Obsah

Späť

Registratúrna značka: 27.06.2019

Číslo registratúrneho záznamu: 118/2019

UPOZORNENIE VLASTNÍKOV NEHNUTEĽNOSTÍ V KATASTRÁLNOM ÚZEMÍ OBCE JAKUBOVANY

viď text nižšie

Je kosenie trávy povinné?

 

Veľkým rizikom zaburinenia pozemkov je aj šírenie semien alergénov, často inváznych rastlín, ktoré najmä našim najmenším a starším občanom spôsobujú veľké zdravotné riziká.

Vážení majitelia zaburinených, nepokosených pozemkov, obyvatelia!

Vzhľadom na veľký počet pozemkov, kde burina dorastá do značných výšok, semenia sa na nej rastliny, ktorých výtrusy a semená sa šíria do okolia a znehodnocujú priľahlé pozemky,  obec Jakubovany   v y z ý v a občanov a majiteľov nehnuteľností  na starostlivosť o svoje nehnuteľnosti, v tomto prípade na vykosenie zaburinených pozemkov. 

Aby sa zabránilo tomuto nežiaducemu stavu, žiadame vlastníkov (užívateľov) pozemkov na realizáciu opatrení proti šíreniu burín, príp. inváznych rastlín a náletových drevín, čo spočíva najmä v pravidelnom udržiavaní trávnatých plôch ich kosením v čase pred kvitnutím (najmenej 2x do roka v termínoch apríl - september), čím sa zabráni ďalšiemu šíreniu burín a škodcov a zmiernia sa nežiadúce účinky pre alergikov. 

Zákon č. 220/2004 Z.z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a o zmene zákona č. 245/2003 Z.z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ukladá podľa § 3 ods. 1 písm. b) vlastníkom, nájomcov a správcom poľnohospodárskej pôdy povinnosť predchádza výskytu a šíreniu burín na pozemkoch. 

Na tie pozemky, ktoré sú zaburinené a nebudú udržiavané, môže byť podaný podnet na príslušný Okresný úrad Liptovský Mikuláš na začatie konania vo veci nedodržiavania platných právnych predpisov.

Za nesplnenie zákonných povinnosti môže byť fyzickej osobe uložená pokuta za priestupok až do výšky 333 € a pri právnickej osobe alebo fyzickej osobe oprávnenej na podnikanie uložená pokuta až do výšky 166 - 33000 € za jeden ha pozemku. 

Z vlastníctva nevyplývajú len oprávnenie, ale taktiež povinnosť - tento záver má svoj ústavnoprávny základ v č. 20 Ústavy SR, podľa ktorého vlastníctvo zaväzuje. Preto ak vlastníte pozemok, ktorý je zarastený trávou burinového charakter, neminie Vás povinnosť tento pozemok pokosiť, bez ohľadu na to, či ho využívate alebo nie. 

 

Obec Jakubovany poskytla v obci 123ks kompostérov v domácnostiam, kde boli splnené podmienky stanovené projektom pre predchádzanie vzniku odapdov, ostatné domácnosti a rekreačné chalupy si musia kompostovanie riešiť na svojich nehnuteľnostiach zabezpečením kompostéra, alebo výrobou vlastného kompostéra (napr. z drevených paliet). Obec vzhľadom na splnenie zákonnej povinnosti, že nad 60% domácností    má kompostér a zaviazalo sa kompostovať príslušné druhy odpadov, nebude riešiť odvoz odpadov na kompostovanie zo zostávajúcich domácností , ale si to musia vlastníci riešiť sami na svojom pozemku, alebo vlastným dovozom na kompostárne mimo obec, s úhradou nimi stanovených poplatkov.

Upozorňujeme, že obec nemá pre verejnosť kompostovisko a je zakázané vysýpať odpady na iných obecných a verejne prístupných súkromných pozemkoch, k potokom, ani do zberných nádob na komunálny dopad.  

Vyvesené: 1. 7. 2020

Dátum zvesenia: 31. 10. 2020

Zodpovedá: Zuzaniak

Späť