Obsah

Späť

Registratúrna značka: 02 01 2020

Číslo registratúrneho záznamu: 1

Výzva na odstránenie drevín v ochrannom pásme nadzemného vedenia Slovak Telekom, a.s

Slovak Telekom, a.s. zverejňuje výzvu pre vlastníkov nehnuteľností nachádzajúcich sa na trase nadzemného telefónneho vedenia od rodinného domu Jakubovany 98 do Doliny Studnej chata 555, aby v ochrannom pásme 2 metrov okolo vedenia odstránili dreviny a kroviny.Viac informácií v prílohe.

Slovak Telekom, a.s.  má platné povolenie na výrub drevín v ochrannaom pásme nadzemnej telefónnej trasy vedúcej od 

rozvádzača nad rodiným domom Jakubovany 98 až do Doliny Studenej, parcele registra E č. 2-131, k.ú.Jakubovany.

Slovak Telekom, a.s. vyzýva majiteľov nenuteľností, kde sa nadzená telefónna trasa nachádza, aby zabezpečili výrub drevín. ktoré sa nachádzajú do dvoch metrov na každú bočnú stranu vedenia. Tiež treba šetrene odstrániť konáre stromov. ktorých kmene sú mimo ochranné pásmo, ale konáre zasahujú do ochranného pásma. Spílené dreviny a konáre odstániť odvozom mimo ochrané pásmo telefónneho vedenia. Keď nesmie ísť o ich spalovanie na mieste výrubu.

Je potrebné vykonať práce do 15.01.2021. Ak k tomu nedôjde zo strany vlastníka resp.správcu, po tomto termíne budú dreviny odstránené firmou, ktorá bude vykonávať spilovanie a zároveň aj štiepkovanie spílených drevína a konárov s odvozom do spalovne drevnej štiepky.

 

Táto výzva bola už zverejnená v januári 2020, ale žiaden z vlastníkov na túto výzvu nereagoval. Tu je znenie pôvodnej výzvy.

výzva zverejnená formou verejnej vyhlášky

Vyvesené: 5. 11. 2020

Dátum zvesenia: 1. 8. 2021

Zodpovedá: Správca webu

Späť