Obsah

Späť

Registratúrna značka: 10.05.2021 - 1 elektr.

Územný plán obce Jakubovany - hodnotenie strategického dokumentu

Okresný úrad Liptovský Mikuláš, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek ochrany prírody a krajiny a posudzovania vplyvov na životné prostredie ako príslušný orgán štátnej správy oznamuje možnosť zoznámenia a pripomienok k dokumentu

Vyvesené: 10. 5. 2021

Dátum zvesenia: 30. 11. 2022

Zodpovedá: Správca webu

Späť