Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
26.10.2020

Dohoda na rok 2021 podľa §10

Dohoda č. 20/22/010/15

0,00 EUR bez financovania zo strany obce

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Liptovský Mikuláš

Obec Jakubovany

26.10.2020

Dohoda na rok 2021 podľa §12

Dohoda č. 20/22/012/16

0,00 EUR bez financovania zo strany obce

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Liptovský Mikuláš

Obec Jakubovany

21.10.2020

Dodatok č.5 k: ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU na MŠ

Dodatok č.5 k: ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FI

294 593,52 EUR dvestodeväťdesiatštyritísíc päťstodeväťdesiattri Euro a 52/100

Ministerstvo životného prostredia SR

Obec Jakubovany

14.10.2020

Dodatok č.4 k: ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU na OU s KD

Dodatok č.4 k: ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FI

403 576,36 EUR štyristotritisícpätstosedemdesiatšesť eur a 36/100

Ministerstvo životného prostredia SR

Obec Jakubovany

08.10.2020

Zmluva o dotácií pre MŠ Jakubovany v roku 2020

3/2020 Konská

199,50 EUR jednostodeväťdesiatdeväť euro a 50/100

Obec Konská

Obec Jakubovany

18.09.2020

Zmluva na audit záveirky zostavenej k 31.12.2020

zo dňa 18.09.2020

650,00 EUR (600€ a 5O€) +DPH

Makroaudit s.r.o.

Obec Jakubovany

11.09.2020

Dodatok č.3 k: ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU na OU s KD

Dodatok č.3 k: ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FI

403 576,36 EUR štyristotritisícpätstosedemdesiatšesť eur a 36/100

Ministerstvo životného prostredia SR

Obec Jakubovany

20.08.2020

Dodatok č.2 k: ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU na OU s KD

Dodatok č.2 k KŽP-PO4-SC431-2017-19/I623

403 576,36 EUR štyristotritisícpätstosedemdesiatšesť eur a 36/100

Ministerstvo životného prostredia SR

Obec Jakubovany

19.08.2020

Dohoda o vyplňovacom práve k blankozmenke č. 322034-2020

322034-2020 dohoda k blankozmenke

92 371,48 EUR deväťdesiatdvatisíctristoosemdesiatjeden eur a štyridsaťosem centov

Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s.

Obec Jakubovany

19.08.2020

Zmluva o zriadení záložného práva k pohľadávke z útu č.322034-2020

322034-2020 záložné právo

92 371,48 EUR deväťdesiatdvatisíctristoosemdesiatjeden eur a štyridsaťosem centov

Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s.

Obec Jakubovany

19.08.2020

322034-2020 úverová zmluva

322034-2020

92 371,48 EUR deväťdesiatdvatisíctristoosemdesiatjeden eur a štyridsaťosem centov

Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s.

Obec Jakubovany

19.08.2020

Dohoda o vyplňovacom práve k blankozmenke č. 322026-2020

322026-2020 dohoda k blankozmenke

84 536,35 EUR osemdesiatštyritisícpäťstotridsaťšesť eur a tridsaťpäť centov

Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s.

Obec Jakubovany

19.08.2020

Zmluva o zriadení záložného práva k pohľadávke z útu č.322026-2020

322026-2020 záložné právo

84 536,35 EUR osemdesiatštyritisícpäťstotridsaťšesť eur a tridsaťpäť centov

Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s.

Obec Jakubovany

19.08.2020

Zmluv o poskytnutí úveru (preklenovací úver)

322026-2020

84 536,35 EUR osemdesiatštyritisícpäťstotridsaťšesť eur a tridsaťpäť centov

Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s.

Obec Jakubovany

22.07.2020

Dodatok č.4 k: ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU na MŠ

Dodatok č.4 k: ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FI

300 002,02 EUR tristotisíc aj dva eura s dvaeurcenty

Ministerstvo životného prostredia SR

Obec Jakubovany

26.06.2020

Zmluva o dotácií pre MŠ Jakubovany na 9 - 12 2020

09 12 2020

19,00 EUR devätnásťeuro

Obec Beňadiková

Obec Jakubovany

19.06.2020

Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí NFP KŽP-PO4-SC431-2017-19/I623

Dodatok č. 1

404 776,36 EUR štyristoštyritisíc sedemstosedemdesiatšesť€ a 36eurocentov

Ministerstvo životného prostredia SR

Obec Jakubovany

18.06.2020

dodatok č.3 k zmluve č.: KŽP-PO4-SC431-2017-19/I608

Dodatok k: Zmluva o dielo: Zníženie energetickej n

300 002,02 EUR tristotisíc aj dva eura s dvaeurcenty

Ministerstvo životného prostredia SR

Obec Jakubovany

04.06.2020

Dodatok č.2 k: Zmluva o dielo: Zníženie energetickej náročnosti materskej školy v obci Jakubovany“.

Dodatok k: Zmluva o dielo: Zníženie energetickej n

0,00 EUR bez zmeny voči pôvodnej zmluve s dodatkom č.1

ARPROG, akciová spoločnosť Poprad

Obec Jakubovany

22.05.2020

Externý management na Obecný úrad s kult.domom

dodatk č. 1

12 000,00 EUR dvanásť tisíc Euro

LeXtom s.r.o.,Agátová 485/5,031 01,Liptovský Mikuláš

Obec Jakubovany

19.05.2020

zmluva na audit obce

18/05/2020

550,00 EUR pätstopädesiat + DPH

Makroaudit s.r.o.

Obec Jakubovany

15.04.2020

Dodatok k: Zmluva o dielo: Zníženie energetickej náročnosti materskej školy v obci Jakubovany“.

Dodatok č. 1

42 376,82 EUR štyridsaťdvatísíctristosedemdesiatšesťeuro a osemdesiatdva centy

ARPROG, akciová spoločnosť Poprad

Obec Jakubovany

09.04.2020

Zmluva o prenájme plochy 25m2

01 04 2020 -1

12,00 EUR dvanásť Euro

Poľovnícke združenie Baranec

Obec Jakubovany

02.04.2020

dotácia pre DHZO na rok 2020

1420409

1 400,00 EUR tisícštyristo euro

Dobrovoľná požiarna ochrana SR

Obec Jakubovany

12.03.2020

Zmluva o pristúpení k Spoločenému obecnému úradu územného rozhodovania a stavebného poriadku

170/2020

spôsob výpočtu ročného príspevku obce definuje zmluva a tetno príspevok sa mení na základe schválenia rozpočtu spoločného úradu pre každý rok radou starostov

Mesto Liptovský Mikuláš

Obec Jakubovany

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: