Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
06.06.2018

ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU

KŽP-PO4-SC431-2017-19/I608

358 814,13 EUR tristopädesiatosemtisíc osemstoštrnásť eur a trinásť centov

Ministerstvo životného prostredia SR

Obec Jakubovany

29.05.2018

Kúpna zmluva nehnuteľnosti

003/05/2018

7 374,09 EUR sedemtisíctristosedemdesiatštyri Eur a deväť centov

Daniel Jančuš

Obec Jakubovany

29.05.2018

Kúpna zmluva nehnuteľnosti

002/05/2018

1 000,00 EUR tisíc euro

Sališ, Sališová a Pernesch

Obec Jakubovany

22.05.2018

ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU

KŽP-PO4-SC431-2017-19/I623

423 814,28 EUR štyristodvadsaťtritisíc osemstoštrnásť EUR a dvadsať osem centov

Ministerstvo životného prostredia SR

Obec Jakubovany

16.05.2018

Kúpna zmluva

001/05/2018

8 192,91 EUR osemtisíc sto devädesiatdva EUR a deväťdesiat jedna centov

Ing.Marián Hrča

Obec Jakubovany

26.04.2018

Kúpnopredajná zmuva

001/04/2018

1 000,00 EUR tisíc euro

ˇJUDr. Čupka a p.Čupková

Obec Jakubovany

28.03.2018

Bežný účet - dotačný účet

28/03/2018

0,00 €

Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s.

Obec Jakubovany

20.03.2018

Kúpnopredajná zmluva

001/03/2018

1 680,00 EUR tisícšestoosemdesiat euro

Jana Vyšná

Obec Jakubovany

22.02.2018

Zmluva o združení finančných príspevkov na 1-6mesiac 2018

23/01/2018

19,00 EUR devätnásť euro

Obec Jamník

Obec Jakubovany

13.02.2018

Zmluva o dielo na výmena oplotenia obecného cintorína Jakubovany

001/2/2018

12 095,00 EUR dvanástisíc deväťdesapät EURO

JAPETEK, s.r.o.

Obec Jakubovany

24.01.2018

Zmluva o združení finančných prostriedkov pre MŠ Jakubovany 1-6 2018

24 01 2018

19,00 EUR devätnásť

Obec Beňadiková

Obec Jakubovany

04.12.2017

Kúpnopredajná zmluva na C KN 460

04/06/2017 Obec Jakubovany

1 000,00 EUR tisíc

ˇJUDr. Čupka a p.Čupková

Obec Jakubovany

30.11.2017

Zmluva o dotácií pre MŠ Jakubovany rok 2017

2/2017

760,00 EUR suma 760 e za rok 2017

Obec Konská

Obec Jakubovany

21.11.2017

Dodatok o zmene termínu spracovania ÚPNO

dodatok1/2017

cena sa nemení voči zákaldnej zmluve

LIPTARCH, spol. s.r.o., Vrbická 2072/11, 031 01 Liptovský Mikuláš

Obec Jakubovany

15.11.2017

Zmluva o dielo č. 15112017 vo veci zabezpečenia odborne spôsobilej osoby

15112017

5 998,80 EUR päťtisícdevätstodeväťdesaic osem € a osemdesiat eurocentov

Ing. arch.Tatiana Nosková, 03101 Lipt.Mikuláš

Obec Jakubovany

04.09.2017

Zmluva o združení finančných prostriedkov pre MŠ Jakubovany 2 polrok 2017

24 08 2017

19,00 EUR 19€ na dieťa mesačne

Obec Beňadiková

Obec Jakubovany

04.09.2017

Zmluva o združení finančných prostriedkov pre MŠ Jakubovany

25 08 2017

19,00 EUR 19 € za dieťa mesačne

Obec Jamník

Obec Jakubovany

07.04.2017

Zmluva na PD zateplenie MŠ Jakubovany 20

007/04/2017

4 900,00 EUR štyritisícdevätsto euro

Parametric Systems SK, s.r.o.

Obec Jakubovany

27.03.2017

Zmluva na energetický audit MŠ

027/03/2017

850,00 EUR osemstopäťdesiat euro

TWG, s.r.o., K.Kmeťku 3149/6, 010 08 Žilina

Obec Jakubovany

29.12.2016

Zmluva o združení finančných prostriedkov pre MŠ Jakubovany 1 polrok 2017

20 12 2016

19,00 EUR 19€ mesačne na dieťa

Obec Beňadiková

Obec Jakubovany

10.08.2016

Zmluva o združení finančných prostriedkov

006/2016

0,00 EUR

Obec Beňadiková

Obec Jakubovany

01.07.2016

Zmluva s ENVI-PAK na separovaný druh odpadov

004/2016

obec odsúhlasuje počet vývozov a cenu medzi OZV a vývozcom si dojednávajú bez zásahu obce

ENVI - PAK, a.s.

Obec Jakubovany

01.07.2016

Zmluva s BRANTNER na výkup papiera, oleja z domácností

005/2016

0,00 EUR

Brantner Poprad, s.r.o.

Obec Jakubovany

26.06.2016

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Konská v roku 2016

003/2016

0,00 EUR

Obec Konská

Obec Jakubovany

19.04.2016

Zmluva o poskytnutí dotácie

002/2016

0,00 EUR

Dobrovoľná požiarna ochrana SR

Obec Jakubovany

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: