Navigácia

Výber jazyka

  • sk
  • en
  • de

Vyhľadávanie

rozšírené vyhľadávanie ...

Dôležité čísla

starosta mobil: 0902 350 753
OÚ pevná linka: 044 5595 251
poruchy plyn: 0850 111 727
poruchy voda: 044 552 1992
poruchy elektrina: 0800 159 000

Obsah

 

Dňa 24.10.2019 obec zverejnila Oznámenie o zverejnení a prerokování návrhu: Územného plánu obce Jakubovany", pozvánka na prerokovanie a žiadosť o zaslanie stanoviska.

Dokumenty sú zverejnené v časti na webovej Úradnej tabuľli obce Jakubovany na adrese:

urad-107/zverejnovanie/uradna-tabula/uzemny-plan-obce-jakubovany-navrh-upn-o-jakubovany-134.html

 

resp. sa jedná o webovú stránku obce a časť:

               Úrad

               - Zverejňovanie

                  - Úradná tabuľa

                    - Dokumenty

                       

                  "Územný plán obce Jakubovany" (návrh ÚPN-O Jakubovany)

 

V papierovej forme sú k dispozícii na Obecnom úrade Jakubovany, Jakubovany 21, Jakubovany   032 04

 

 

 

 

 

 

Prečo územný plán obce?

Už v roku 1996 sa  v obci začal riešiť územný plán. V dôsledku úmrtia architekta – spracovateľa - sa však práce zastavili. V roku 2017 poslanci rozhodli, na návrh starostu,  že sa pristúpi k spracovaniu ÚPNO. Prečo územný plán?   Prečo susedné obce nemajú ÚPNO a prebieha tam výstavba rodinných domov?    Naša obec sa nachádza v údolí kde sú zložité geologické podmienky. Bez znalosti podmienok sa nedajú stanoviť podmienky k územným rozhodnutiam a stavebným povoleniam. Ak by si všetky rozbory mali financovať záujemci o výstavbu, bolo by to veľmi drahé a časove náročné.  Mladá  generácia si chce stavať rodinné domy, aby nemuseli opustiť obec a ÚPNO má vyriešiť otázku, kde sú vhodné pozemky na výstavbu rodinných domov, prípadne bytových domov, kde  bude potrebné  riešiť inžinierske siete - kanalizácia, vodovod, elektrická energia, telefón, verejné osvetlenie a miestne komunikácie. Rieši aj otázku ako to bude s ďalšou výstavbou rekreačných objektov v Doline Studená. Čo sa bude môcť v extraviláne obce budovať a čo bude obmedzené.  Dokument musí byť aj v súlade s ÚPN VÚC. Boli spracované základné dokumenty k tomu, aby sme podali žiadosť  o dotáciu. V ďalších etapách prác bude verejnosti predložený návrh ÚPNO, v ktorom budú zahrnuté všetky požiadavky štátnych inštitúcií a prijatých  požiadaviek  od verejnosti, ako i vyznačené lokality, kde by sa mohla riešiť výstavba. Bude uskutočnená verejná obecná schôdza, kde sa budú prezentovať a pripomienkovať možné riešenia. Podľa toho sa dopracuje plán a bude sa schvaľovať definitívna verzia ÚPNO, ktorú poslanci obce musia schváliť formou všeobecnezáväzného nariadenia. ÚPNO síce nevyrieši otázku vlastníctva pozemkov, ale dá odpoveď, kde má význam riešiť usporiadanie vlastníctva pozemkov, aby si záujemci mohli stavať rodinné domy. Zároveň bude slúžiť aj ako ochrana pred nechcenou výstavbou a prípadnými podnikateľskými zámerami, ktoré nebudú v ÚPNO schválené, keď sa to týka celého katasrálneho územia.

V mesiaci jún 2019 bola odsúhalsená zmluva na dotáciu z Ministerstva dopravy a výstavby SR, čím zhotoviteľ prešiel do fázy spracovania návrhu ÚPNO.

 

Na obecnej schodzi v mesaici máj 2019 boli občanom poskytnuté základné informácie súvisaicie so spracovávaním jednotlivých etáp ÚPNO.

 

 

Uznesenia:

uznesenie 07/02/2019

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie informácie podané starostom, súvisiace s aktuálnym stavom v spracovaní územného plánu obce Jakubovany, v stave spracovaného zadania a k nemu získaných stanovísk.

   Prítomní: p.Lucia  Jančušová, p.Matej Hrča ,  p.Roman Kováčik ,   p.Dušan Žiaran

 Za: 4     p.Lucia  Jančušová, p.Matej Hrča ,  p.Roman Kováčik ,   p.Dušan Žiaran

 Proti: 0

Zdržal sa: 0

 

uznesenie    08 /02/2019

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie stanoviskom Okresného úradu Žilina, odbor výstavby a bytovej politiky – odd. územného plánovania zn. OU-ZA-OVBP1-2019/011618/KRJ zo dňa 14.02.2019 k „Návrh Zadania pre vypracovanie územného plánu obce Jakubovany – stanovisko podľa §20 ods.5 a 6 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov“. Keď Okresný úrad Žilina odbor výstavby a bytovej politiky – odd. územného plánovania odporúča obecnému zastupiteľstvu schválenie Zadania pre vypracovanie ÚPN-O Jakubovany podľa § 20 ods.7 písmeno c stavebného zákona.

Prítomní: p.Lucia  Jančušová, p.Matej Hrča ,  p.Roman Kováčik ,   p.Dušan Žiaran

 Za: 4     p.Lucia  Jančušová, p.Matej Hrča ,  p.Roman Kováčik ,   p.Dušan Žiaran

 Proti: 0

Zdržal sa: 0

 

 

uznesenie     09/02/2019

Obecné zastupiteľstvo v Jakubovanoch

berie na vedomie

a) návrh Zadania pre Územný plán obce Jakubovany, ktorý obsahuje hlavné ciele a požiadavky, ktoré je potrebné riešiť v Územnom pláne obce Jakubovany, požiadavky na formu, rozsah a obsah územného plánu

b) návrh Zadania, ktorý bol prerokovaný s Okresným úradom Žilina, odborom výstavby a bytovej politiky, oddelením územného plánovania, s verejnosťou, dotknutými obcami, s dotknutým samosprávnym krajom, s dotknutými právnickými osobami a s dotknutými orgánmi štátnej správy

c) výsledok posúdenia návrhu Zadania Územného plánu obce Jakubovany, Okresným úradom Žilina, odborom výstavby a bytovej politiky, oddelením územného plánovania, ako príslušným orgánom územného plánovania zo dňa 14.02.2019 pod č. OU-ZA-OVBP1-2019/011618/KRJ

súhlasí    .

s vyhodnotením námietok a pripomienok prerokovaného návrhu Zadania Územného plánu obce Jakubovany

schvaľuje  v zmysle  § 20 ods. (7) písmeno c) Stavebného zákona  prerokované

ZADANIE PRE VYPRACOVANIE ÚZEMNÉHO PLÁNU OBCE JAKUBOVANY

ukladá

 a) výpis z uznesenia obecného zastupiteľstva o schválení Zadania Územného plánu obce Jakubovany zaslať spracovateľovi

b) výpis z uznesenia obecného zastupiteľstva o schválení Zadania a schválené Zadanie pre Územný plán Obce Jakubovany opatrené schvaľovacou doložkou zaslať Okresnému úradu Žilina, odboru výstavby a bytovej politiky, oddeleniu územného plánovania, ako príslušnému orgánu územného plánovania

Termín: do 30 dní od schválenia obecným zastupiteľstvom v Jakubovanoch

Zodpovedný: Obecný úrad Jakubovany

Prítomní: p.Lucia  Jančušová, p.Matej Hrča ,  p.Roman Kováčik ,   p.Dušan Žiaran

 Za: 4     p.Lucia  Jančušová, p.Matej Hrča ,  p.Roman Kováčik ,   p.Dušan Žiaran

 Proti: 0

Zdržal sa: 0

 

uznesenie   10/02/2019

Obecné zastupiteľstvo Jakubovany prehlasuje, že Obec Jakubovany má pre rok 2019 zabezpečené financovanie pre spracovanie ÚPNO podľa zmluvy na spracovanie ÚPNO  a na iné neplánované výdavky s tým súvisiace, spoločne do výšky 10.000,-€. Starosta obce je oprávnený podpísať vyhlásenie o zabezpečení tejto sumy pre financovanie spracovania UPNO v znení:

„Obec Jakubovany, Jakubovany 21, 032 04, IČO 00315273, zastúpená starostom Ing.Milanom Zuzaniakom čestne vyhlasuje, že má zabezpečené vlastné zdroje na spolufinancovanie najmenej vo výške 20 % oprávnených nákladov na účel dotácie podľa § 2 zákona č. 226/2011 Z. z. o poskytovaní dotácií na spracovanie územnoplánovacej dokumentácie obcí.“

 

Prítomní: p.Lucia  Jančušová, p.Matej Hrča ,  p.Roman Kováčik ,   p.Dušan Žiaran

 Za: 4     p.Lucia  Jančušová, p.Matej Hrča ,  p.Roman Kováčik ,   p.Dušan Žiaran

 Proti: 0

Zdržal sa: 0

 

uznesenie    11/02/2019

Obecné zastupiteľstvo Jakubovany súhlasí a prehlasuje, že proces obstarávania a schvaľovania územnoplánovacej dokumentácie potrvá najviac tri roky od uzatvorenia zmluvy o poskytnutí dotácie.

Prítomní: p.Lucia  Jančušová, p.Matej Hrča ,  p.Roman Kováčik ,   p.Dušan Žiaran

 Za: 4     p.Lucia  Jančušová, p.Matej Hrča ,  p.Roman Kováčik ,   p.Dušan Žiaran

 Proti: 0

Zdržal sa: 0

 

 

 

uznesenie    12/02/2019

Obecné zastupiteľstvo Jakubovany splnomocňuje starostu obce na vykonanie všetkých krokov, súvisiacich s podaním žiadosti na dotáciu pre Územný plán obce Jakubovany a splnomocňuje ho zastupovaním obce Jakubovany na jednaniach súvisiacich s podanou žiadosťou a  potrebných rokovaní pre pokračovanie v prácach na spracovávaní územného plánu.

Prítomní: p.Lucia  Jančušová, p.Matej Hrča ,  p.Roman Kováčik ,   p.Dušan Žiaran

 Za: 4     p.Lucia  Jančušová, p.Matej Hrča ,  p.Roman Kováčik ,   p.Dušan Žiaran

 Proti: 0

Zdržal sa: 0