Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
19.08.2020

Zmluv o poskytnutí úveru (preklenovací úver)

322026-2020

84 536,35 EUR osemdesiatštyritisícpäťstotridsaťšesť eur a tridsaťpäť centov

Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s.

Obec Jakubovany

22.07.2020

Dodatok č.4 k: ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU na MŠ

Dodatok č.4 k: ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FI

300 002,02 EUR tristotisíc aj dva eura s dvaeurcenty

Ministerstvo životného prostredia SR

Obec Jakubovany

26.06.2020

Zmluva o dotácií pre MŠ Jakubovany na 9 - 12 2020

09 12 2020

19,00 EUR devätnásťeuro

Obec Beňadiková

Obec Jakubovany

19.06.2020

Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí NFP KŽP-PO4-SC431-2017-19/I623

Dodatok č. 1

404 776,36 EUR štyristoštyritisíc sedemstosedemdesiatšesť€ a 36eurocentov

Ministerstvo životného prostredia SR

Obec Jakubovany

18.06.2020

dodatok č.3 k zmluve č.: KŽP-PO4-SC431-2017-19/I608

Dodatok k: Zmluva o dielo: Zníženie energetickej n

300 002,02 EUR tristotisíc aj dva eura s dvaeurcenty

Ministerstvo životného prostredia SR

Obec Jakubovany

04.06.2020

Dodatok č.2 k: Zmluva o dielo: Zníženie energetickej náročnosti materskej školy v obci Jakubovany“.

Dodatok k: Zmluva o dielo: Zníženie energetickej n

0,00 EUR bez zmeny voči pôvodnej zmluve s dodatkom č.1

ARPROG, akciová spoločnosť Poprad

Obec Jakubovany

22.05.2020

Externý management na Obecný úrad s kult.domom

dodatk č. 1

12 000,00 EUR dvanásť tisíc Euro

LeXtom s.r.o.,Agátová 485/5,031 01,Liptovský Mikuláš

Obec Jakubovany

19.05.2020

zmluva na audit obce

18/05/2020

550,00 EUR pätstopädesiat + DPH

Makroaudit s.r.o.

Obec Jakubovany

15.04.2020

Dodatok k: Zmluva o dielo: Zníženie energetickej náročnosti materskej školy v obci Jakubovany“.

Dodatok č. 1

42 376,82 EUR štyridsaťdvatísíctristosedemdesiatšesťeuro a osemdesiatdva centy

ARPROG, akciová spoločnosť Poprad

Obec Jakubovany

09.04.2020

Zmluva o prenájme plochy 25m2

01 04 2020 -1

12,00 EUR dvanásť Euro

Poľovnícke združenie Baranec

Obec Jakubovany

02.04.2020

dotácia pre DHZO na rok 2020

1420409

1 400,00 EUR tisícštyristo euro

Dobrovoľná požiarna ochrana SR

Obec Jakubovany

12.03.2020

Zmluva o pristúpení k Spoločenému obecnému úradu územného rozhodovania a stavebného poriadku

170/2020

spôsob výpočtu ročného príspevku obce definuje zmluva a tetno príspevok sa mení na základe schválenia rozpočtu spoločného úradu pre každý rok radou starostov

Mesto Liptovský Mikuláš

Obec Jakubovany

05.03.2020

Zmluva o dielo: Zníženie energetickej náročnosti materskej školy v obci Jakubovany“.

4/2020

283 780,06 EUR dvestoosemdesiattritisícsedemstoosemdesiat 6/100

ARPROG, akciová spoločnosť Poprad

Obec Jakubovany

03.03.2020

Zmluva na realizáciu diela Zateplenie budovy obecného úradu s kultúrnym domom“.

JOUZ 01/2020

386 996,52 EUR tristoosemdesiatšestisícdevätstodeväťdesiatšesť a 52/100

INTERBAU s.r.o.

Obec Jakubovany

01.01.2020

dodatok č.16 k zmluve na zneškodňovanie odpadov

dododatok č.16 k zmluve na zneškodňovanie odpadov

0,00 EUR cenové položky sú v dodatku podľa bodov

OZO a.s., Priemyselná 2053, 031 01 Lipt.Mikuláš

Obec Jakubovany

30.12.2019

Dodatok č.1/2020 k nájomnej zmluve č.4/2003 na prenájom objektu garáže

1/2020

480,00 EUR štyristoosemdesiat euro za rok

AGRIA Liptovský Ondrej , a.s., 126, 03204 Liptovsky Ondrej

Obec Jakubovany

27.12.2019

Zmluva o dotácií pre MŠ Jakubovany v roku 2019

17 12 2019 - 1

19,00 EUR devätnásťeuro!/mesaic/dieťa

Obec Konská

Obec Jakubovany

27.12.2019

Zmluva o zneškodňovaní odpadu od 1.1.2020

27 12 2019 - 1

0,00 EUR viď text zmluvy

Mesto Liptovský Hrádok, Hviezdoslavova 170, 033 01 Liptovský Hrádok

Obec Jakubovany

23.12.2019

Zmluva o poskytnutí príspevku na úhradu dopr.služieb

233/2019

43,15 EUR viď text zmluvy, jedná sa o príspveky na dva spoja

ARRIVA Liorbus, a.s., Bystrická cesta 62, 034 01 Ružomberok

Obec Jakubovany

12.12.2019

Zmluva o dotácií pre MŠ Jakubovany na 1 - 6 mesaic 2020

12 12 2019

19,00 EUR devätnásťeuro!/mesaic/dieťa

Obec Beňadiková

Obec Jakubovany

26.07.2019

Kúpnopredajná zmluva nehnuteľnsoti

25 07 2019

70,00 EUR sedemdesiat euro

Milan Slaný

Obec Jakubovany

19.07.2019

Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtovej kapitoly na rok MDaV SR2019

09 07 2019

11 856,00 EUR jedenásťtisícosemstopäťdesiatšesť €

Ministerstvo dopravy a výstavby SR

Obec Jakubovany

20.06.2019

Zmluva o dotácií pre MŠ Jakubovany na 9 - 12 2019

20 06 2019

19,00 EUR devätnásť €/dieťa/mesiac

Obec Beňadiková

Obec Jakubovany

20.05.2019

Zmluva o odoberaní prázdnych tonerových obalov

07 03 2019

nula Euro

COPY-SERVIS Erika Porubiaková, 63, 031 01 Lipt. Mikuláš

Obec Jakubovany

30.04.2019

Zmluva na dotáciu pre rok 2019 pre DHZO

149 326

1 400,00 EUR tisíc štyristo eur

Dobrovoľná požiarna ochrana SR

Obec Jakubovany

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: