Obsah

Správy

OZNAM: Od 1.6.2020 autobusové spoje ako počaš školského roku, ale nevyužité sa budú postupne obmedzovať. - sledujte priebežne tento oznam

Vážení cestujúci, na základe Opatrenia ŽSK zo dňa 25.5.2020 budú autobusy PAD prevádzky Liptovský Mikuláš od 1.6.2020 (pondelok) do odvolania premávať v režime „školské vyučovanie“.
Počas prevádzky však môže dochádzať ku korekcii nevyužívaných spojov a obslužnosti.
O všetkých zmenách Vás budeme včas informovať, odporúčame priebežne sledovať
web Arriva Liorbus: https://arriva.sk/liorbus/
celý text

ostatné | 27. 5. 2020 | Autor: Správca webu

Vývoz komunálneho odpadu za máj 2020 bude v stredu 27.05.2020

Žiadame o dôsledné separovanie zložiek papiera, skla, plystyrenu, molitanu, PET fliaš, TETRAPAKOV, plechoviek z piva a malinoviek, kovového odpadu. Umiestňovať papier do zberných nádob na papier, sklo do zberných nádob na sklo. Ostatné uvedené komodity umiestňovať do zberných nádob na plasty, prípadne pri obchode SD Jednota kovy do samostatnej zbernej nádoby, ale môže sa i do nádoby na plasty. Predídete tým zvýšeniu poplatku za komunálny odpad - skládkovanie.
V prípade drobného stavebného odpadu ohláste tento na Obecnom úrade a starosta určí kde bude umiestnený a spoplatnený v zmysle platného VZN o miestnych poplatkoch za komunálny a drobný stavebný odpad. Neukladajte ho do veľkoobjemového kontajnera určeného pre komunálny odpad od chatárov, ani na priľahlom parkovisku pri dvore Agrie, a.s.

Kroviny, odpad dreva je možné vyviesť na Šinglovské, ukladajte ho na označené miesto - k štiepkovaniu. Neumiestňovať tu iný odpad !!!
Zelený odpad si v zmysle VZN kompostujte doma, keď do každej domácnosti, ktorá má plochu s výmerou nad 600m2 bol dodaný komposter. Ostatné domácnosti si musia zakúpiť vlastný malý kompostér, alebo iným spôsobom riešiť kompostovanie.
Odevy a textil: použiteľné na charitu prosíme uložiť vo vreciach na zbernom mieste v kultúrnom dome. Tu je tiež možné v oddelenej časti uložiť nepoužiteľný textil a odev, ktorý bude odvezený na druhotné použitie. Neukladať však sem ropnými látkami znečistené odevy.
Pneumatiky z aut, traktorov a plášte z bicyklov môžete odovzdať na zbernom mieste obce - dvor starej školy na Vršku. Prípadne v ktoromkoľvek pneuservise, zdarma.

Obaly z farieb, staré farby, riedidlá a použité motorové oleje môžete uložiť na zbernom mieste v kultúrnom dome, do nádoby s príslušným označením,

nefunkčné elektrické spotrebiče, batérie, autobaterie a žiarivky môžete uložiť na zbernom mieste - v kultúrnom dome- do zberových nádob.

Použitý stolný olej v plastom obale môžete uložid do zberovej nádoby na staré farby a motorové oleje. Tento bude odovzdaný na druhotné zhodnotenie ako prísada do palív.

Nespotrebované lieky a liečivá odovzdajte v niektorej z lekární v meste Liptovský Mikuláš alebo Liptovský Hrádok.

Správnou separáciou a uložením do príslušnej zbernej nádoby zlepšujeme stav svojho okolia a prírody. celý text

ostatné | 21. 5. 2020 | Autor: Správca webu

Vývoz separovaného odpadu v mesiaci apríl 2020 a informácie o spôsobe triedenia odpadov a ich zbere v obci

Vývoz separovaných odpadov za mesiac máj 2020 je uvedený nižšie.

