Obsah

Správy

OZNAM K TESTOVANIU NA CORONAVÍRUS v dňoch 21.01.-24.01.2021

informácie pre záujemcov o testovanie celý text

ostatné | 19. 1. 2021 | Autor: Správca webu

Ponuka denného menu a iné jedlá - z prevázky Bašta Ondrej, Liptovský Ondrej 126

Prevádzka "Bašta Ondrej" ponúka tradičné slovenské jedlá,
ale aj jedlá medzinárodnej kuchyne , ktoré sú pripravované z kvalitných surovín.
Rozvoz denného menu a možnosť objednania i iných jedál
denné menu a iné v časti FOTO na
https://m.facebook.com/BASTAONDREJ/

kontakt: 0902 526 720

trvale kontakt v časti obec / zariadenia a firmy celý text

ostatné | 14. 1. 2021 | Autor: Správca webu

Vývoz komunálneho odpadu za január 2021 bude v stredu 27.01.2021

Žiadame o dôsledné separovanie zložiek papiera, skla, plystyrenu, molitanu, PET fliaš, TETRAPAKOV, plechoviek z piva a malinoviek, kovového odpadu. Umiestňovať papier do zberných nádob na papier, sklo do zberných nádob na sklo. Ostatné uvedené komodity umiestňovať do zberných nádob na plasty, prípadne pri obchode SD Jednota kovy do samostatnej zbernej nádoby, ale môže sa i do nádoby na plasty. Predídete tým zvýšeniu poplatku za komunálny odpad - skládkovanie.
V prípade drobného stavebného odpadu ohláste tento na Obecnom úrade a starosta určí kde bude umiestnený a spoplatnený v zmysle platného VZN o miestnych poplatkoch za komunálny a drobný stavebný odpad. Neukladajte ho do veľkoobjemového kontajnera určeného pre komunálny odpad od chatárov, ani na priľahlom parkovisku pri dvore Agrie, a.s.

Kroviny, odpad dreva je možné vyviesť na Šinglovské, ukladajte ho na označené miesto - k štiepkovaniu. Neumiestňovať tu iný odpad !!!
Zelený odpad si v zmysle VZN kompostujte doma, keď do každej domácnosti, ktorá má plochu s výmerou nad 600m2 bol dodaný komposter. Ostatné domácnosti si musia zakúpiť vlastný malý kompostér, alebo iným spôsobom riešiť kompostovanie. Nie vývozom na cudzie pozemky v okolí obce.
Odevy a textil: použiteľné na charitu prosíme uložiť vo vreciach do zberných nádob na zbernom mieste v kultúrnom dome. Tu je tiež možné v oddelenej časti uložiť nepoužiteľný textil a odev, ktorý bude odvezený na druhotné použitie. Neukladať však sem ropnými látkami znečistené odevy.
Pneumatiky z aut, traktorov a plášte z bicyklov môžete odovzdať na zbernom mieste obce - dvor starej školy na Vršku. Prípadne v ktoromkoľvek pneuservise, zdarma.

Obaly z farieb, staré farby, riedidlá a použité motorové oleje môžete uložiť na zbernom mieste v kultúrnom dome, do nádoby s príslušným označením,

nefunkčné elektrické spotrebiče, batérie, autobatérie a žiarivky môžete uložiť na zbernom mieste - v kultúrnom dome- do zberových nádob.

Použitý stolný olej v plastom obale môžete uložiť do zberovej nádoby na staré farby a motorové oleje. Tento bude odovzdaný na druhotné zhodnotenie ako prísada do palív.

Nespotrebované lieky a liečivá odovzdajte v niektorej z lekární v meste Liptovský Mikuláš alebo Liptovský Hrádok.

Správnou separáciou a uložením do príslušnej zbernej nádoby zlepšujeme stav svojho okolia a prírody. celý text

ostatné | 14. 1. 2021 | Autor: Správca webu
#

Predaj sliepok a krmív, výkup koží december 2020 - marec 2021

firma ktorá chodí podľa rozpisu (v prílohe) a ponúka mládky, krmivá a vykupuje kože
Mládky budú v predaji od 2.3.2021 celý text

ostatné | 16. 12. 2020 | Autor: Správca webu
#

Vývoz separovaného odpadu v mesiaci december 2020 a január 2021, informácie o spôsobe triedenia odpadov a ich zbere v obci

Vývoz separovaných odpadov za mesiac december 2020 a január 2021 je uvedený nižšie.

Žiadame o dôsledné separovanie zložiek papiera, skla, polystyrénu, molitanu, PET fliaš, TETRAPAKOV, plechoviek z piva a malinoviek, kovového odpadu. S umiestňovaním papiera do zberných nádob na papier, skla do zberných nádob na sklo a ostatné uvedené komodity umiestňovať do zberných nádob na plasty, prípadne pri obchode SD Jednota kovy do samostatnej zbernej nádoby. Predídete tým zvýšeniu poplatku za skládkovanie v roku 2021 a následne k zvýšeniu poplatkov v obci za komunálne odpady.
V prípade drobného stavebného odpadu ohláste tento na Obecnom úrade a starosta určí kde bude umiestnený a spoplatnený v zmysle platného VZN o miestnych poplatkoch. Neukladajte ho do veľkoobjemového kontajnera určeného pre komunálny odpad od chatárov, ani na priľahlom parkovisku pri dvore Agrie, a.s.


Kroviny, odpad dreva je možné vyviesť na "Šinglovské" - nad sútok Trnovca a Klinovky. Kroviny a drevný odpad ukladať na označené miesto. Neumiestňovať tu iný odpad !!!
Zelený odpad v zmysle VZN kompostujte doma.

Pneumatiky je možné doviesť na zberné miesto Jakubovany 84 - dvor starej školy na Vršku.

Odevy a textílie na charitu - zberným miestom je vestibul kultúrneho domu. Tu je možné do jednej nádoby odovzdať odevy a textílie na charitu. Do druhej nádoby môžete priniesť nepoužiteľné šatstvo, textil a obuv.
Nepoužiteľné odevy a textílie - samostatne zberané vo vestibule kultúrneho domu nesmú byť znečistené ropnými látkami.

Použitý stolný olej, starý motorový olej, staré farby a obaly z nich, riedidlá a obaly z nich - zberné miesto je vo vestibule kultúrneho domu. Tieto odpady ukladajte do označenej zberovej nádoby v oblakoch z ktorých neunikajú (aby nedošlo k ich zmiešaniu v zbernej nádobe).

Monočlánky, batérie, drobné elektrospotrebiče je možné uložiť do zbernej nádoby vo vestibule kultúrneho domu.

Možnosť predaja papiera a oleja z domácností - 2x ročne zmluvná firma BRANTNER Poprad vykonáva výkup, keď vypláva peniaze, alebo poskytuje hygienické predmety.

Veľkoobjemový odpad ( nábytky, mrazničky, práčky, koberce, atď.) zberá obec dva krát ročne. Je však možnosť počas celého roka kontaktovať starostu obce a poskytne možnosť okamžitého odobratia veľkoobjemových odpadov - počas pracovných hodín obecného úradu.

Nespotrebované lieky a liečivá odovzdajte v niektorej z lekárni v meste. Všetky sú povinné zberať nespotrebované liečivá, bez poplatku.

ŽIADAME OBČANOV, ABY NEPÚŠŤALI DO DVOROV VÝKUPCOV ODPADOV, OHROZUJETE SEBA, AJ OSTATNÝCH SPOLUOBČANOV, KEĎ TAKÚTO ČINNOSŤ SMÚ VYKONÁVAŤ LEN POVOLENÉ ZBERNE DRUHOTNÝCH SUROVÍN. NA ÚZEMÍ OBCE JAKUBOVANY NEMÁ ŽIADA FIRMA ZMLUVU (V ZMYSLE ZÁKONA O ODPADOCH) NA TAKÚTO ČINNOSŤ. OPRÁVNENÉ ZBEROVÉ SPOLOČNOSTI BUDÚ VŽDY VYHLÁSENÉ V MIESTNOM ROZHLASE, PRED VYKONÁVANÍM VÝKUPU. celý text

ostatné | 14. 12. 2020 | Autor: Správca webu

Čistenie komínov -povinnosti vlastníka nehnuteľnosti, pomôcka od Okresného riaditeľstva HAZZ

