Obsah

Späť

Registratúrna značka: 19 02 2020 - 1 st

Ochrana prírody a krajiny - zmeny platné od 1.1.2020 v právoci obce pri rozhodovaní o výrube drevína krovín

informácie dôležité pre občanov z pohľadu ochrany prírody a krajiny su v prílohe.
Obec rozhoduje o výrube drevín a krovín len v zastavanom území obce a to v prípadoch, keď jej to zákon ukladá. U drevín ktoré rastú mimo lesné pozemky (ak nie sú zapísané v katastri nehnuteľností v C stave s druho pozemku les) koná a rozhoduje Okresný úrad Liptovský Mikuláš, odbor ochrany životného prostredia a krajiny.

V prílohe nájdete usmerenie k ochrane drevína krovín, keď od 1.1.2020 došlo k zmene zákona ZÁKON 543/ 2002  o ochrane prírody a krajiny.

 

výber zmien od 1.1.2020

Vyvesené: 19. 2. 2020

Dátum zvesenia: 20. 2. 2023

Zodpovedá: Správca webu

Dokument zverejnený iba na elektronickej úradnej tabuli

Späť