Žiadame o dôsledné separovanie zložiek papiera, skla, plystyrénu, molitanu, PET fliaš, TETRAPAKOV, plechoviek z piva a malinoviek, kovového odpadu. S umiestňovaním papiera do zberných nádob na papier, skla do zberných nádob na sklo a ostatné uvedené komodity umiestňovať do zberných nádob na plasty, prípadne pri obchode SD Jednota kovy do samostatnej zbernej nádoby. Predídete tým zvýšeniu poplatku za skládkovanie v roku 2020 a následne k zvýšeniu poplatkov v obci za komunálne odpady.
V prípade drobného stavebného odpadu ohláste tento na Obecnom úrade a starosta určí kde bude umiestnený a spoplatnený v zmysle platného VZN o miestnych poplatkoch. Neukladajte ho do veľkoobjemového kontajnera určeného pre komunálny odpad od chatárov, ani na priľahlom parkovisku pri dvore Agrie, a.s.


Kroviny, odpad dreva je možné vyviesť na "Šinglovské" - nad sútok Trnovca a Klinovky. Kroviny a drevný odpad ukladať na označené miesto. Neumiestňovať tu iný odpad !!!
Zelený odpad v zmysle VZN kompostujte doma. Zber zeleného odpadu bude vždy zo strany obce zverejnený a tiež miestnym rozhlasom oznámený.

Pneumatiky je možné doviesť na zberné miesto Jakubovany 84 - dvor starej školy na Vršku.

Odevy a textílie na charitu - zberným miestom je vestibul kultúrneho domu.

Nepoužiteľné odevy a textílie - samostatne zberané vo vestibule kultúrneho domu. Nesmú byť znečistené ropnými látkami. Tieto budú odvezené na druhotné zhodnotenie.

Použitý stolný olej, starý motorový olej, staré farby a obaly z nich, riedidlá a obaly z nich - zberné miesto je vo vestibule kultúrneho domu. Tieto odpady ukladajte do označenej zberovej nádoby v oblakoch z ktorých neunikajú (aby nedošlo k ich zmiešaniu v zbernej nádobe).

Monočlánky, batérie, drobné elektrospotrebiče je možné uložiť do zbernej nádoby vo vestibule kultúrneho domu.

Možnosť predaja papiera a oleja z domácností - 2x ročne zmluvná firma BRANTNER Poprad vykonáva výkup, keď vypláva peniaze, alebo poskytuje hygienické predmety.

Veľkoobjemový odpad ( nábytky, mrazničky, práčky, koberce, atď.) zberá obec dva krát ročne. Je však možnosť počas celého roka kontaktovať starostu obce a poskytne možnosť okamžitého odobratia veľkoobjemových odpadov - počas pracovných hodín obecného úradu.

Nespotrebované lieky a liečivá odovzdajte v niektorej z lekárni v meste. Všetky sú povinné zberať nespotrebované liečivá, bez poplatku.

ŽIADAME OBČANOV, ABY NEPÚŠŤALI DO DVOROV VÝKUPCOV ODPADOV, OHROZUJETE SEBA, AJ OSTATNÝCH SPOLUOBČANOV, KEĎ TAKÚTO ČINNOSŤ SMÚ VYKONÁVAŤ LEN POVOLENÉ ZBERNE DRUHOTNÝCH SUROVÍN. NA ÚZEMÍ OBCE JAKUBOVANY NEMÁ ŽIADA FIRMA ZMLUVU (V ZMYSLE ZÁKONA O ODPADOCH) NA TAKÚTO ČINNOSŤ. OPRÁVNENÉ ZBEROVÉ SPOLOČNOSTI BUDÚ VŽDY VYHLÁSENÉ V MIESTNOM ROZHLASE, PRED VYKONÁVANÍM VÝKUPU. celý text

ostatné | 21. 5. 2020 | Autor: Správca webu

ponuka geodetických prác pre občanov, ktorí potrebujú zamerať parcely.

máte problém zohnať geodeta na zameranie pozemku v našom katastrálnom území?

Ing.Uličná ponúka služby geodetickej kancelárie.
Kontakty sú v prílohe. celý text

ostatné | 5. 5. 2020 | Autor: Správca webu

Možnosť darovania 2% (3%) dane zo mzdy pre Občianske združenie Klokôtka

Pokiaľ máte záujem darovať 2% dane zo mzdy, pre naše Občianske združenie Klokôtka, tak tým podporíte aktivity v oblasti ochrany prírody, ochrany kultúrnych hodnôt a tradícií, podporu športových aktivít detí, mládeže aj dospelých v obci Jakubovany.
Pozor termín je posunutý do 2 mesiacov od ukončenia koronakrízy. Tlačivá je možné podávať priebežne.

Ak chcete darovať 3% dane zo mzdy je to možné pokiaľ ste sa v našej obci zapojili do niektorej z verejnoprospešných akcií,ktoré v roku 2019 organizovalo OZ Klokôtka vždy v spolupráci s Obcou Jakubovany, s Miestnym spolkom Červeného kríža, Doborovoľným hasičským zborom, Spolkom turistov Jakubovany a Šporotovým klubom Jakubovany ako i pri organizovaní Cvyklo Pohára. Podľa evidencie účasti na dobrovoľníckych akaciách Vám bude vystavené potvrdenie, ktoré musí byť súčasťou darovania 3%. Ďakujeme. celý text

ostatné | 29. 4. 2020 | Autor: Správca webu

OBMEDZENÝ REŽIM FUNGOVANIA ZÁKAZNÍCKYCH SLUŽIEB SSE

viac nižšie celý text

ostatné | 3. 4. 2020 | Autor: Správca webu

Ponuka dovozu obedného menu v celkovej cene 5,-€ (za stravu, balenie a dovoz). Výber z 3 hlavných jedál

viac v prílohách

možnosť priameho objednania:
telefonicky na 0918 327 576

emailom na info@mamistyle.sk

Obec môže zabezpečiť donášku objednaného menu pre seniorov a osoby, ktoré sa nesmú pohybovať mimo svoju nehnutelnosť celý text

ostatné | 19. 3. 2020 | Autor: Správca webu

Obmedzenie činnosti obecného úradu Jakubovany

Z dôvodu ochrany obyvateľstva bude až do odvolania obmedzený prístup verejnosť na obecný úrad Jakubovany. Pracovníčka obecného úradu Jakubovany bude k dispozícii pre osobnú návštevu občanov a verejnosť denne len po telefonickom alebo e-mailovom dohodnutí návštevy. Pri umožnení vstupu vždy len jednej osobe s ochranným rúškom.
Prosíme, aby občania v maximálnej miere využívali len telefonické kontaktovanie na 044 5595 251 alebo e-mail: obec@jakubovany.sk. Keď pracovníčka bude v kancelárii podľa bežných pracovných hodín,.

Prosíme sledujte obecnú stránku, kde budú zverejňované všetky zmeny. Obecný úrad bude o zmenách informovať aj miestnym rozhlasom. celý text

ostatné | 15. 3. 2020 | Autor: Správca webu

Oznámenie a upozornenie: Odpadové koše na výkaly psov a povinnosť vodiaceho

V obci Jakubovany bolo rozmiestnených 7 kusov odpadových košov na výkaly psov, pre tých milovníkov psov, ktorí ich chodia venčiť po obci.
V zmysle zákona č. 282/2002 Z. z. v platnom znení dodatkov, paragraf 6, ods.(1): Ak pes znečistí verejné priestranstvo výkalmi, je ten, kto psa vedie, povinný výkaly bezprostredne odstrániť.
Vodiaci má mať so sebou vrecko/sáčok, resp. iné náradie, ktorým výkaly odstráni a umiestni do príslušných nádob.
Obec Jakubovany bude v zmysle platného zákona a VZN vykonávať kontroly z hľadiska dodržiavania čistoty po psoch. A vodenie psa na vôdzke. celý text

ostatné | 11. 3. 2020 | Autor: Správca webu

Neplaťte za to čo nepotrebujte : Ponuka revízií plynových rozvodov? vysvetlenie občanom

Súkromná firma z Bratislavy ponúka vykonať revízie plynových rozvodov v rodinných domoch. Je to však potrebné?
Pri rodinných domoch je plynová prípojka od hlavnej trasy až za regulátor plynu vo vlastníctve SPP-Distribúcia, a.s. Oni zodpovedajú za kontrolu týchto zariadení a tieto rozpojné body sú blombované. Od skrine do domu ide plynová prípojka vo vlastníctve majiteľa rodinného domu a tam nie sú žiadne spoje, len zvary. Spoj je až pri ventiloch pred vlastným spotrebičom (kotlom, plynovou rúrou, plynovým šporákom, plynovým ohrievačom úžitkovej vody). Preto pre rodinné domy takáto revízia nemá význam. Je potrebné robiť revíziu spotrebičov. O tom čo sa má robiť je text v prílohe. celý text

ostatné | 10. 3. 2020 | Autor: Správca webu
#

CVYKLO POHÁR, MTB SÉRIA LIPTOVA - informácie o podujatí

informácia pre priaznivcov terénnej cyklistiky, ale aj pre priaznivcov, ktorí sa radí pozrú a podporia pretekárov na tratiach.

Viac informácií už čoskoro.
celý text

ostatné | 10. 3. 2020 | Autor: Správca webu

Predaj mládok a krmív, výkup koží

zverejňujem ponuku pre občanov súkromnej firmy - predaj mládok, ponuka krmív a výkup koží
17.3.2020
7.4.2020
28.4.2020
19.5.2020
9.6.2020
30.6.2020
11.8.2020
1.9.2020 celý text

ostatné | 28. 2. 2020 | Autor: Správca webu

Oznam: Pri čistení dvoror a pôjdov, ekď je vúčší objem odpaodv, môžu občania odpady podľa nižšie uvedenej tabuľky odviesť na zberný dvor pri Sv.Kríži, kde sa uhrádza poplatok, podľa váhy odpadu, v hotovosti.

informácie o možnosti odvozu väčších objemov odpadov zo strany občanov a podnikateľov priamo na zberný dvor v Svätom Kríži - plocha čerpacej stanice JURKY. celý text

ostatné | 13. 11. 2019 | Autor: Správca webu

INFORMÁCIA PRE NÁVŠTEVNÍKOV CINTORÍNA

Obec Jakubovany umiestnila pri dome smútku 240l nádobu na užitkovú vodu, pre polievanie kvetín. K dispozícii sú i krhly, ktoré prosíme po použití vrátiť späť. Pri hlavnom vstupe do cintorína sú umiestnené metličky a smetáre, ktoré je možné použiť a pri odchode prosíme zavesiť späť.
Pri separovaní odpadov prosíme do nádoby na zelený odpad a plasty nedávať umelé kytice a misky s obsahom štrku a betónu, tie patria do komunálneho odpadu - čiernej nádoby. ĎAKUJEME. celý text

ostatné | 1. 7. 2019 | Autor: Správca webu
#

POVINNOSŤ KOSIŤ A UDRŽIAVAŤ TRÁVNATÉ PLOCHY

Podľa § 3 zákona 220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a o zmene zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov:
(1) Každý vlastník poľnohospodárskej pôdy (ďalej len „vlastník“) alebo nájomca a správca poľnohospodárskej pôdy (ďalej len „užívateľ“) je povinný
a) vykonávať agrotechnické opatrenia zamerané na ochranu a zachovanie kvalitatívnych vlastností a funkcií poľnohospodárskej pôdy a na ochranu pred jej poškodením a degradáciou,
b) predchádzať výskytu a šíreniu burín na neobrábaných pozemkoch, ak osobitný predpis2b) neustanovuje inak, ...............

celý text

ostatné | 17. 7. 2017 | Autor: Správca webu