Okresné riaditeľstvo HaZZ v Liptovskom Mikuláši spracovalo v záujme zvyšovania protipožiarnej
bezpečnosti a väčšej ochrany vlastníkov rodinných domov v prípade poistných udalostí pri požiaroch
komínov tlačovinu „Denník čistenia a kontroly komína“, ktorá je v prílohe. Doporučujeme si ju vytlačiť a viesť každým prevádzkovateľom komína na pevné palivo, ale aj u plynových zariadení kde je využívané komínové teleso. celý text

ostatné | 10. 12. 2020 | Autor: Správca webu

Upozornenie pre vodiacich psov: neporušujte zákon a platné VZN a vykonávajte zber výkalov po svojich psoch v obci.

Pri úprave komunikácií a verejných plôch v obci Jakubovany bolo zistené, že vodiaci psov pri venčení po verejných priestranstvách nezberajú výkaly po svojich miláčikoch a iní občania si tak nosia na obuvi neželané pamiatky domov.
Nesťažujte sa, že nie je pokosená krajnica, keď pracovníci si musia denne meniť pracovný odev, len preto, že pri kosení sú zašpinený výkalmi a odmietajú kosiť tieto plochy. Pokiaľ sa stav zo strany vodiacich psov nezmení dôjde k nariadeniu malých obecných prác pre všetkých obyvateľov, aby povinne upratovali a kosili pred svojimi nehnuteľnosťami verejné priestranstvo, keď obec nebude mať pracovníkov, ktorí tieto práce môžu prevádzať. Pokiaľ nevedia občania upozorniť iného občana na to aby si upratal za svojím miláčikom budú napokon oni tými čo budú výkaly odpratovať. celý text

ostatné | 10. 12. 2020 | Autor: Správca webu

ponuka geodetických prác pre občanov, ktorí potrebujú zamerať parcely.

máte problém zohnať geodeta na zameranie pozemku v našom katastrálnom území?

Ing.Uličná ponúka služby geodetickej kancelárie.
Kontakty sú v prílohe. celý text

ostatné | 10. 12. 2020 | Autor: Správca webu

UPOZORNENIE NA SPRÁVNE PARKOVANIE NA MIESTNYCH KOMUNIKÁCIÁCH

Obecný úrad Jakubovany upozorňuje na opatrenia ktoré budú nasledovať: stav parkovania bude monitorovaný, fotograficky zdokumentovaný a v rámci objektívnej zodpovednosti bude vlastník motorového vozidla riešený v správnom konaní.
v prílohe povinnosti vodiča.
Vlastník vozidla v rámci objektívnej zodpovednosti ponesie následky porušenia dopravných predpisov v prípade pokiaľ zapožičal vozidlo a vodič nesprávne parkoval.
Toto platí i pre cesty III.triedy, kde však priestupok bude riešiť PZ SR. celý text

ostatné | 9. 12. 2020 | Autor: Správca webu

INFORMÁCIA PRE NÁVŠTEVNÍKOV CINTORÍNA

Obec Jakubovany umiestnila pri hlavnom vstupe do cintorínov metličky a smetáre, ktoré je možné použiť a pri odchode prosíme zavesiť späť.
Pri separovaní odpadov prosíme do nádoby na zelený odpad a nádoby na plasty nedávať umelé kytice a misky s obsahom štrku a betónu, tie patria do komunálneho odpadu - čiernej nádoby.
V prípade, že plánujete stavbu, alebo opravu pomníka, nahláste na Obecný úrad Jakubovany kto bude práce prevádzať a v akom termíne. Obec potrebuje vedieť kto stavebné práce prevádza a v prípade zistenia poškodenia iných pomníkov bude niesť táto firma zodpovednosť, resp. prenajímateľ hrobového miesta pokiaľ práce neoznámil. V prípade potreby bude odomknutá hlavná brána a po dohode umožnené napojenie elektrickej energie.
ĎAKUJEME. celý text

ostatné | 9. 12. 2020 | Autor: Správca webu

Oznam: Pri čistení dvorov a pôjdov, keď je väčší objem odpadov, môžu občania odpady podľa nižšie uvedenej tabuľky odviesť na zberný dvor pri Sv.Kríži, kde sa uhrádza poplatok, podľa váhy odpadu, v hotovosti.

informácie o možnosti odvozu väčších objemov odpadov zo strany občanov a podnikateľov priamo na zberný dvor v Svätom Kríži - plocha čerpacej stanice JURKY.

