je vo vestibule kultúrneho domu. Tieto odpady ukladajte do označenej zberovej nádoby v oblakoch z ktorých neunikajú (aby nedošlo k ich zmiešaniu v zbernej nádobe).

Monočlánky, batérie, drobné elektrospotrebiče je možné uložiť do zbernej nádoby vo vestibule kultúrneho domu.

Možnosť predaja papiera a oleja z domácností - 2x ročne zmluvná firma BRANTNER Poprad vykonáva výkup, keď vypláva peniaze, alebo poskytuje hygienické predmety.

Veľkoobjemový odpad ( nábytky, mrazničky, práčky, koberce, atď.) zberá obec dva krát ročne. Je však možnosť počas celého roka kontaktovať starostu obce a poskytne možnosť okamžitého odobratia veľkoobjemových odpadov - počas pracovných hodín obecného úradu.

Nespotrebované lieky a liečivá odovzdajte v niektorej z lekárni v meste. Všetky sú povinné zberať nespotrebované liečivá, bez poplatku.

ŽIADAME OBČANOV, ABY NEPÚŠŤALI DO DVOROV VÝKUPCOV ODPADOV, OHROZUJETE SEBA, AJ OSTATNÝCH SPOLUOBČANOV, KEĎ TAKÚTO ČINNOSŤ SMÚ VYKONÁVAŤ LEN POVOLENÉ ZBERNE DRUHOTNÝCH SUROVÍN. NA ÚZEMÍ OBCE JAKUBOVANY NEMÁ ŽIADA FIRMA ZMLUVU (V ZMYSLE ZÁKONA O ODPADOCH) NA TAKÚTO ČINNOSŤ. OPRÁVNENÉ ZBEROVÉ SPOLOČNOSTI BUDÚ VŽDY VYHLÁSENÉ V MIESTNOM ROZHLASE, PRED VYKONÁVANÍM VÝKUPU. celý text

ostatné | 27. 10. 2020 | Autor: Správca webu

Oznámenie zberu veľkoobjemových zložiek odpadov, elektroodpadu, odpadov motorových olejov, obalov z farieb a riedidieľ, autobaterií, žiariviek

zber bude vykonávaný od 15.10.2020 do 28.10.2020
zberné miesto - priestor vedľa kultúrneho domu celý text

ostatné | 13. 10. 2020 | Autor: Správca webu
#

Dobrovoľnícka akcia: Úpravy priestorov v KD Jakubovany pozastavená

z dôvodu obmedzenia počtu osôb v spoločnom priestore sa akcia pozastavuje. Pri zrušení obmedzení budem v akcii pokračovať.podpora dobrovoľníctva

Komunitná nadácia Liptov pridelila grant pre
OZ Klokôtka Jakubovany - Úpravy priestorov v KD - 250 EUR - Vyčistenie priestorov Kultúrneho domu v Jakubovanoch pre klubovú činnosť mladých

Zapoj sa aj ty do dobrovoľníckej práce a pomôž upraviť priestory v kultúrnom dome Jakubovany pre klubovú činnosť mládeže.
Práce prebiehajú denne,keď dobrovoľníci sa môžu prihlasovať podľa ich časových možností.

Kde sa prihlásiť: na Obecnom úrade Jakubovany, alebo
u predsedu OZ Klokôtka na 0902 350 753.
Pomôž upraviť priestory ktoré budú slúžiť pre mládež obce, vedľa javiska.
Pokračovaním aktivít z mesiaca september je úprava priestorov pod javiskom, kde je posilovňa.

Čo si treba priniesť? pracovný odev a obuv, rukavice
Kedy je možné prácu prevádzať? denne od 07:00 hod. do 20:00 hod.