Obecný úrad Jakubovany vydá občanovi tlačivo na základe ktorého bude odpad od neho prevzatý a následne započítaný do ročných objemov obce. celý text

ostatné | 10. 11. 2020 | Autor: Správca webu

Poznáte ako sa v našom katastrálnom území volajú lokality podľa katastra?

v prílohe je mapka, kde nájdete názvy územia z nášho katastra, tak ako sú oficiálne vedené.
V obci sa bežne používa pre niektoré plochy iný, miestny názov. celý text

ostatné | 5. 11. 2020 | Autor: Správca webu
#

Obmedzenie prechodu po lúkach, ktoré sú oplotené pletivom a elektrickým ohradníkom

1. Agria Liptovský Ondrej, a.s. upozorňuje verejnosť a zakazuje vstup osobám do priestorov oplôtkov, ktoré boli vybudované za obcou Jakubovany (medzi potokom Trnovec a potokom Klokôtka a od cintorínov obce Jakubovany po cestu na Sekaný háj. Oplôtky sú s oceľovým vodičom, v ktorom je elektrický prúd a môže dôjsť k zraneniu osôb. Alebo môžu byť osoby napadnuté dobytkom umiestneným v ohradách.
Nepokúšajte sa odstraňovať vodič, ani pletivo. V prípade pohybu neoprávnených osôb v ohradách môže byť privolaná Policajná hliadka, ktorá bude prípad riešiť v zmysle zákona o vstupe na cudzí poľnohospodársky pozemok.
2. Dalibor Žiaran upozorňuje na oplotenie časti lúk na Hlinačkách, ktoré má v prenájme od Agrie Liptovský Ondrej, a.s. Do oploteného priestoru je zákaz vstupu, keď vnútorný priestor je monitorovaný (bez nutnosti zverejnenia oznamov na oplotení)a vstup bude považovaný za narušenie vlastníckych práv podľa platných zákonov. p.Žiaran prosí, aby boli rešpektované jeho práva a nemusel riešiť narušenie oplotenia a vstup do priestoru právnou cestou. celý text

ostatné | 5. 11. 2020 | Autor: Správca webu
#

Dobrovoľnícka akcia: Úpravy priestorov v KD Jakubovany pozastavená

z dôvodu obmedzenia počtu osôb v spoločnom priestore sa akcia pozastavuje. Pri zrušení obmedzení budem v akcii pokračovať.podpora dobrovoľníctva

Komunitná nadácia Liptov pridelila grant pre
OZ Klokôtka Jakubovany - Úpravy priestorov v KD - 250 EUR - Vyčistenie priestorov Kultúrneho domu v Jakubovanoch pre klubovú činnosť mladých

Zapoj sa aj ty do dobrovoľníckej práce a pomôž upraviť priestory v kultúrnom dome Jakubovany pre klubovú činnosť mládeže.
Práce prebiehajú denne,keď dobrovoľníci sa môžu prihlasovať podľa ich časových možností.

Kde sa prihlásiť: na Obecnom úrade Jakubovany, alebo
u predsedu OZ Klokôtka na 0902 350 753.
Pomôž upraviť priestory ktoré budú slúžiť pre mládež obce, vedľa javiska.
Pokračovaním aktivít z mesiaca september je úprava priestorov pod javiskom, kde je posilovňa.

Čo si treba priniesť? pracovný odev a obuv, rukavice
Kedy je možné prácu prevádzať? denne od 07:00 hod. do 20:00 hod.

Začíname 16.9.2020 vyprataním priestorov vedľa javiska a opravou povrchov stien, aby sa dala po vyschnutí prevádzať maľovka základná a vrchná. Materiál potrebný k práci a náradie máme k dispozícii.
celý text

ostatné | 14. 9. 2020 | Autor: Správca webu