Začíname 16.9.2020 vyprataním priestorov vedľa javiska a opravou povrchov stien, aby sa dala po vyschnutí prevádzať maľovka základná a vrchná. Materiál potrebný k práci a náradie máme k dispozícii.
celý text

ostatné | 13. 10. 2020 | Autor: Správca webu

Vývoz komunálneho odpadu za október 2020 bude v stredu 28.10.2020

Žiadame o dôsledné separovanie zložiek papiera, skla, plystyrenu, molitanu, PET fliaš, TETRAPAKOV, plechoviek z piva a malinoviek, kovového odpadu. Umiestňovať papier do zberných nádob na papier, sklo do zberných nádob na sklo. Ostatné uvedené komodity umiestňovať do zberných nádob na plasty, prípadne pri obchode SD Jednota kovy do samostatnej zbernej nádoby, ale môže sa i do nádoby na plasty. Predídete tým zvýšeniu poplatku za komunálny odpad - skládkovanie.
V prípade drobného stavebného odpadu ohláste tento na Obecnom úrade a starosta určí kde bude umiestnený a spoplatnený v zmysle platného VZN o miestnych poplatkoch za komunálny a drobný stavebný odpad. Neukladajte ho do veľkoobjemového kontajnera určeného pre komunálny odpad od chatárov, ani na priľahlom parkovisku pri dvore Agrie, a.s.

Kroviny, odpad dreva je možné vyviesť na Šinglovské, ukladajte ho na označené miesto - k štiepkovaniu. Neumiestňovať tu iný odpad !!!
Zelený odpad si v zmysle VZN kompostujte doma, keď do každej domácnosti, ktorá má plochu s výmerou nad 600m2 bol dodaný komposter. Ostatné domácnosti si musia zakúpiť vlastný malý kompostér, alebo iným spôsobom riešiť kompostovanie. Nie vývozom na cudzie pozemky v okolí obce.
Odevy a textil: použiteľné na charitu prosíme uložiť vo vreciach do zberných nádob na zbernom mieste v kultúrnom dome. Tu je tiež možné v oddelenej časti uložiť nepoužiteľný textil a odev, ktorý bude odvezený na druhotné použitie. Neukladať však sem ropnými látkami znečistené odevy.
Pneumatiky z aut, traktorov a plášte z bicyklov môžete odovzdať na zbernom mieste obce - dvor starej školy na Vršku. Prípadne v ktoromkoľvek pneuservise, zdarma.

Obaly z farieb, staré farby, riedidlá a použité motorové oleje môžete uložiť na zbernom mieste v kultúrnom dome, do nádoby s príslušným označením,

nefunkčné elektrické spotrebiče, batérie, autobatérie a žiarivky môžete uložiť na zbernom mieste - v kultúrnom dome- do zberových nádob.

Použitý stolný olej v plastom obale môžete uložiť do zberovej nádoby na staré farby a motorové oleje. Tento bude odovzdaný na druhotné zhodnotenie ako prísada do palív.

Nespotrebované lieky a liečivá odovzdajte v niektorej z lekární v meste Liptovský Mikuláš alebo Liptovský Hrádok.

Správnou separáciou a uložením do príslušnej zbernej nádoby zlepšujeme stav svojho okolia a prírody. celý text

ostatné | 13. 10. 2020 | Autor: Správca webu

Predaj sliepok a krmív, výkup koží november - december 2020

firma ktorá chodí podľa rozpisu (v prílohe) a ponúka mládky, krmivá a vykupuje kože celý text

ostatné | 13. 10. 2020 | Autor: Správca webu

Čistenie komínov -povinnosti vlastníka nehnuteľnosti, pomôcka od Okresného riaditeľstva HAZZ

Okresné riaditeľstvo HaZZ v Liptovskom Mikuláši spracovalo v záujme zvyšovania protipožiarnej
bezpečnosti a väčšej ochrany vlastníkov rodinných domov v prípade poistných udalostí pri požiaroch
komínov tlačovinu „Denník čistenia a kontroly komína“, ktorá je v prílohe. Doporučujeme si ju vytlačiť a viesť každým prevádzkovateľom komína na pevné palivo, ale aj u plynových zariadení kde je využívané komínové teleso. celý text

ostatné | 17. 9. 2020 | Autor: Správca webu

ponuka geodetických prác pre občanov, ktorí potrebujú zamerať parcely.

máte problém zohnať geodeta na zameranie pozemku v našom katastrálnom území?

Ing.Uličná ponúka služby geodetickej kancelárie.
Kontakty sú v prílohe. celý text

ostatné | 1. 9. 2020 | Autor: Správca webu

Oznámenie zmeny dopravného značenia v časti obce Jakubovany

Obec Jakubovany začala s postupným osádzaním dopravných značiek podľa schváleného plánu dopravného značenia na miestnych komunikáciách.
Tiež pribudne na komunikácii spomalovací prah.

V ďalšej časti údaje o aktuálnej zmene. celý text

ostatné | 11. 8. 2020 | Autor: Správca webu

Vysoký Hrádok vo svetle historických údajov a aktuálna mapa lokality

Vzhľadom na to, že občania obce Jakubovany nevedia povedať veľa údajov o lokalite Vysoký Hrádok, v priloženom dokumente sú zhrnuté doteraz známe údaje z vydaných publikácií. Trvale bude tento dokument zverejnený v záložke OBEC / História obce Jakubovany celý text

ostatné | 5. 8. 2020 | Autor: Správca webu

CVYKLOPOHÁR, MTB SÉRIA LIPTOVA - informácie z podujatia v roku 2020

výsledky z Cvyklopohára 2020
informácia pre priaznivcov terénnej cyklistiky, ale aj pre priaznivcov, ktorí sa radí pozrú a podporia pretekárov na tratiach.


celý text

ostatné | 26. 7. 2020 | Autor: Správca webu

Jakubovianske aktuality číslo 1 júl 2020

tu si môžete pozrieť aktuálne informácie v mesaici júl 2020, z obce Jakubovany celý text

ostatné | 10. 7. 2020 | Autor: Správca webu

Oznam: Pri čistení dvoror a pôjdov, keď je väčší objem odpaodv, môžu občania odpady podľa nižšie uvedenej tabuľky odviesť na zberný dvor pri Sv.Kríži, kde sa uhrádza poplatok, podľa váhy odpadu, v hotovosti.

informácie o možnosti odvozu väčších objemov odpadov zo strany občanov a podnikateľov priamo na zberný dvor v Svätom Kríži - plocha čerpacej stanice JURKY. celý text

ostatné | 13. 11. 2019 | Autor: Správca webu

INFORMÁCIA PRE NÁVŠTEVNÍKOV CINTORÍNA

Obec Jakubovany umiestnila pri dome smútku 240l nádobu na užitkovú vodu, pre polievanie kvetín. K dispozícii sú i krhly, ktoré prosíme po použití vrátiť späť. Pri hlavnom vstupe do cintorína sú umiestnené metličky a smetáre, ktoré je možné použiť a pri odchode prosíme zavesiť späť.
Pri separovaní odpadov prosíme do nádoby na zelený odpad a plasty nedávať umelé kytice a misky s obsahom štrku a betónu, tie patria do komunálneho odpadu - čiernej nádoby. ĎAKUJEME. celý text

ostatné | 1. 7. 2019 | Autor: Správca webu
#

POVINNOSŤ KOSIŤ A UDRŽIAVAŤ TRÁVNATÉ PLOCHY

Podľa § 3 zákona 220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a o zmene zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov:
(1) Každý vlastník poľnohospodárskej pôdy (ďalej len „vlastník“) alebo nájomca a správca poľnohospodárskej pôdy (ďalej len „užívateľ“) je povinný
a) vykonávať agrotechnické opatrenia zamerané na ochranu a zachovanie kvalitatívnych vlastností a funkcií poľnohospodárskej pôdy a na ochranu pred jej poškodením a degradáciou,
b) predchádzať výskytu a šíreniu burín na neobrábaných pozemkoch, ak osobitný predpis2b) neustanovuje inak, ...............

celý text

ostatné | 17. 7. 2017 | Autor: Správca webu